Extinció de parella homosexual a Catalunya

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura en la qual dues persones que tenen la condició de parella estable homosexual posen fi a la relació de parella.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Hi ha dues possibilitats
 • 2 Model
 • 3 Comentari
  • 3.1 Causes d'extinció
  • 3.2 Drets en cas de cessament de la convivència en vida dels convivents
  • 3.3 Registre de parelles estables
  • 3.4 Drets en la successió a comptar de l'1 de gener de 2009
 • 4 Jurisprudencia citada
 • 5 Legislación citada
Hi ha dues possibilitats

Compareixença dels dos convivents en parella estable per tal d'extingir la relació i regular, si escau, els efectes econòmics, pactar el conveni de separació que ara ha previst el Codi civil, l'atribució de l'habitatge, etc., o la compareixença d'un dels membres de la parella amb requeriment per tal de notificar l'extinció a l'altre convivent.

El model preveu l'atorgament de dos membres de la parella, però caldrà adaptar-lo al cas concret.

Ara ja no hi ha diferències entre les parelles heterosexuals les homosexuals.

Model

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a * ,

COMPAREIXEN:

EL SENYOR *, major d'edat, solter (o divorciat, o vidu, o casat i separat de fet lo judicialment), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *, vigent.

I LA SENYORA *, major d'edat, soltera (o divorciada o vídua o casada i separada de fet o judicialment), amb el mateix veïnatge i domicili i DNI/NIF número *, vigent.

De veïnatge civil català.

Intervenen en nom propi.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura D'EXTINCIÓ DE PARELLA ESTABLE HOMOSEXUAL I DIUEN:

I.- Que tenen la condició de parella estable en haver atorgat la pertinent escriptura davant del Notari de *, Sr. *, a * (per fer més de dos anys que conviuen, o ser convivents en parella estable amb descendents comuns).

II.- Que no tenen regulada cap relació personal o patrimonial diferent de les que ha previst la legislació vigent (o indicar els convenis existents).

III.- Que per mutu acord decideixen deixar la seva relació de parella i no consideren necessari pactar cap compensació econòmica (o indicar els pactes convinguts: vegeu comentari).

(En el seu cas) IV.- Em requereix a mi, el Notari, perquè remeti la pertinent comunicació d'aquesta escriptura al Col·legi Notarial de Catalunya. Accepto i ho faré constar per diligència. ADVERTÈNCIA: Adverteixo als atorgants que queden revocats els apoderaments atorgats a favor de la altre membre de la parella.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al/s atorgant/s que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals i fiscals.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta Escriptura, un cop advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesten quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA