Acta de requeriment en forma electrònica a (o per) un altre notari

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'acta de requeriment fet de notari a notari.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model 1
 • 2 Model 2
 • 3 Comentari
  • 3.1 Especialitats d'aquest tipus d'actes
  • 3.2 Altres supòsits
  • 3.3 Normes generals
   • 3.3.1 Interès legítim o legitimació
   • 3.3.2 No existeix unitat d'acte
 • 4 Ley estatal 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza
 • 5 Jurisprudencia citada
 • 6 Legislación citada
Model 1

ACTA INICIAL:

NÚMERO *.

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Senyor ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, interès legítim, per a instar la present acta i DIU:

Que em requereix a mi, el Notari, perquè per mitjà del meu company amb residència a *, Sr. * o qui legalment o reglamentàriament el substitueixi, notifiqui i/o REQUEREIXI a *, o a la persona que allà trobés, en els termes que resulten d'una carta que subscriu a la meva presència.

L'original de la carta queda incorporat a aquesta matriu per al seu trasllat a les còpies.

ACCEPTO.

Compliré, consignant el seu resultat per diligència o diligències a continuació.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament el compareixent que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de Llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig les reserves i advertiments legals.

He llegit al compareixent, a elecció seva, la present acta, advertit del seu dret a llegir-la ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals per tal que tingui un adequat coneixement, manifesta quedar degudament assabentat del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

NOTA:

El dia * remeto al meu company, amb residència a * còpia autoritzada electrònica de la present a fi que practiqui la pertinent notificació i requeriment, que és la finalitat d'aquesta còpia. (Mitja signatura.)

II. PEU DE CÒPIA EN CAS D'ENVIAMENT DE CÒPIA ELECTRÒNICA:

Es remetrà pel correu corporatiu, al notari destinatari, còpia del requeriment i documents units i al final es posarà el següent peu de còpia: ÉS CÒPIA AUTORITZADA ELECTRÒNICA EXACTA DE LA SEVA MATRIU, on queda anotada. Jo, notari autoritzant del document, l'expedeixo conforme a l'article 110.1 de la llei 24/2001, per a la seva remissió al notari de *, senyor *. Aquesta còpia electrònica solament té validesa per a la finalitat respecte de la qual va ser sol·licitada, que és la de complimentar el requeriment efectuat pel compareixent en aquesta acta. '(Lloc i data).

III. ACTA DEL NOTARI DESTINATARI:

Model 2

NUMERO *

(Lloc i data).

. Jo, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

DONO FE:

(Opció 1: previ trasllat a paper de la còpia electrònica rebuda)

Que tinc a la vista, expedida sota la meva fe en el dia d'avui, amb el número * del Llibre Indicador, trasllat exacte a paper de la còpia autoritzada electrònica de l'acta atorgada davant del notari de *, senyor *, el dia, amb el número * de protocol, signada electrònicament per l'indicat notari, conforme a la Llei 24/2001, de 27 de desembre.

En l'acta indicada, còpia de la qual incorporo a aquesta matriu, se'm requereix perquè em traslladi al (carrer....) * i requereixi a * i notifiqui el senyor * en els termes que resulten de la carta unida a aquesta acta (o en els concrets termes que resulten de la indicada acta).

Accepto el requeriment, que compliré, quan em sigui possible, consignant els resultats, per diligència, o diligències, a continuació.

Queda estesa en el present foli de paper notarial.

I DONO FE del seu contingut.

(Opció 2: donant fe directament de la còpia electrònica rebuda)

Que tinc a la vista còpia autoritzada electrònica de l'acta atorgada el dia *, en *, davant del notari de *, senyor *, número * del seu protocol, signada electrònicament per l'indicat Notari, conforme a la llei 24/2001 de 27 de desembre.

En l'acta indicada, còpia de la qual incorporo a aquesta matriu, se'm requereix perquè em traslladi al (carrer....) i requereixi a * notifiqui al Sr. * en els termes que resulten de la carta unida a aquesta acta (o en els mateixos termes que resulten de la indicada acta).

Accepto el requeriment, que compliré, quan em sigui possible, consignant els resultats, per diligència, o diligències, a continuació.

Queda estesa en el present foli de paper notarial.

I DONO FE del seu...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA