Expedient notarial de domini per immatricular una finca

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'expedient notarial de delimitació de finques.

 
EXTRACTO GRATUITO

Formulari aplicable a partir de l'1 de novembre de 2015. En el sistema anterior existia l'acta complementària de títol públic per immatricular finca; vegeu Acta per immatricular un finca.Model anterior a la Reforma de la Llei Hipotecària (Llei 13/2015, de 24 de juny)

Nota: es poden adoptar dos sistemes: una sola Acta que no es protocol·litza fins al final o, el que em sembla més aconsellable, una acta inicial amb el requeriment al Notari, el que la llei denomina sol·licitud amb els documents exigits i el mateix dia obrir un expedient en el qual es fa constar el requeriment anterior, s'uneix l'escrit i tota l'altra documentació i es fa constar la resta del procediment seguit, i aquest segon instrument públic no es protocol·litza fins a ultimar totes les diligències, acabi l'expedient amb èxit o sense èxit per oposició de tercer.

Contenido
 • 1 ACTA REQUERIMENT INICIAL
 • 2 EXPEDIENT DE DOMINI PER A LA IMMATRICULACIÓ DE FINCA
  • 2.1 Inici del procediment
  • 2.2 Tràmits posteriors
   • 2.2.1 Model d'Ofici dirigit al Registre de la Propietat
   • 2.2.2 Diligència petició al Registre
   • 2.2.3 Model de nota al peu de la cèdula de notificació
   • 2.2.4 Altres notificacions
  • 2.3 Diligència final de l'expedient
  • 2.4 Diligència d'oposició
 • 3 Comentari
  • 3.1 Sistema a seguir
  • 3.2 Normes
  • 3.3 Tràmits posteriors
   • 3.3.1 Actuació dels interessats
   • 3.3.2 Actuació posterior del Notari
   • 3.3.3 Actuació del Registrador
   • 3.3.4 Altres normes a esmentar
   • 3.3.5 Actuació dels titulars d'un dret real
  • 3.4 Altres mitjans d'immatriculació
  • 3.5 Casos especials
  • 3.6 TEMA FISCAL
 • 4 Legislación citada
 • 5 Jurisprudencia citada
ACTA REQUERIMENT INICIAL

NUMERO * (data d'inici de l'Acta).

En *, a *.

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de *, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Sr., major d'edat, * (estat i professió) , veí de *, amb domicili en *. Exhibeix DNI/NIF *.

Intervé en el seu propi nom i dret.

L'identifico pel seu expressat Document Nacional d'Identitat, el número del qual coincideix amb el NIF; considero que, tal com intervé, té interès legítim, capacitat legal i legitimació per instar el present requeriment per tramitar un expedient de domini per tal d'immatricular una finca i DIU:

I.- OBJECTE DE L'ACTA:

Que és objecte de la present ACTA aconseguir, mitjançant l'oportú expedient de domini regulat per l'article 203 de la Llei Hipotecària, la immatriculació de la finca que es dirà.

II.- A aquest objecte em lliura:

a).- Un escrit en el qual consta la descripció literària de la finca que es pretén immatricular, el títol de propietat del sol·licitant, les dades personals del promotor i el seu domicili. (Si hi hagués títol públic, constarà en l'escrit, però, a més a més, s'exhibirà al Notari amb indicació d'aquest sobre si consta alguna nota del Registre denegant la immatriculació.)

La finca que es pretén immatricular, tal com es descriu en l'escrit, és la següent:

(Convé repetir la seva total descripció a l'efecte que en tinguin coneixement els interessats als quals caldrà notificar l'expedient, sense necessitat de remetre tot l'escrit.)

Fa constar el promotor que la finca, la immatriculació de la qual es pretén, no es troba en cap dels supòsits de l'art. 22 de la «Ley 43/2003 de Montes de 21 de noviembre.»

b).- Els següents documents:

1).- Certificat cadastral descriptiu i gràfic de la parcel·la (o parcel·les cadastrals,) que es corresponen amb la descripció literària i la delimitació gràfica de la finca la immatriculació de la qual se sol·licita. (Si el promotor indica que la descripció real és diferent de la cadastral, cal rectificar el Cadastre abans d'iniciar l'expedient).

2.- Relació dels titulars cadastrals de la parcel·la (o parcel·les) i els seus confrontants, així com els seus respectius domicilis.

3).- Relació de les dades que disposa el promotor i serveixen per localitzar les finques registrals i parcel·les cadastrals confrontants; (si escau: i en concret, el nom i domicili dels seus propietaris actuals diferents dels recollits en els certificats cadastrals descriptius i gràfics, així com els titulars de càrregues o gravàmens sobre les finques.)

(Si escau: Identificació dels drets constituïts sobre la finca, expressant les càrregues les puguin afectar o les accions amb transcendència real exercitades en relació amb la mateixa, indicant els noms dels titulars o actors, els seus domicilis i qualssevol altres circumstàncies que ajudin a la seva correcta identificació; en aquest cas, han de ser requerits perquè, si els convé, sol·licitin la inscripció o anotació omesa, presentant a tal fi els títols necessaris en el Registre.)

III.- Situació possessòria de la finca: lliure d'arrendataris, ocupants i precaristes (Si escau, es diran els posseïdors de la finca que es pretén immatricular i l'arrendatari d'ella, si es tracta d'habitatge.)

IV.- En conseqüència, em requereix perquè tramiti l'oportú expedient, i sol·licita expressament es practiqui anotació preventiva en el Registre (o renúncia a sol·licitar l'anotació preventiva).

V.- He fet al requeridor els especials advertiments referits a aquest procediment i a les incidències possibles que puguin afectar-lo.

Exposat tot l'anterior, signa el compareixent el present requeriment; jo, Notari competent per a aquesta acta per ser Notari hàbil per actuar en el districte notarial on radica la finca (o per ser Notari hàbil per actuar en el districte notarial confrontant a aquell en què radica la finca; o per ser Notari hàbil per actuar al territori corresponent a un dels districtes notarials en què radica la finca, o per ser Notari hàbil per actuar en territori adjacent al districte en què radica la finca) , estudiada la documentació presentada, identificat el requeridor, apreciada la seva capacitat legal per al requeriment que efectua, estimant que no concorre causa de denegació de funcions ACCEPTO el requeriment per considerar-ho legítim i procediré a iniciar el mateix dia d'avui l'oportú expedient amb detall del desenvolupament del mateix i els tràmits pertinents, fins a la seva conclusió i protocol·lització una vegada ultimat.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, aquesta Escriptura, un cop advertit del seu dret a llegir-la ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

EXPEDIENT DE DOMINI PER A LA IMMATRICULACIÓ DE FINCA Inici del procediment

I.- LLOC I DATA DE PROTOCOL·LITZACIÓ.

A *, a *. (Guardeu espai per a completar aquesta data)

II.- LLOC I DATA DE L'ACTA DE REQUERIMENT

A *, a *, (Data del primer requeriment)

Jo, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi Notarial de *, amb residència a *,

DONO FE:

A.- Que en el dia d'avui he estat requerit pel Sr. *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a * i DNI/NIF * per instar un expedient de domini amb finalitat d'immatricular la finca que es dirà.

B.- A aquest objecte el sol·licitant m'ha lliurat:

a).- Un escrit en el qual consta la descripció literària de la finca que es pretén *immatricular, el títol de propietat del sol·licitant, les dades personals del promotor i el seu domicili. (Si hi hagués títol públic, constarà en l'escrit, i el Notari dirà que ho ha tingut a la vista, sense que consti nota del Registre denegant la immatriculació. Aquest escrit queda unit a aquesta matriu.

La finca que es pretén immatricular, tal com es descriu en l'escrit, és la següent:

Ha manifestat el promotor que la finca, la immatriculació de la qual es pretén, no es troba en cap dels supòsits de l'art. 22 de la «Ley 43/2003 de Montes» de 21 de novembre.

b).- Els següents documents:

1).- Certificat cadastral descriptiu i gràfic de la parcel·la (o parcel·les cadastrals,) que es corresponen amb la descripció literària i la delimitació gràfica de la finca la immatriculació de la qual se sol·licita. (Atenció al que s'ha dit: si el promotor indica que la descripció real és diferent de la cadastral, cal rectificar el Cadastre abans d'iniciar l'expedient ).

2.- Relació dels titulars cadastrals de la parcel·la (o parcel·les) i els seus confrontants, així com els seus respectius domicilis.

3).- Relació de les dades que disposa el promotor i serveixen per localitzar les finques registrals i parcel·les cadastrals confrontants; (si escau: i en concret, el nom i domicili dels seus propietaris actuals diferents dels recollits en els certificats cadastrals descriptius i gràfics, així com els titulars de càrregues o gravàmens sobre les finques.)

(Si escau: Identificació dels drets constituïts sobre la finca, expressant les càrregues que la puguin afectar o les accions amb transcendència real exercitades en relació amb la mateixa, indicant els noms dels titulars o actors, els seus domicilis i qualssevol altres circumstàncies que ajudin a la seva correcta identificació; en aquest cas, han de ser requerits perquè, si els convé, sol·licitin la inscripció o anotació omesa, presentant a tal fi els...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA