Expedient notarial en cas de robatori, furt, pèrdua o destrucció de títol-valor

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'expedient notarial que té per finalitat proveir d'un nou a qui va patir robatori, furt, pèrdua o destrucció d'un títol-valor.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Nota: Seguint el sistema adoptat en els expedients notarials amb diverses diligències, a efectes pràctics sembla més convenient redactar dos instruments públics a) una Acta de requeriment i després b) l'expedient corresponent fins a finalitzar amb la protocol·lització.

Contenido
 • 1 PRIMER. ACTA DE REQUERIMENT
 • 2 SEGON. EXPEDIENT NOTARIAL PER FALTA DE TÍTOL VALOR
  • 2.1 Diligències possibles
   • 2.1.1 Diligència de requeriment
   • 2.1.2 Diligència sol·licitant la pertinent publicació
   • 2.1.3 Diligències posteriors
  • 2.2 Acta celebració de la compareixença
  • 2.3 Autorització al requeridor i requeriment a l'emissor
 • 3 Comentari
 • 4 Títol valor
  • 4.1 Acta notarial
 • 5 Legislación citada
PRIMER. ACTA DE REQUERIMENT

NUMERO

A *, a *.

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *.

COMPAREIX:

El Sr.*, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI / NIF número *.

Identifico el compareixent pel Document d'Identitat ressenyat. Té, a parer meu, capacitat i legitimació per instar la present ACTA i DIU:

I. Que és tenidor legítim dels següents títols-valors (es detallarà el procedent: accions, bons, obligacions, lletra de canvi, etc.)

II.- Que ha patit el robatori (o furt, o pèrdua o s'han destruït per incendi, inundació, etc.) dels indicats títols-valors.

III .- Que em requereix a mi, el Notari, perquè tramiti l'oportú expedient que regula l'article 78 de la Llei del Notariat, amb la finalitat de poder exercir els seus drets i que s'emetin uns nous títols a favor seu.

ACCEPTACIÓ

Jo, el Notari, previ examen i apreciada la capacitat i legitimitat del requeridor, ACCEPTO EL REQUERIMENT' per ser competent en donar-se la circumstància que indica l'article 78 de la Llei del Notariat, en concret * (ser notari del lloc de pagament al tractar-se d'un títol de crèdit; o del lloc de dipòsit per tractar-se de títols de dipòsit, o del lloc del domicili de l'entitat emissora per tractar-se de títols valors mobiliaris).

Dono inici, el dia d'avui, a l’expedient en Acta separada que, un cop enllestida, s'incorporarà al meu protocol amb el seu número corresponent.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, el present document, un cop advertit del seu dret a llegir-lo ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

SEGON. EXPEDIENT NOTARIAL PER FALTA DE TÍTOL VALOR

I.- LLOC I DATA DE protocol·lització.

A *, a *. (Guardar espai per completar aquesta data)

II.- LLOC I DATA INICI DE L'ACTA:

A *, a *,

Jo, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya, amb residència a *,

DONO FE:

A.. Que en el dia d'avui he estat requerit pel Sr. *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a * i DNI / NIF *; previ examen de la seva sol·licitud, he apreciat la seva capacitat i legitimitat per instar Acta en els termes que a continuació s'indica.

B.- Termes del requeriment.

FAIG CONSTAR:

Que en el requeriment s'ha indicat el següent:

I. Que el requeridor és tenidor legítim dels següents títols-valors (es detallarà el procedent: accions, bons, obligacions, lletra de canvi, etc.)

II.- Que ha patit el robatori (o furt, o pèrdua o s'han destruït per incendi, inundació, etc.) dels indicats títols-valors.

III .- ' Que m'ha requerit a mi, el Notari, perquè tramiti l'oportú expedient que regula l'article 78 de la Llei del Notariat, amb la finalitat de poder exercir els seus drets i que s'emetin uns nous títols al seu favor.

C.- Jo, el Notari he acceptat el requeriment, sóc competent per donar-se la circumstància que indica l'article 78 de la Llei del Notariat, en concret * (ser notari del lloc de pagament al tractar-se d' un títol de crèdit; o del lloc de dipòsit per tractar-se de títols de dipòsit, o del lloc del domicili de l'entitat emissora per tractar-se de títols valors mobiliaris).

C) INICI DE L'ACTA: S'inicia així la present acta.

Queda estesa en un total de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA