Emancipació d'un incapacitat pel seu tutor a Catalunya

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura per la qual el tutor, amb la pertinent autorització judicial, habilita el menor perquè tingui la condició de major d'edat. Normativa aplicable.

 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA: és procedent indicar que cap dels articles del CCCat que literalment es transcriuen en aquest tema no ha estat modificat per la Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè, en vigor l'1 de gener de 2018.

Contenido
  • 1 Model
  • 2 Comentari
    • 2.1 Registre Civil
  • 3 Legislación citada
Model

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, ** Notari de l'Il·lustre Col·legi de *, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part:

Els consorts, * i *, majors d'edat, veïns de *, carrer * i DNI * i *.

De veïnatge civil català.

Intervenen en nom propi.

I d'una altra,

La seva néta, SENYORA *, de * anys, (nascuda el dia *) soltera, veïna de *, carrer * i DNI *.

De veïnatge civil català.

Intervé en nom propi.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat; tenen, a judici meu, capacitat legal i legitimació per a aquesta Escriptura D'EMANCIPACIÓ I DIUEN:

I.- Els senyors * i *, en qualitat de tutors, amb càrrec inscrit, el dia *, varen sol·licitar al Jutjat de Primera Instància de * l'habilitació d'edat de la menor *.

II.- Amb data *, el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número * de *, va autoritzar l'habilitació d'edat abans esmentada. Això és el que resulta de l'Acte que m'exhibeixen i del qual n'incorporo una fotocòpia a aquesta matriu, que testimonio.

III.- Els senyors * i * d'acord amb l'article 211-10 del «Codi civil de Catalunya» CONCEDEIXEN a la seva néta, SENYORA *, l'habilitació d'edat, per tal que pugui actuar, en relació amb la seva persona i els seus béns, sense perjudici del complement de capacitat què fa referència l'article 211-12 de l'esmentat Codi civil.

La senyora * ACCEPTA.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al/s atorgant/s que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial. ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals i en particular els...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA