Interposició d’acte de jurisdicció voluntària de sol.licitud d’expedient per part del legitimari

RESUMEN

El legitimari que no es conformi ni estigui d’acord amb el pagament en béns amb els que hom li pretengui adjudicar, - en l’atorgament de llegítima -, pot recòrrer a l’autoritat judicial competent, i formular expedient de jurisdicció voluntària perquè l’autoritat judicial decideixi amb equitat. Arts. 451-12 en relació 451-11 del Llibre Quart del Codi Civil de Catalunya (CCC).

 
EXTRACTO GRATUITO

AL JUTJAT

Sra.…, Procuradora dels Tribunals, en nom i representació del Sr…, - amb domicili…, de la població…-, segons s’acredita amb els poders que s’acompanyen al present escrit per la seva unió a les actuacions per testimoni amb devolució del seu original, davant el Jutjat compareix, i com millor en Dret procedeixi, D I U:

Que formula el present escrit i en acte de jurisdicció voluntària, promou “EXPEDIENT PER PART DEL LEGITIMARI QUE NO ES CONFORMA AMB EL PAGAMENT EN BÉNS AMB ELS QUE HOM LI PRETÉN ADJUDICAR LA LLEGÍTIMA, ARTICLES 541-12 EN RELACIÓ 451-11 DEL C.C.C.”, contra el germà Sr…, i hereu encarregat a fer la partició de l’herència del difunt pare del meu poderdant, - amb domicili…-, i l’altre germà, Sr…, - amb domicili…-, perquè l’autoritat judicial decideixi amb equitat.

D’acord als següents fets i fonaments de dret,

FETS

PRIMER.- El pare del meu poderdant va morir a…, en data…, sent vidu, i va atorgar testament obert davant el Notari…, de…, Sr…, en data…

S’acompanyen els següents documents:

- No. 1. Certificació literal de defunció del Registre Civil de…

- No. 2. Certificació del Registre d’Últimes Voluntats del Ministeri de Justícia, per la qual s’acredita l’atorgament de l’esmentat testament.

- No. 3. Còpia simple del testament atorgat.

SEGON.- En el testament es posa de manifest que el pare del meu poderdant va estar casat amb la Sra.…, - que va morir a…, en data… -, i que van tenir tres fills, el meu poderdant i els dos seus germans, Sr… i Sr…, respectivament.

A l’esmentat testament el pare del meu poderdant atorga el dret a la llegítima dels tres fills, - de conformitat amb l’article 451-1 del CCC -, en la quantia establerta de la quarta part, - l’art. 451-5 primer paràgraf del CCC -.

TERCER.- L’hereu que és l’encarregat a fer la partició de la herència, - en quant a la llegítima -, i el meu poderdant no està conforme amb la pretensió d’adjudicació pel pagament en béns proposada per l’esmentat hereu i s’ha vist amb l’obligació de recórrer a l’autoritat judicial competent, perquè aquesta decideixi amb equitat i pel procediment de jurisdicció voluntària. De conformitat amb l’art. 451-12.1 del CCC.

QUART.- Que l’autoritat judicial ordeni practicar una prova pericial per a conèixer la qualitat i el valor dels béns que componen l’herència i del lot que es pretén adjudicar al meu poderdant. Article 451-12.2 del CCC.

Són d’aplicació els següents,

FONAMENTS DE DRET

I.- LEGITIMACIÓ ACTIVA.

“El meu...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA