Expedient notarial de conciliació

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura per la qual dues parts en controvèrsia es posen d'acord.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Nota prèvia: Poden ocórrer dues situacions:

a) Una compareixença voluntària d'ambdues parts acceptant resoldre la controvèrsia, que pot configurar-se com una escriptura normal, en la qual s'adopten els acords pertinents o per deixar constància del desacord.

b) La sol·licitud d'una part que mitjançant la intervenció notarial intenta arribar a conciliació amb l'altra part; això exigeix requeriment al notari, citació de l'altra part, acta de compareixença i detall del resultat d'aquesta.

Per això es proposen dos models:

Contenido
 • 1 A.- Model d'escriptura
 • 2 B.- Expedient sol·licitant conciliació mitjançant l'actuació notarial
 • 3 Acta de requeriment
 • 4 Expedient notarial de conciliació
  • 4.1 Inici del procediment
  • 4.2 DILIGÈNCIES
   • 4.2.1 Model de diligència personal
   • 4.2.2 Diligència d'enviament per correu
   • 4.2.3 Diligència del justificant de recepció
  • 4.3 Acte de conciliació, compareixença d'ambdues parts
  • 4.4 Acta de conciliació sense assistència
  • 4.5 Tancament de l'expedient i protocol·lització
 • 5 Comentari
  • 5.1 Formes de conciliació
  • 5.2 Conciliació notarial
 • 6 Legislación citada
A.- Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part:

(exemple) El senyor *, major d'edat, * (estat civil, professió o activitat i si està casat: règim matrimonial), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi (o en nom i ...)

I de l'altra:

(exemple) Els consorts, casats en règim legal de separació de béns, senyors * i *, majors d'edat, * (professió o activitat), veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF números * i *.

Intervenen en nom propi.

Són tots residents a Espanya i de veïnatge civil català. (si escau, s'expressarà la documentació aportada: DNI, certificat d'empadronament, declaració davant el Registre Civil, etc.).

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal.

Tenen, a parer meu, capacitat legal i legitimació per atorgar aquesta escriptura de CONCILIACIÓ I EXPOSEN:

I. Entre els senyors compareixents ha sorgit controvèrsia sobre la següent qüestió: (detall de la controvèrsia).

II.- Els compareixents desitjant deixar resolta la desavinença sobre el tema exposat, ATORGUEN:

a) .- Les dues parts reconeixen la validesa de *..... (o convenen a deixar resoltes les controvèrsies entre ells fins al dia de la data per raó de * ) renunciant a l'exercici de qualsevol acció judicial sobre això.

b) .- Per la conciliació que ara es formalitza, s'adopta el següent acord:

( Detall del pacte aconseguit, que pot implicar el cobrament i recíproc pagament de quantitats en efectiu, la transmissió d'una finca o determinats béns, el reconeixement d'una titularitat, l'atorgament d'un nou contracte si es discutia l'abast o qualsevol altre acord que s'hagi adoptat que haurà de detallar).

c) .- Amb el que ara s'ha pactat les parts renuncien a plantejar cap plet entre elles per la reiterada controvèrsia, que deixen resolta amb el convingut en la present escriptura i s'obliguen al compliment d'allò que s'ha pactat.

d) .- Les despeses de la present escriptura seran satisfets per * i els derivats del pacte assolit per *.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a la part atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals i en particular, i a efectes fiscals, els adverteixo de l'obligació de presentació de la documentació a liquidació dintre termini i, en general, de les obligacions i responsabilitats tributàries que els afecten en l'aspecte material, formal i sancionador i de les conseqüències de tota mena que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta Escriptura, advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesten quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

B.- Expedient sol·licitant conciliació mitjançant l'actuació notarial

En aquest expedient, al seu torn, poden defensar dos sistemes: a), un sol document notarial que contingui el requeriment, l'acceptació d'aquest, la citació a l'altra part, compareixença i resultat de l'Acta. Es tractaria d'una escriptura única, amb els problemes de comunicació del nombre de folis a l'efecte dels índexs; b) iniciar el que el legislador diu expedient amb l'Acta de requeriment, amb el seu número corresponent; i el mateix dia iniciar l'expedient pròpiament que conclourà amb avinença o sense i es protocol·litza al final de les actuacions; tindrà la condició d'escriptura si hi ha manifestacions de voluntat d'ambdues parts (acord o desacord), en un altre cas, quedarà com una acta de requeriment, sense resultat positiu.

Com tot és opinable, proposo dos documents.

Acta de requeriment

NUMERO *.

A *, a *.

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Sr. *, major d'edat, * veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI / NIF *.

Intervé en el seu propi nom i dret (o en nom i representació ... ..).

Queda identificat pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el d'identificació fiscal; té, a parer meu, interès legítim, capacitat i legitimació per instar la present ACTA de REQUERIMENT i DIU:

I. Que entre el senyor compareixent i el senyor * (o la societat, entitat, etc.) ha sorgit una controvèrsia sobre *.

(Aportació, si escau, de documents).

II.- Que proposa com a solució a la mateixa el següent * ...

II.- Que d'acord amb l'art. 81 de la Llei del Notariat, em requereix a mi, el Notari, perquè admeti la sol·licitud i obri l'oportú expedient notarial, requereixi a l'altra...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA