Demanda de judici ordinari de divisió de cosa comú d'acord amb el dret civil català

Autor:vLex
RESUMEN

Demanda presentada al jutjat per la qual es sol·licita l'extinció de la situació de copropietat d'un bé immoble.

 
EXTRACTO GRATUITO

AL JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA DE …………………..
 

…………………., Procurador/a dels Tribunals, en nom de ……………, amb domicili a ……………………, al carrer …………….. ……… i proveïda de DNI ……………., la representació de la qual acredito mitjançant l'escriptura de poder adjunta, comparec davant d'aquest Jutjat, sota la direcció lletrada de ......................

MANIFESTO: 

Que, per mitjà de la representació esmentada, formulo DEMANDA DE JUDICI ORDINARI DE DIVISIÓ DE LA COSA COMUNA, contra ………………….., que té el domicili a …………. al carrer ……….…….. i proveït de DNI …………….., demanda que baso en els següents

FETS
 

PRIMER.- Que en data ………., la meva representada i el demandat van adquirir mitjançant escriptura pública de compravenda, davant el Notari ……………………., amb núm. de protocol …….., l’immoble situat a …………….., al carrer ………., núm. ………., a meitats indivises, aquesta adquisició va ser anotada al Registre de la propietat de …………. on consta com ........... 

[Anotar les dades registrals de l’immoble objecte del procés]

Adjunto l'escriptura pública de compravenda com a document número 1 i com a document número 2 el certificat del Registre de la propietat de …………… referent a l’immoble. 

SEGON.- El valor de l’immoble és de ………. euros, d'acord amb e peritatge realitzat per …………………. 

Per acreditar el seu valor adjunto com a document número 3 l'informe pericial. 

El valor establert es correspon amb el valor de mercat, motiu pel qual aquesta part sol·licita que sigui la quantitat a fixar com a just preu en cas de subhasta. 

TERCER.- Que en data …… la meva representada i el demandant van decidir trencar amb la comunitat existent. 

QUART.- Que la meva representada amb la intenció de complir amb el que s’havia pactat va abandonar l’immoble el dia ....(data)

El demandat segueix ocupant l’immoble i no mostra cap voluntat de complir amb el pacte i extingir la comunitat indivisa. 

CINQUÈ.- Que aquesta part, per aconseguir una solució extrajudicial i amistosa va enviar 2 burofaxos al demandat que mai va contestar.

Adjunto com a document núm. 4 i 5 els burofaxos enviats i el justificant de recepció. 

FONAMENTS DE DRET

 

I.-JURISDICCIÓ I COMPETÈNCIA: És competent la jurisdicció civil en tot allò que fa referència al dret de propietat, segons el que disposa l’article 9.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, i dins d’aquesta jurisdicció és competent el jutjat de primera instància d'acord amb els articles 85 i 45 de la Llei d’Enjudiciament Civil amb connexió a l’article 61, i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA