Escriptura de hipoteca mobiliària d'automòbils i vehicles a motor garantia de deutes o préstecs amb interès variable referència IRPH o EURÍBOR

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'una Hipoteca MOBILIÀRIA D'AUTOMÒBILS I VEHICLES A MOTOR.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Model si hi ha garants
 • 3 Comentari
  • 3.1 Nota comuna a les hipoteques mobiliàries
  • 3.2 HIPOTECA D'AUTOMÒBILS
  • 3.3 Procediments per a l'efectivitat de la hipoteca
   • 3.3.1 Procediment judicial d'execució
  • 3.4 Procediment venda extrajudicial
  • 3.5 Altres temes
 • 4 Jurisprudencia citada
 • 5 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part:

(exemple) El senyor *, major d'edat, * (estat civil, professió o activitat i si està casat: règim matrimonial), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi (o en nom i ...)

I de l'altra:

(exemple) Els consorts, casats en règim legal de separació de béns, senyors * i *, majors d'edat, * (professió o activitat), veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF números * i *.

Intervenen en nom propi.

Són tots residents a Espanya i de veïnatge civil català. (si escau, s'expressarà la documentació aportada: DNI, certificat d'empadronament, declaració davant el Registre Civil, etc.).

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat legal i legitimació per atorgar aquesta escriptura de reconeixement de deute (o de préstec) amb garantia hipotecària, i a l'efecte,

E X P O S E N:

I.- Que * és propietari en ple domini del següent:

(NOTES: Automòbils: 1.- Cal descriure el vehicle, classe, marca, número de motor i bastidor, matrícula, cilindres i potència en HP; categoria i número del permís de circulació, data i lloc de la seva expedició; 2.- En cas de camions, cal expressar les tones de càrrega màxima; en cas de turismes o autobusos el nombre de places; 3.- S'ha de fer constar la pòlissa de l'assegurança, import, quantitat, etc. 4.- El Notari ha d'anotar la hipoteca en el permís. 5.- El vehicle no pot sortir a l'estranger, sense consentiment del creditor.)

S'uneix el pertinent certificat de taxació realitzada conforme al que es preveu en la Llei 2/1981, de 25 de març, de Regulació del Mercat Hipotecari.

II. Que pacten les següents clàusules:

Primera.- Deute. El Sr. * reconeix deure a *, la quantitat de * Euros per * (ha d'expressar-se la causa concreta, no n'hi ha prou dir per raons comercials) (Atenció: si es tracta de diners rebuts, s'exigeix la identificació del mitjà de pagament, conforme al que es disposa per la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal) i el RD 1804/2008, de 3 de novembre.

Segona.- Amortització: El deutor s'obliga a reintegrar el capital mitjançant * quotes, comprensives de capital i interessos, que seran satisfetes l'últim dia hàbil de cada mes, tenint lloc el primer venciment el dia *, i coincidint l'últim amb la data de venciment del préstec.

Tots els pagaments que correspongui realitzar a la part deutora en virtut del present contracte hauran de fer-se en el domicili social de la part creditora, situat a *.

El deute podrà ser, en qualsevol moment, objecte d'amortització anticipada, total o parcial, si així convingués a la part deutora.

Tant en un com en un altre cas, les quantitats lliurades per la part deutora amb aquesta finalitat s'aplicaran en primer lloc a satisfer interessos (fins i tot de demora), despeses que estiguessin meritats i no satisfets, a fi de deixar el deute al corrent de pagaments, i la diferència serà la que s'apliqui a l'amortització anticipada en la forma prevista en els paràgrafs anteriors.

Tercera. (Interessos ordinaris).

El capital degut meritarà el tipus d'interès anual nominal del *%.

(Cas de revisió): L'esmentat tipus d'interès serà revisat en la forma que s'indica en la clàusula Tercera-bis, tenint lloc la primera revisió el dia * i els següents cada 12 mesos a comptar des d'aquesta data.

La part creditora girarà l'últim dia del mes de l'atorgament d'aquesta escriptura una liquidació d'interessos pels meritats en el període que medi entre la data de formalització d'aquesta escriptura i l'últim dia del mes de la formalització, considerant-se aquesta liquidació com complementària i independent de la primera quota pactada.

Aquesta liquidació d'interessos complementària té com a única finalitat la d'adaptar la durada del contracte a la fórmula de pagaments a fi de cada mes.

Com queda establert a la clàusula Segona, el pagament d'interessos es farà conjuntament amb les amortitzacions de capital, mitjançant quotes el nombre de les quals, la seva periodicitat i les dates de pagament han estat indicades en l'esmentada clàusula.

Tercera-Bis. (Tipus d'interès variable).

El tipus d'interès a aplicar a partir del cada data de revisió serà el resultant de dos sumands: l'interès de referència i un diferencial.

OPCIÓ: A)IRPH.-

L'interès de referència que es tindrà en compte serà el conegut com "Tipus mitjà dels préstecs hipotecaris a més de tres anys del conjunt d'entitats", que és publicada mensualment pel Banc d'Espanya en el Butlletí Oficial de l'Estat, prenent-se la corresponent al mes anterior al de la data de revisió, i en el seu defecte l'última publicada, mentre es mantingui l'esmentada publicació. L'esmentada referència és la definida per les normes legals vigents.

A la referència, publicada com TAE, se li sumaran * punts percentuals.

OPCIÓ B) EURÍBOR:

El tipus de referència serà la "Referència Interbancària a un any (EURÍBOR) publicada mensualment pel Banc d'Espanya (ajustat matemàticament a enters i dos decimals), corresponent al mes anterior al de la data de revisió, d'acord amb el que s'estableix en la Circular 7/1999 del Banc d'Espanya de 29 de Juny, que modifica la Circular 8/1990 de 7 de Setembre, sobre transparència de les operacions de protecció de la clientela.

La "Referència Interbancària a un any" (EURÍBOR) es defineix com a la mitjana aritmètica simple dels valors diaris dels dies amb mercat de cada mes del tipus de comptat publicat per la Federació Bancària Europea per a les operacions de dipòsits en Euros a termini d'un any calculat a partir de l'ofert per una mostra de bancs per a operacions entre entitats de similar qualificació (EURÍBOR).

A la referència, publicada com TAE, se li sumaran * punts percentuals.

Quarta.-  (Comissions).

No hi ha comissions.

Cinquena. (Despeses).

Regiran les següents regles:

Per pacte exprés, les despeses de Notaria per aquesta escriptura seran, en general, de compte del prestatari, excepte l'expedició de còpies autoritzades que seran de càrrec de qui ho sol·liciti.

Despeses registrals: en general seran de càrrec del prestador, excepte les despeses registrals accessoris referents a la publicitat registral que seran a càrrec del prestatari si ell ho sol·licita.

Despeses de Gestoria: les despeses de tramitació de la liquidació dels impostos seran de càrrec del prestatari i els de tramitació per a la inscripció seran a càrrec del prestador.

En tot cas, fan constar els atorgants que les clàusules de despeses i el tipus d'interès i condicions concretes del préstec han estat objecte de la deguda negociació d'ambdues parts.

Sisena. (Interessos de demora).

Les obligacions dineràries del deutor, (o dels prestarias)derivades d'aquest contracte, vençudes i no satisfetes, reportaran, des de l'endemà al del seu venciment, un interès moratori o indemnitzatori del % nominal anual, calculat i liquidable per mesos naturals o fracció si escau i sempre per períodes vençuts, amb el límit, en tot cas, de tres vegades l'interès legal dels diners. Les quantitats resultants com a indemnització es consideraran fermes en el moment en què es percebin, sense perjudici del dret del creditor...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA