Inversions estrangeres en l'adquisició d'accions o participacions, o per aportacions a societats.

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Models
  • 1.1 A). Subscripció d'accions o assumpció de participacions en la CONSTITUCIÓ D'UNA SOCIETAT
  • 1.2 B). Subscripció d'accions o assumpció de participacions en una AMPLIACIÓ DE CAPITAL
  • 1.3 C). Un no resident compra accions o participacions, d'una societat espanyola, títols que no cotitzen en Borsa
  • 1.4 D).- UN NO RESIDENT VEN
 • 2 Comentari
  • 2.1 Definició d'inversió estrangera
  • 2.2 A tenir en compte en tot tipus d'aportació o adquisició
  • 2.3 Compareixença de persona física no compareixent, per compra o vendre títols
  • 2.4 La traducció de documents
  • 2.5 Judici notarial de la capacitat
  • 2.6 Idioma
  • 2.7 Aportant casat
  • 2.8 Acreditació de la no residència
  • 2.9 Altres declaracions
  • 2.10 NOVES NORMES A CAUSA DE LA COVID 19
  • 2.11 Persona representada per un Poder atorgat a l'estranger
  • 2.12 Llista de paradisos fiscals
 • 3 Doctrina Administrativa citada
 • 4 Legislación citada
Models A). Subscripció d'accions o assumpció de participacions en la CONSTITUCIÓ D'UNA SOCIETAT

Cal advertir que tota subscripció d'accions o assumpció participacions de no resident té la condició d'inversió estrangera. Així mateix, ho és la constitució i dotació de les sucursals de societats estrangeres, la participació en fons d'inversió inscrits, etc.

En tot cas, sigui amb motiu d'una constitució de societat, sigui amb motiu d'una ampliació de capital, s'ha de tenir en compte la necessitat de justificar l'aportació estrangera, si és dinerària, i, a més a més, serà procedent la pertinent declaració de la inversió.

Per tant, en el cas d'una constitució social, es proposen les dues següents clàusules especials:

1a-. L'aportació dinerària del no resident queda justificada amb el pertinent certificat bancari que deixo unit a aquesta matriu.

2a-. L'inversor no resident subscriu i em lliura la pertinent declaració (model D-1A); deixo unit l'exemplar número 2 a aquesta matriu i, a instància seva, procediré a remetre al Registre d'Inversions estrangeres els restants exemplars.

Si l'aportació procedeix d'un paradís fiscal i la participació estrangera supera el 50% del capital de la societat, serà procedent justificar en l'escriptura, sense més, haver presentat la declaració prèvia (DP-1: 'declaració prèvia d'inversió estrangera procedent de paradisos fiscals en societats no cotitzades, sucursals i altres formes d'inversió').

B). Subscripció d'accions o assumpció de participacions en una AMPLIACIÓ DE CAPITAL

Com hem dit, tota aportació a una societat per un no resident suposa una inversió estrangera. Es tindrà en compte tot el que abans s'ha indicat el caso de procedir d'un paradís fiscal. En l'escriptura pot no comparèixer l'inversor estranger, raó per la qual la declaració de la inversió haurà de ser signada per l'administrador (únic, solidari, els mancomunats, el secretari del Consell, etc.) facultat per a elevar a públics els acords.

Es proposa indicar:

1a-. L'aportació dinerària del no resident queda justificada amb el pertinent certificat bancari que deixo unida a aquesta matriu.

2a-. El compareixent subscriu i em lliura la pertinent declaració (model D-1A) de la inversió del no resident; deixo unit l'exemplar número 2 a aquesta matriu I, a instància seva, procediré a remetre al Registre d'Inversions estrangeres els restants exemplars.

C). Un no resident compra accions o participacions, d'una societat espanyola, títols que no cotitzen en Borsa

Es tindran en compte les clàusules normals de venda d'accions (en aquesta mateixa Obra) i, especialment, les següents:

1a-. DECLARACIÓ DE LA INVERSIÓ.- El comprador no resident subscriu i em lliura la pertinent declaració (model D-1A), deixo unit l'exemplar número 2 a aquesta matriu i a instància del comprador procediré a remetre al Registre d'Inversions estrangeres els restants exemplars.

2a-. ADVERTIMENT ESPECIAL: Adverteixo el comprador, en haver realitzat un pagament a un no resident de les disposicions de la LLEI 19/2003, de 4 de juliol, (sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció del blanqueig de capitals), així mateix l'informo de les normes de la LLEI 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal i en l'Ordre EHA/1439/2006, de 3 de maig, reguladora de la declaració de moviments de mitjans de pagament en l'àmbit de la prevenció del blanqueig de capitals.

Si l'aportació procedeix d'un paradís fiscal i la participació estrangera supera el 50% del capital de la societat, procedirà justificar en l'escriptura, sense més, haver presentat la declaració prèvia (DP-1: 'declaració prèvia d'inversió estrangera procedent de paradisos fiscals en societats no cotitzades, sucursals i altres formes d'inversió').

D).- UN NO RESIDENT VEN

Es tindran en compte les clàusules normals de venda d'accions, i, especialment, les següents:

1a-. DECLARACIÓ DE LA DESINVERSIÓ: El venedor no resident subscriu i em lliura la pertinent declaració de liquidació de la desinversió (model D-1B), deixo unit l'exemplar número 2 a aquesta matriu I, a instància del comprador, procediré a remetre al Registre d'Inversions estrangeres els restants exemplars.

2a-. ADVERTIMENT ESPECIAL: Adverteixo el comprador, en haver realitzat un pagament a un no resident de les disposicions de la LLEI 19/2003, de 4 de juliol, (sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció del blanqueig de capitals), així mateix l'informo de les normes de la LLEI 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal i en l'Ordre EHA/1439/2006, de 3 de maig, reguladora de la declaració de moviments de mitjans de pagament en l'àmbit de la prevenció del blanqueig de capitals.

Comentari

Definició d'inversió estrangera

Per raó del subjecte: ARTICLE 2 del REAL DECRETO 664/1999, de 23 de abril, sobre inversiones exteriores:

1. Pueden ser titulares de inversiones extranjeras en España:
a) Las personas físicas no residentes en España, entendiéndose por tales los españoles o extranjeros, domiciliados en el extranjero o que tengan allí su residencia principal.
b) Las personas jurídicas domiciliadas en el extranjero, así como las entidades públicas de soberanía extranjera.
2. Las personas físicas de nacionalidad española y las personas jurídicas domiciliadas en España se presumirán residentes en España salvo prueba en contrario.

Per raó de l'objecte: Té el caràcter d'inversió estrangera, segons l'art. 3 del «REAL DECRETO 664/1999, de 23 de abril sobre Inversiones exteriores», entre altres supòsits, tota participació en societats espanyoles:

Se entienden comprendidas bajo esta modalidad tanto la constitución de la sociedad, como la suscripción y adquisición total o parcial de sus acciones o asunción de participaciones sociales. Asimismo, quedan también incluidos en el presente apartado la adquisición de valores tales como derechos de suscripción de acciones, obligaciones convertibles en acciones u otros valores análogos que por su naturaleza den derecho a la participación en el capital, así como cualquier negocio jurídico en virtud del cual se adquieran derechos político.
A tenir en compte en tot tipus d'aportació o adquisició

Requisits:

1.- Acreditar el mitjà de pagament, si és dinerari:

En tota adquisició d'accions o participacions per un no resident continua havent-hi un control de canvis; per tant, cal justificar la forma de pagament. Les formes, seguint la Circular del «Consejo General del Notariado»de 30 de març de 2004, són:

-. Amb certificat bancari de l'entitat receptora dels diners d'haver disposat de compte a Espanya (compte del no resident); xec contra compte estranger o espanyol de no resident o transferència de compte de no resident a compte a Espanya del venedor, amb indicació de la concreta inversió. No té cap problema: s'incorpora a la matriu el certificat explicatiu o la fotocòpia del xec o si hi ha hagut transferència, dades sobre aquesta.

-. Si es tracta d'ingrés en un compte a l'estranger del venedor espanyol, cal tenir present que aquest ha tingut l'obligació de declarar l'obertura del compte en el termini de 30 dies. (Imprès DD1)

-. En efectiu: no s'exigeix cap declaració si és inferior a 100.000 Euros. La Llei 19/2003 de 4 de juliol obligava a efectuar una declaració, en el cas de cobraments en efectiu o al portador o divises en comptes superiors a 6.010,12 euros a través d'una entitat registrada i en el termini de 30 dies al pagament. La Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo determinà el seu import en 10.000 euros; la LEY 19/2003, de 4 de julio, (sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior, la LEY 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal i les disposicions de l'Ordre EHA/1439/2006, de 3 de maig, reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales, que en el seu art. 1 obliga a fer la declaració en l'imprès S1:

La salida o entrada en territorio nacional de moneda metálica, billetes de banco y cheques bancarios al portador denominados en moneda nacional o en cualquier otra moneda o cualquier medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago, por importe igual o superior a 10.000 euros por persona y viaje.

Més tard, la Orden EHA/114/2008, de 29 de enero reguladora del cumplimiento de determinadas...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA