Escriptura pactant un heretament a Catalunya

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura en el qual un ascendent institueix hereu el seu fill i aquest amb el seu futur espòs/o convivent, pacten un heretament preventiu. Dret de Catalunya.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 Normes del Codi Civil català
   • 2.1.1 Concepte d'heretament
   • 2.1.2 Heretament en general
   • 2.1.3 Heretament a favor d'un descendent
   • 2.1.4 Heretament preventiu
  • 2.2 NORMES DEL DEROGAT CODI DE SUCCESSIONS
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc), a * quarts de * del matí (o de la tarda) del dia * de dos mil *.

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya *, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

El senyor *, major d'edat, casat, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

La senyora *, major d'edat, soltera, veïna de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Etc.

De veïnatge civil català.

Intervenen en el seu propi nom i dret.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb el de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura d'HERETAMENT i DIUEN:

A.- HERETAMENT A FAVOR D'UN FILL ATORGANT.

Primer.- El Sr. *, nomena i institueix hereu de tots els béns que deixi a la seva defunció el seu fill *, amb tots els efectes de l'heretament que regulen els arts. 431-18 i següents del Codi Civil de Catalunya i amb reserva de l'usdefruit de viduïtat a favor de la seva esposa, senyora *, (si escau: ratificant el ja pactat en l'escriptura de capitulacions matrimonials atorgada amb ocasió del matrimoni de l'heretant i la seva esposa).

Segon.- Queda obligat el fill nomenat hereu a conviure amb l'heretant i a treballar a benefici de la casa. En cas de cessar la convivència rebrà l'hereu nomenat una quarta part dels béns que en tal moment tingués el seu pare.

Tercer.- Es reserva l'heretant la facultat de disposar de fins a la xifra de * euros per satisfer la llegítima dels altres fills i en cas de morir sense haver-la satisfet, en tot o en part, correspondrà aquesta obligació a l'hereu designat.

Quart.- El Sr. * accepta la institució a favor seu i les seves condicions.

B.) PACTES ENTRE ELS CONSORTS (promesos o convivents en unió estable de parella):

1.- El senyor * i la senyora *, per al cas de defunció de qualsevol d'ells, es nomenen i institueixen mútuament hereus universals i lliures, salvant la legítima dels seus descendents o ascendents, si escau.

2.- El Sr. * i la Sra. *, per al cas de tenir successió comuna, convenen en haver d'elegir hereu o hereus entre els seus fills, en la forma que cadascun d'ells, per a la seva herència, lliurement determini; però per tal d'evitar una mort intestada, preventivament nomenen hereus tots els fills comuns que tinguin i per iguals parts, substituint, per la vulgar, els premorts, pels seus respectius fills, a parts iguals. En el cas que no hi hagués descendents regulen la seva successió així:....

COMUNICACIÓ.- En compliment de l'ordenat a l'article 431-8 del Codi Civil de Catalunya, jo, el Notari, remetré la pertinent comunicació telemàtica al Registre d'Actes de Darrera Voluntat.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al/s atorgant/s que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals; en general, i a efectes fiscals, els adverteixo de l'obligació de presentar la documentació a liquidació dintre del termini; de les obligacions i responsabilitats tributàries que els afecten en l'aspecte material, formal i sancionador, i de les conseqüències de tota mena que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta Escriptura, un cop advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesten quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

Comentari

Els HERETAMENTS es poden atorgar en capítols o en una escriptura normal.

-. Pel que fa als CAPÍTOLS:

Segons l'article 231-19 del «Codi Civil de Catalunya» (en vigor l'1 de gener de 2011):

«Contingut. 1.- En els capítols matrimonials, hom pot determinar el règim econòmic matrimonial, convenir pactes successoris, fer donacions i establir les estipulacions i els pactes lícits que es considerin convenients, fins i tot en previsió d'una ruptura matrimonial.2.- Els capítols matrimonials es poden atorgar abans o després de la celebració del matrimoni. Els atorgats abans només produeixen efectes a partir de la celebració del matrimoni i caduquen si el matrimoni no s'arriba a celebrar en el termini d'un any».

Com observen Faus i Condomines en els seus comentaris a la Compilació de Dret Civil de Catalunya) els capítols

«son en Cataluña, un contrato, o mejor dicho, un documento que contiene negocios jurídicos harto complejos. Es frecuente que en una escritura de capitulaciones matrimoniales el análisis jurídico ponga de manifiesto los siguientes elementos: a) Liberalidades de los padres de los contrayentes del futuro matrimonio a favor de éstos... b) constitución de dote en sus diversas especies... c) fijación o señalamiento del escreix... d) sucesión contractual..; e) ordenación del régimen económico e incluso sucesorio de la familia.. f) protección de los hijos en relación a los que nazcan de matrimonios posteriores de los padres por medio de los heredamientos prelativos; g) cláusulas de aseguramiento de bienes dotales mediante la constitución de hipoteca; h) fijación de cantidades en concepto de legítima, etc.»

Escriptura: Ara ja no són necessaris els capítols si es vol atorgar un heretament.

-. Heretaments: És impossible comentar tota la matèria d'aquesta institució que el TS en Sentència de 30 de juny de 1930 qualificava de «institución especial, singularísima e indígena» (cita de l'obra de Faus i Condomines); però farem les següents indicacions:

Convé tenir present:

Normes del Codi Civil català Concepte d'heretament

Diu l'article 431-1 del Codi Civil de Catalunya (CCCat)

Concepte de pacte successori.- «1. En pacte successori, dues o més persones poden convenir la successió per causa de mort de qualsevol d'elles, mitjançant la institució d'un o més hereus i la realització d'atribucions a títol particular. 2. Els pactes successoris poden contenir disposicions a favor dels atorgants, fins i tot de manera recíproca, o a favor de tercers».

La gran novetat, en aquesta matèria, és que ara ja no s'exigeix l'atorgament de capitulacions matrimonials per a poder formalitzar un pacte successori; n'hi ha prou amb escriptura pública normal (pel que, si escau, haurà de modificar-se el formulari, eliminant els pactes capitulars).

D'altra banda, i en relació al sistema del derogat Codi de Successions, s'ha ampliat les persones que poden atorgar capitulacions; com indica l'article 431.2 del Llibre Quart del Codi Civil de Catalunya,

«hom pot atorgar pactes successoris només amb les persones següents:
a). El cònjuge o futur cònjuge.
b). La persona amb qui conviu en unió estable de parella.
c). Els parents en línia directa sense limitació de grau, o en línia col·lateral dins del quart grau, en ambdós casos tant per consanguinitat com per afinitat.
d). Els parents per consanguinitat en línia directa o en línia col·lateral, dins del segon grau, de l'altre cònjuge o convivent».

Diversos són els pactes successoris admesos pel legislador: heretaments en les seves diverses modalitats, renúncia als drets successoris amb...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA