Expedient notarial de dipòsit en matèria mercantil i de la venda dels béns dipositats

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'expedient notarial que té per finalitat el dipòsit en matèria mercantil i la venda dels béns dipositats.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Model d'Acta

NUMERO

A *, a *.

DAVANT MEU, ' * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *.

COMPAREIX:

El senyor *, major d'edat, (professió *) veí de *, amb domicili a *. Exhibeix D.N.I /N.I.F. *.

Identifico al compareixent pel seu Document d'Identitat ressenyat. Té, segons parer meu, capacitat i legitimació per instar la present ACTA i DIU:

I. Que és posseïdor legítim del següent bé * (es detallarà el procedent: efectes canviaris, mercaderies i equipatges transportats per mar, coneixement d'embarcament, etc.; si es tracta de diners, vindrà a ser una acta de dipòsit normal regulada per l'art. 217 del Reglament Notarial: es pot veure Acta de dipòsit).

II.- Acredita la seva legítima tinença en virtut de * (es detallarà el contracte o títol, i pot unir-se a la matriu còpia dels particulars d'interès o fer referència a ells).

III .- Que d'acord amb les disposicions legals, em requereix a mi, el Notari, perquè tramiti l'oportú expedient que regula l'article 79 de la Llei del Notariat. (Si el dipòsit consisteix en lletres de canvi o altres efectes que es poguessin perjudicar per la seva no presentació en certes dates a l'acceptació o al pagament, el notari, a instàncies del dipositant, podrà procedir a realitzar aquesta presentació, es farà constar la sol·licitud del dipositant i en cas de ser-li satisfet l'import, quedarà substituït el dipòsit dels efectes pel seu import en diners, aplicant el que disposa l'art. 217 del Reglament Notarial)

ACCEPTACIÓ

Jo, el Notari, previ examen i apreciada la capacitat i legitimitat del requeridor, ACCEPTO EL REQUERIMENT, em faig càrrec del bé que rebo en dipòsit i que queda subjecte a les següents normes:

Termini: el termini del dipòsit serà de * a comptar del dia d'avui; transcorregut aquest termini podrà ser retirat pel dipositant o el seu representant legal (hi pot haver instruccions concretes, com podria ser exigir la concurrència de dues persones).

Transcorreguts * dies del termini fixat sense ser retirat, procediré de la forma següent: (dependrà del tipus de dipòsit, si es tracta de coses consumibles de cert valor, es pot indicar que, si és possible, el notari procedeixi a la seva venda mitjançant subhasta notarial i si és d'escàs valor que pugui procedir a la seva destrucció).

(Es farà esment de les altres indicacions rebudes, com requerir al Notari perquè notifiqui el dipòsit a una altra persona, aplicant les normes de les Diligències de notificació, de les que es deixarà...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA