Oposició a la demanda d'incapacitació instada pel Ministeri Fiscal amb sol•licitud subsidiària de curatela

Autor:M. Paz Cano Sallares
Cargo del Autor:Abogada
Actualizado a:Septiembre 2015
RESUMEN

Contestació a la demanda d'incapacitació en què la part s'oposa a la declaració d'incapacitació, i, per al supòsit cas que quedés provada una limitació parcial de les facultats, prou greu com per considerar-se necessària la protecció del presumpte incapaç, de forma subsidiària, es sol•licita la institució d'una curatela, per a aquelles qüestions que el representat no pugui assumir de forma... (ver resumen completo)

 
EXTRACTO GRATUITO

Jutjat 1a instància...................... .

Incapacitació ........

Al JUTJAT

........................, procuradora dels tribunals i de la sra...................., major d'edat, amb residència a............................., la representació de la qual acredito mitjançant l'escriptura de poder adjunta, que presento perquè em sigui retornada després de confrontar-la amb la seva còpia, que lliuro annexa perquè sigui inserida a les actuacions, comparec davant del Jutjat sota la direcció lletrada de .......

DIC:

Que per provisió de data ................., notificada a aquesta part el dia .................., se'ns ha donat trasllat de la demanda interposada pel ministeri fiscal contra la meva mandant.

Que, per mitjà de la representació esmentada i en el termini establert, formulo CONTESTACIÓ A LA DEMANDA D'INCAPACITACIÓ, d'acord amb el que disposa l' article 753 de la Llei d'enjudiciament civil.

FETS

ÚNIC. La part demandada (malaltia / limitacions) té"limitades les seves facultats per tenir cura adequadament de si mateixa i els seus béns", però la part contraria, no justifica que aquesta limitació sigui absoluta. Les seves manifestacions no suposen prova concloent per declarar la incapacitat del meu representat i destruir la presumpció de capacitat de tota persona, mentre no es demostri el contrari.

Aquesta representació s'oposa a la declaració d'incapacitació del meu client fins que no quedi provada la limitació total de les seves facultats i, en el cas que quedi provada una limitació parcial de les facultats, prou greu per a considerar-se necessària la seva protecció, de forma subsidiària, sol·licitem la institució d'una curatela, per a aquelles qüestions que el meu representat no pugui assumir de forma independent.

FONAMENTS DE DRET

I. COMPETÈNCIA. És competent aquest Jutjat d'acord amb l’article 756 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil.

II. LEGITIMACIÓ. El meu mandant està legitimat per comparèixer amb la seva pròpia defensa i representació d'acord amb el que disposa l' article 758 LEC, amb especial referència al paràgraf 2n redactat per l'apartat 7è de la DF3r de la Llei 15/2015, de 2 de juliol de la Jurisdicció Voluntaria.

III. PROCEDIMENT. Article 748 LEC i concordants respecte dels procediments que versin sobre capacitat de les persones.

De conformitat amb l'article 753 LEC el procediment a seguir obeeix els tràmits del Judici Verbal, amb les especificacions establertes.

L’ article 756 i següents de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA