Escriptura d'adquisició d'usdefruit amb facultat de disposar per títol hereditari al dret de Catalunya

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura d'adquisició de l'usdefruit amb facultat de disposar adquirir per herència. Normes catalanes.

 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA:

Segons el Llibre Segon del Codi civil de Catalunya, pot tenir la condició de parella estable el convivent casat i separat de fet, el que cal tenir present segons la data de defunció del causant.

ADVERTIMENTS:

 • La redacció originària de l'article del 211-2 del «Codi civil de Catalunya» deia «Commoriència. La crida a una successió o la transmissió de drets a favor d'una persona que depenen del fet que hagi sobreviscut a una altra només tenen lloc si aquella ha viscut almenys setanta-dues hores més que la persona a qui havia de sobreviure».

Però la Llei 6/2015, del 13 de maig, d'harmonització del Codi civil de Catalunya, (entrada en vigor el 9 de juny de 2015) diu:

«Commoriència i mort consecutiva derivada d'un mateix esdeveniment.
»1. La crida a una successió o la transmissió de drets a favor d'una persona que depenen del fet que hagi sobreviscut a una altra només tenen lloc si es prova aquesta supervivència. En cas contrari, es considera que s'han mort alhora i no hi ha successió o transmissió de drets entre aquestes persones.
»2. Sens perjudici del que estableix l'apartat 1, es considera que s'han mort alhora quan hi ha unitat de causa o de circumstància que moti-ven les defuncions i entre ambdues morts han transcorregut menys de setanta-dues hores
Contenido
 • 1 Model
 • 2 Comentari
  • 2.1 En general
  • 2.2 Reduccions i deduccions
  • 2.3 Usdefruit amb facultat de disposar
  • 2.4 Normes anteriors a la llei catalana
  • 2.5 Normes actuals
  • 2.6 Doctrina de la DGRN
  • 2.7 Normes fiscals
  • 2.8 Certificat successori europeu
  • 2.9 Reduccions i deduccions
  • 2.10 Contractes d'assegurança de cobertura de defunció
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

La SENYORA *, de * anys, vídua, veïna de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF *.

I el SENYOR *, major d'edat, *, amb el mateix veïnatge i domicili. Exhibeix DNI/NIF *.

De veïnatge civil català.

Intervenen en nom i interès propis.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació aquesta escriptura de MANIFESTACIÓ I ACCEPTACIÓ D'HERÈNCIA i EXPOSEN:

I.- Que el senyor *, espòs i pare respectivament dels compareixents, de veïnatge civil català, va morir a *, el dia *, en estat de casat amb la senyora *, matrimoni del qual, únic contret, va tenir només un fill, el Sr. *, aquí compareixent. Queda acreditada la defunció amb el certificat de defunció que tinc a la vista i protocol·litzo.

II.- La successió del causant s'ha de regular pel que va disposar en el testament atorgat, davant meu, el dia *. S'acredita el títol successori amb el certificat del Registre General d'Actes de Darrera Voluntat, que els compareixents m'exhibeixen i protocol·litzo.

III.- A l'esmentat testament, el causant va nomenar hereu/va universal i lliure el seu fill * (la seva filla) i va llegar l'usdefruit universal a la seva esposa.

Una còpia d'aquest testament acompanyarà la de la present.

IV.- INVENTARI: conforme a l'article 461-14 del Codi Civil de Catalunya, a l'efecte d'entendre's acceptada l'herència a benefici d'inventari, es fa constar que els béns que integren la mateixa són els següents:

IMMOBLES:

URBANA: DEPARTAMENT NÚMERO * (o rústica...)

(si està en PH): Quota de participació en el total immoble: *

Inscrita al tom *, llibre *, foli *, finca *, inscripció *, Registre de la Propietat de *.

TÍTOL: *.

Valor: * Euros. REFERÈNCIA CADASTRAL:

OPCIONS:

1a.- Ha estat obtinguda pel notari en forma telemàtica:

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habilitats i d'acord amb l'article 6.6 de la resolució de 28 d'abril de 2003 de la D.G. del Cadastre) i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

2a.- No existeix certificat cadastral gràfic, però sí certificat simplement descriptiu:

La que resulta del certificat cadastral simplement descriptiu; jo, el notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habilitats i d'acord amb l'article 6.6 de la resolució de 28 d'abril de 2003 de la D.G. del Cadastre) i ha estat sol·licitat als efectes del present atorgament, si bé, segons aquest certificat, el Cadastre no pot subministrar encara el certificat gràfic; l'esmentat certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

3a.- No s'aporta referència concreta (o només la de la finca matriu) i no s'ha obtingut pel notari en forma telemàtica.

Subopcions:

a): No té encara referència cadastral concreta.

b): No m'ha estat aportada la referència cadastral concreta, i tampoc no l'he obtinguda jo, el notari en forma telemàtica.

En totes dues subopcions (a continuació):

Tot això sense perjudici de quedar facultat, jo, el notari, per fer constar mitjançant diligència qualsevol informació adient. Faig expressa advertència de l'obligació de fer, davant la gerència territorial del cadastre, i en el termini de dos mesos, la pertinent declaració de l'alteració de titularitat que es formalitza en aquesta escriptura i en especial de les responsabilitats que indica la llei en el cas de no fer la presentació dintre el termini o de fer declaracions falses, incompletes o inexactes.

Jo, el notari, procediré a indicar la manca de referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

COINCIDÈNCIA DE LA DESCRIPCIÓ CADASTRAL I LA REALITAT FÍSICA:

Ha estat manifestat pels atorgants, després de la meva sol·licitud, la coincidència entre la realitat física i la que consta al certificat cadastral indicat i expressen la seva conformitat amb la nova descripció de la finca, realitzada d'acord amb les dades cadastrals actuals.

(Discrepàncies: En finques que estiguin en règim de propietat horitzontal no hi ha obligació notarial de notificar la discrepància; en les altres finques si hi ha discrepàncies entre la realitat de la finca i el Cadastre s'indicarà aquest fet, aplicant el supòsit que procedeixi conforme al que disposa el art. 18, Llei de Cadastre, redacció donada per la Llei 13/2015 de 24 de juny de reforma de la Llei Hipotecària.

En realitat són molts els supòsits que cal indicar a l'escriptura: que hi hagi coincidència de superfície i veïns entre el Cadastre, el Registre i la realitat i ja consti en el Registre la coordinació gràfica o que no consti (i podrà sol·licitar-se o no); que no concordi la superfície cadastral i/o els veïns amb la realitat i el que consta en el Registre, coneixent-se o desconeixent-se com és el real, per la qual cosa en aquest últim cas no pot iniciar-se ja el procediment pertinent per obtenir l'amb concordança; si la real es coneix i coincideix amb la cadastral i hi ha una diferència de superfície inferior al 10% es pot sol·licitar la major cabuda a l'empara de l'art. 201.3 de la LH, però, si supera el 10%, haurà d'informar-se als atorgants del procediment de l'art. 201.1 de la LH (que podran iniciar seguidament o no fer-ho); si la superfície real és la registral i no la cadastral s'advertirà als interessats del procediment de rectificació previst en art. 18.2, Llei de Cadastre; finalment si la diferència de superfície és inferior al 5%, cal demanar la major cabuda i simplement es comunica al Cadastre aquesta rectificació.)

CÀRREGUES: Tractant-se d'un acte a títol gratuït, jo, el Notari, estic dispensat de sol·licitar informació registral. Manifesten els compareixents que coneixen la situació de la finca en el Registre de la Propietat. Queden advertits que, en tot cas, prevaldrà la situació registral existent abans de la presentació en el Registre de la còpia autoritzada d'aquesta escriptura.

COMUNICACIÓ AL REGISTRE DE LA PROPIETAT:

Possibilitat 1.- Per expressa indicació dels compareixents i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial, procediré a la presentació telemàtica i amb firma electrònica al Registre de la Propietat corresponent. (Indiqueu si el presentador és el mateix Notari, el mateix interessat o un gestor, etc.).

Possibilitat 2.- Per expressa indicació dels interessats, previs els oportuns advertiments, no procediré a la presentació telemàtica d'aquesta escriptura al Registre de la Propietat, ni a la presentació per tele-fax, d'acord amb el que disposa l'article 249 núm. 3 del Reglament notarial.

B.- URBANA: ...

BÉNS MOBLES:

· Un saldo de * euros en el compte número * del banc *.

Valor de la quota relicta: ** euros.

· Un saldo de ** euros, existent a la llibreta d'estalvi número * del BANC * SA.

Valor de la quota relicta: * euros.

Total valor dels béns:

Aixovar domèstic, de valor * Euros.

V.- Després d'exposar tot el que...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA