Escriptura d'extinció voluntària d'arrendament rústic

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura en la qual es dóna per finalitzat un arrendament de finca rústica, per l'acord i transacció entre les parts.

 
EXTRACTO GRATUITO

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part:

(exemple) El senyor *, major d'edat, * (estat civil, professió o activitat i si està casat: règim matrimonial), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi (o en nom i ...)

I de l'altra:

(exemple) Els consorts, casats en règim legal de separació de béns, senyors * i *, majors d'edat, * (professió o activitat), veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF números * i *.

Intervenen en nom propi.

Són tots residents a Espanya i de veïnatge civil català. (si escau, s'expressarà la documentació aportada: DNI, certificat d'empadronament, declaració davant el Registre Civil, etc.).

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat legal i legitimació per atorgar aquesta escriptura d'EXTINCIÓ D'ARRENDAMENT RÚSTIC i EXPOSEN:

I.- El Sr. * és propietari arrendador de la finca rústica denominada *, situada a *...

II.- Que des del * dia el Sr. * té arrendada la finca anterior, amb la casa, cabanya, era, coberts per a quadres de bestiar, unes * hectàrees de terres de cultiu i unes * hectàrees de bosc.

III.- Que la renda actual del lloguer és de * euros a l'any.

IV.- Que el * dia el propietari va notificar, per conducte notarial, al Sr. * el preavís per a l'extinció de l'arrendament.

V.- Que el Sr. * no ha percebut les indemnitzacions que li corresponen per millores realitzades a la finca.

VI.- Que les parts, a fi d'evitar un litigi entre elles, mitjançant aquest document volen transigir sobre els aspectes referents a la resolució i extinció arrendatícia i l'abonament de les millores, la qual cosa porten a terme en virtut dels següents PACTES:

PRIMER.- El Sr. *, com a propietari arrendador, i el Sr. * com a arrendatari, resolen i extingeixen el contracte d'arrendament rústic esmentat a la part expositiva d'aquesta escriptura, manifestant el propietari que fins al dia d'avui s'han satisfet totes les rendes de l'arrendament.

SEGON.- Atesa l'explotació agrícola i ramadera existent a la finca, en contraprestació per les millores en ella fetes pel Sr. *, ambdues parts convenen que el propietari paga en aquest acte a l'arrendatari la quantitat de * euros que aquest rep, dóna carta de pagament i renúncia a cap altra reclamació; així mateix, es convé que l'arrendatari i la seva família podran continuar ocupant la totalitat de la finca com a màxim fins al dia * de l'any *, data en la qual hauran de lliurar la possessió al propietari de la casa, era, cabanya i coberts, podent continuar l'ocupació de la casa fins al dia *. Tot l'anterior s'entén sense perjudici de la possibilitat de fer el lliurament de la possessió abans de termini, si el Sr. * (arrendatari) ho estima convenient. En el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA