Hipoteca en garantia d'un subministrament

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de constitució d'hipoteca immobiliària per a garantir a una empresa el pagament derivat dels subministraments que s'obliga a facilitar a una altra empresa. Estudi de la hipoteca de màxim.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 Cas i solució proposats
  • 2.2 Regles més importants
  • 2.3 Interessos ordinaris i de demora que es poden garantir
  • 2.4 Reforma de la legislació hipotecària
  • 2.5 Clàusules no admeses
 • 3 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
 • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part:

El SENYOR *, major d'edat, * (professió o activitat) , veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI número *.

INTERVÉ en nom i representació de la companyia mercantil «Compradora SL», domiciliada a *; constituïda per temps indefinit en escriptura autoritzada pel notari de *, Sr. * el dia *, protocol número *. Inscrita en el Registre Mercantil de *, al volum *, foli *, full *. CIF *.

La representació del Sr. *, per a aquest acte, resulta del seu nomenament d'administrador .....(completar)

Manifesta el Sr. *, que les facultats i representació a favor seu no li han estat revocades, suspeses ni limitades i que es troben en íntegra vigència i jo, el Notari, estimo suficients per a formalitzar aquesta escriptura d'hipoteca.

I d'una altra:

El senyor *, major d'edat, * (professió o activitat) , veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI número *.

INTERVÉ en nom i representació de la companyia mercantil "Subministradora SL"...., domiciliada a *; constituïda per temps indefinit en escriptura autoritzada pel notari de *, Sr. * el dia *, protocol número *. Inscrita en el Registre Mercantil de *, al volum *, foli *, full *. CIF *.

La representació del Sr. per a aquest acte, resulta del seu nomenament d'administrador .....(completar)

Manifesta el Sr. *, que les facultats i representació a favor seu no li han estat revocades, suspeses ni limitades i que es troben en íntegra vigència i jo, el Notari, estimo suficients per a formalitzar aquesta escriptura d'hipoteca.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat.

Tenen, a judici meu, capacitat legal i legitimació per a aquesta escriptura d'HIPOTECA DE MÀXIM I EXPOSEN:

I.- Que la societat "Compradora SL", manté relacions comercials amb la societat "Subministradora SL". i en concret li subministra (detall del subministrament: maquinària, materials, etc.)

II.- Ambdues societats estan interessades a subscriure un conveni de col·laboració empresarial, a fi que la societat "Compradora SL", tingui garantits els subministraments que dintre dels límits que es dirà s'obliga a proporcionar-li la societat Subministradora SL i aquesta, al seu torn, desitja assegurar-se una determinada facturació i el seu cobrament mitjançant una garantia de caràcter real. A aquest efecte,

ATORGUEN:

PRIMER.- La societat "Subministradora SL" es compromet a realitzar els subministraments que li encarregui la societat "Compradora SL", durant el període de * anys, a contar des de la data d'aquesta escriptura i fins a la quantitat màxima que estigués pendent de cobrament de * Euros.

SEGON.- La societat "Compradora SL" es compromet a efectuar el subministrament abans expressat que li encarregui la societat "Subministradora SL", dintre del termini màxim dels vint dies (20 dies) següents a la recepció de la fulla per encàrrec que a aquest efecte li hagi remès aquesta última societat. En la fulla per encàrrec es farà constar que el mateix queda comprès en el contracte de col·laboració que ara es formalitza, és a dir contracte de data avui, segons escriptura davant meu.

TERCER.- Tant l'inici del subministrament com el seu acabament i incidències seran registrats en el llibre d'ordres de cada obra.

QUART.- Finalitzat el subministrament, la societat "Subministradora SL" remetrà a la societat "Compradora SL", la factura acreditativa dels treballs efectuats, incrementada amb la quota de l'Impost sobre el Valor Afegit al tipus vigent a cada moment. La data d'expedició de la factura coincidirà amb la finalitat dels treballs i el seu venciment serà als trenta (30) dies vista d'aquella data. La societat "Compradora SL" haurà de retornar una còpia de la factura degudament conformada, estampada amb el timbre social i la signatura del seu administrador o apoderat. Per al cas de no retornar la factura conformada dintre dels tres (3) dies següents a la seva recepció, cessarà l'obligació de la societat "Subministradora SL" de facilitar més subministraments i sense perjudici de la reclamació que procedeixi pel deute pendent. Retornada, tal com s'ha previst, la factura conformada, la societat "Subministradora SL" podrà girar el corresponent rebut al compte bancari de la societat "Compradora SL" en el Banc *, compte número *.

CINQUÈ.- Els preus es facturaran d'acord amb els preus de tarifa actuals de la societat "Subministradora SL" i que, excepte acord exprés, únicament podran actualitzar-se semestralment d'acord amb les variacions de l'índex de preus de consum que publica l'institut nacional d'estadística per al conjunt nacional total.

SISÈ.- Les quantitats degudes per la societat "Compradora SL" a la societat "Subministradora SL" no produiran gens d'interès sempre que siguin satisfetes al venciment dels terminis pactats, reportant un interès igual al legal dels diners vigent en el dia de venciment i durant tot el període que els reporti, en cas que no fossin satisfetes en el dia convingut.

SETÈ.- En el cas d'incompliment per part de la societat "Compradora SL" del pagament d'una o diverses factures i amb independència de la responsabilitat personal i il·limitada d'aquesta societat en relació als seus propis béns presents i futurs, la societat "Compradora SL", per mitjà del seu legal representant, constitueix a favor de la societat "Subministradora SL", que accepta, hipoteca immobiliària sobre la finca que es dirà, establint-se com límit màxim garantit amb la hipoteca, la quantitat de * euros de capital, * euros per a garantir els interessos de tres anys que poguessin reportar-se segons el pacte sisè i de * euros per a despeses i costes.

La determinació de l'import del capital objecte de la reclamació judicial i/o execució hipotecària vindrà fixat d'acord amb el següent procediment:

1.- La societat "Subministradora SL" compareixerà davant notari per atorgar una acta notarial de protocol·lització dels següents documents: A/ la fulla o fulles de l'encàrrec que hagués remès la societat "Compradora SL"; B/ la còpia de la factura o factures expedides per la societat "Subministradora SL" sempre que estiguin degudament conformades amb la signatura i un timbre de la societat "Compradora SL"; C/ el rebut o rebuts bancaris amb la nota de devolució; D/ un extracte comptable del compte de la societat "Subministradora SL" que reflecteixi el deute derivat de la factura o factures no pagades menys les quantitats que, si s'escau, hagués satisfet la societat "Compradora SL".

2.- Aquesta acta notarial es notificarà a la societat deutora que disposarà d'un termini de tres (3) dies per pagar la quantitat deguda, els seus interessos i les despeses de l'acta notarial.

3.- Si transcorregut l'indicat termini de dos dies no s'hagués efectuat el pagament, la societat "Subministradora SL" únicament podrà reclamar el deute amb base a les accions derivades de la present escriptura, de forma que els deutes perden la seva substantivitat independent, i queden emparades únicament per la present hipoteca. Als efectes previstos en els articles 143 de la Llei hipotecària i 238 del seu Reglament, l'acta notarial autoritzada en l'esmentada forma serà document suficient per a fer constar en el Registre de la Propietat el naixement de l'obligació garantida, i la quantitat que resulti de l'esmentat document, tindrà la consideració de quantitat líquida i exigible.

4- Durada de la hipoteca.- La hipoteca garantirà les operacions derivades d'aquest contracte durant el termini de * anys a contar del dia d'avui.

VUITÈ.- Davant l'impagament de qualsevol quantitat vençuda, i amb independència del sistema anteriorment establert per a la seva liquidació i cobrament, cessarà qualsevol obligació de realitzar treballs per part de la societat "Subministradora SL" encara que s'hagués formalitzat el seu encàrrec.

NOVÈ.- La finca sobre la qual es constitueix la hipoteca és la següent:

URBANA: NUMERO (o rústica)*

Lliure d'arrendataris.

Inscrita al tom *, llibre *, foli *, finca *, inscripció *ª, Registre de la Propietat de *.

REFERÈNCIA CADASTRAL:

OPCIONS:

1a.- Ha estat obtinguda pel notari en forma telemàtica:

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 200)}} i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

2a.- No existeix certificat cadastral gràfic, però sí certificat simplement descriptiu:

La que resulta del certificat cadastral simplement descriptiu; jo, el notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la {{leg|Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 200) i ha estat sol·licitat als efectes del present atorgament, si bé, segons aquest certificat, el Cadastre no pot subministrar encara el certificat gràfic; l'esmentat certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

3a.- No s'aporta referència concreta (o només la de la finca matriu) i no s'ha obtingut pel notari en forma telemàtica.

(Possibilitats)

a): No té encara referència cadastral concreta.

b): No m'ha estat aportada la referència...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA