Declaració d'hereus abintestat a favor de col·laterals segons el Codi Civil de Catalunya

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Formulari de declaració d'hereus abintestat, a favor dels col·laterals sota la vigència del Codi Civil de Catalunya.

 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA: és procedent indicar que, en la part literalment citada en aquest tema, cap dels articles del CCCat. no ha estat modificat per la Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè, en vigor l'1 de gener de 2018.

Contenido
 • 1 ADVERTIMENTS
 • 2 Acta primera. Acta de requeriment
 • 3 Acta segona. Acta de notorietat de declaració d'hereus
  • 3.1 DILIGÈNCIA DECLARACIÓ DELS TESTIMONIS
  • 3.2 ALTRES POSSIBLES DILIGÈNCIES
  • 3.3 DECLARACIÓ DE NOTORIETAT
 • 4 Comentari
  • 4.1 Competència notarial
  • 4.2 Successió intestada a favor de col·laterals, Catalunya
  • 4.3 Documentació en cas de ser hereus intestats els col·laterals
  • 4.4 Noves normes sobre la declaració d'hereus
  • 4.5 Certificat successori europeu
  • 4.6 Presentació de còpia al Registre
  • 4.7 La preterició i l'Acta Notarial de Declaració d'hereus
  • 4.8 Importantíssim
 • 5 Jurisprudencia citada
 • 6 Legislación citada
ADVERTIMENTS
 • Aquest formulari només es pot aplicar a la declaració d'hereus d'una persona morta a partir de l'1 de gener de 2009 inclusivament; (seguim les disposicions del Libre Quart del Codi Civil de Catalunya).
«Article 211-2.- Commoriència. La crida a una successió o la transmissió de drets a favor d'una persona que depenen del fet que hagi sobreviscut a una altra només tenen lloc si aquella ha viscut almenys setanta-dues hores més que la persona a qui havia de sobreviure».

Però la LLEI 6/2015, del 13 de maig, d'harmonització del Codi civil de Catalunya -entrada en vigor el 9 de juny de 2015- diu:

«Commoriència i mort consecutiva derivada d’un mateix esdeveniment. 1. La crida a una successió o la transmissió de drets a favor d’una persona que depenen del fet que hagi sobreviscut a una altra només tenen lloc si es prova aquesta supervivència. En cas contrari, es considera que s’han mort alhora i no hi ha successió o transmissió de drets entre aquestes persones. »2. Sens perjudici del que estableix l’apartat 1, es considera que s’han mort alhora quan hi ha unitat de causa o de circumstància que motiven les defuncions i entre ambdues morts han transcorregut menys de setanta-dues hores.»
 • Conforme a l'art. 209 del Reglament notarial les actes de notorietat tenen dues fases (i, per tant, donen lloc a dos documents de protocol); diu així l'esmentat article:
«el requerimiento se formalizará mediante acta con la fecha y número de protocolo del día del requerimiento y una vez concluida la tramitación del acta se incorporará al protocolo como instrumento independiente en la fecha y bajo el número que corresponda en el momento de su terminación».

L'art. 209 bis del RN no parla de dues Actes, i no ho fan els articles 55 i 56 de la Llei del Notariat que regulen les actes de declaració d'hereus, articles creats, entre d’altres, per la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària – entrada en vigor el 23 de juliol de 2015.

El present formulari està adaptat als esmentats preceptes de la Llei del Notariat, creats per la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària.

Acta primera. Acta de requeriment

NÚMERO

(Lloc i data)

Davant meu, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

LA SENYORA*, major d'edat, vídua, veïna de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Resulten les anteriors dades de les seves manifestacions.

INTERVÉ en nom propi.

Queda identificada pel seu document nacional d'identitat; té, a judici meu, legitimació i interès legítim per instar la present ACTA DE NOTORIETAT, i EXPOSA:

I.- Que el senyor *, amb DNI/NIF *, fill dels consorts * i *, resident a *, va morir a *, el dia *, segons el certificat de defunció expedit pel Registre Civil de *.

II.- El Sr. *, en morir, ostentava la nacionalitat espanyola i veïnatge civil català. Queda acreditat el domicili del causant amb l'exhibició del seu DNI (o amb el certificat de defunció, on consta el seu darrer domicili).

III.- Que el senyor * va néixer a * el dia * i va morir sense convivent en unió estable de parella, en estat de solter (o separat legalment o de fet sense reconciliació / divorciat de la senyora * o vidu de *). (En cas de matrimoni s'indicarà: va contreure matrimoni a * el dia amb la Sra. * de la qual estava vidu o divorciat, etc.). '

IV.- Que al senyor * li van premorir tots els seus ascendents i no va deixar descendents (no en va tenir o li van premorir sense deixar descendència).

V.- Que el senyor * no ha atorgat testament ni cap altre acte de darrera voluntat, ni s'ha efectuat cap declaració per a l'adquisició, conservació o recuperació d'un altre veïnatge civil, inscrita en el Registre corresponent.

VI. LLEI RECTORA DE LA SUCCESSIÓ. REQUERIMENT I PROVA.

Primer.- Assevera el compareixent i comprovo, jo, el Notari, que la llei rectora de la successió del causant és l'espanyola per ser la de l'Estat de la residència habitual del causant al temps de la seva defunció, i en ésser de veïnatge civil català són aplicables les normes del Codi Civil de Catalunya, llibre Quart. (Atenció: per a les defuncions fins al 17 de juliol de 2015, es dirà: la llei de la seva nacionalitat, és a dir l'espanyola i, en ésser de veïnatge civil català, són aplicables les normes Codi Civil de Catalunya, llibre Quart).

Segon .- En/Na * em requereix a mi, el Notari, perquè, amb les proves necessàries, de conformitat amb el que disposen els articles 55 i 56 de la Llei del Notariat i les normes del Reglament Notarial, tramiti ACTA DE NOTORIETAT amb el fi de declarar:

(* Objecte de l'Acta: determinació dels hereus i el seu dret, amb les dades identificatives i domicili dels interessats; si s'ignora la identitat o domicili d'algun dels interessats, vegeu comentari).

Tercer. El requeridor ofereix com a proves, les següents:

A) .- L'asseveració que són certs els fets positius i negatius expressats en els apartats anteriors, declaració que presta sota pena de falsedat en document públic, previ el meu advertiment de les responsabilitats en què pogués incórrer.

B) .- La testifical, constituïda per la declaració dels testimonis que compareguin a fer la seva declaració.

C) .- La documental següent:

C.1) .- Certificat literal de defunció del Registre Civil de Catalunya, que acredita el fet de la mort del causant, així com les seves circumstàncies personals, familiars i de residència.

C.2) .- Certificat del Registre General d'Actes d'Última Voluntat que acredita que aquesta defunció es va produir sense haver atorgat testament ni altre acte d'última voluntat (o judici del Notari sobre la ineficàcia del/s testament/ s anterior/s o del/ s contracte/s successori/s o sentència ferma que declari la seva nul·litat).

C.3) .- Llibre/s de Família en què consten inscrites les dades que acreditin * (naixement, defunció, matrimoni, divorci o separació, etc., i que siguin d'aplicació al cas concret, etc. i, en tot cas, si no hi ha llibre de família, -vegeu el comentari a Noves normes sobre la declaració d'hereus- s'aportaran les pertinents certificacions del Registre Civil. Si és el cas, s'acreditarà legislació aplicable, veïnatge civil del causant i altres circumstàncies que es considerin necessàries o convenients).

(Si escau, prova de nacionalitat i veïnatge civil).

ACCEPTACIÓ: jo, el Notari, que he comprovat que no s'ha iniciat una altra acta igual als mateixos fins i que de la documentació exhibida no consta que estigui interessat en aquest expedient cap menor ni persona amb capacitat modificada judicialment que no tingui representant legal, ACCEPTO el requeriment, declaro formalment que sóc competent per a la seva tramitació, en donar-se, segons els fets abans expressats, una de les circumstàncies de l'art. 55 de la Llei del Notariat, (vegeu comentari), punt de connexió del qual emana la meva competència; el mateix dia d'avui iniciaré la pertinent Acta de Notorietat, i remetré comunicació al Col·legi Notarial. {CAT_ Succesions –proteccio-dades}}

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, aquest document públic, un cop advertit/da del seu dret a llegir-lo ell/a mateix/a i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

Acta segona. Acta de notorietat de declaració d'hereus

NUMERO * . (No es completarà fins a la conclusió de l'Acta (passats 20 dies hàbils des del requeriment inicial, o de l'acabament del termini del mes atorgat per fer al·legacions, tenint en compte el darrer anunci publicat).

I.- LLOC I DATA DE PROTOCOL·LITZACIÓ.

A *,

II.- LLOC I DATA INICI DE L'ACTA:

(Lloc i data)

JO, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

DONO FE:

A.- Que en el dia d'avui he estat requerit pel Sr. *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a * i DNI / NIF *, per tal de tramitar la present ACTA DE NOTORIETAT amb la finalitat de declarar que el senyor * i la senyora *, germans del causant són els hereus intestats del Sr *, i per iguals parts indivises (o segons procedeixi, si s'escau, amb detall dels germans supervivents, dels que el premoriren i relació i dades dels nebots fills de germans premorts).

Així resulta de l'acta de requeriment...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA