Estatuts de societat limitada NOVA EMPRESA

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'estatuts de SL Nova Empresa. Normativa especial.

 
EXTRACTO GRATUITO

Model aplicable a partir del 24 de juny de 2012, data d'entrada en vigor de la «Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital»''.

Estatuts socials de la societat mercantil de responsabilitat limitada Nova Empresa ............., SLNE.

Contenido
  • 1 Model d'estatuts
  • 2 Comentari
  • 3 Jurisprudencia citada
  • 4 Legislación citada
Model d'estatuts

I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Denominació.

La Societat mercantil de responsabilitat limitada nova empresa, de nacionalitat espanyola, es denomina *, S.L.N..

Es regirà pel disposat en aquests estatuts i pel disposat en la Llei de societats de capital.

Article 2.- Objecte.

La societat té per objecte: *.

(veure art. ''436 de la Ley de Sociedades de Capital)

Si alguna de les activitats enumerades, així ho precisés, haurà de ser exercitada a través de professionals amb la titulació adequada o, si escau, haurà de ser exercitada prèvies les corresponents autoritzacions o llicències administratives.

A l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar- els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu ' 'Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

Article 3.- Durada.

La societat es constitueix per temps indefinit .....(o pel temps que s'estableixi) i començarà les seves operacions socials el dia de l'atorgament de l'escriptura pública de constitució.

Article 4.- Domicili.

La societat té el seu domicili a *

L'òrgan d'administració, podrà crear, suprimir i traslladar sucursals, agències o delegacions en qualsevol punt del territori espanyol o de l'estranger, i variar la seu social dintre del territori nacional.

II. CAPITAL SOCIAL. PARTICIPACIONS

Article 5.- Xifra de capital.

El capital social de la societat es fixa en la quantitat de .......... euros.

L'esmentat capital social està dividit en * participacions socials, totes iguals, acumulables i indivisibles, de * euros de valor nominal cadascuna d'elles, numerades correlativament a partir de la unitat.

Article 6.- Transmissions.

A) Voluntàries per actes inter vius.-- Serà lliure tota transmissió voluntària de participacions socials realitzada per actes inter vius, a títol onerós o gratuït, en favor de .......... (altre soci, el cònjuge, o els descendents o ascendents del soci: atenció: només a favor de persones físiques).

Les altres transmissions per acte inter vius se subjectaran al disposat en la llei.

B) Mortis causa.- Serà lliure tota transmissió mortis causa de participacions socials, sigui per via d'herència o llegat en favor d'un altre soci o en favor de cònjuge, ascendent o descendent del soci.

Fora d'aquests casos, en les altres transmissions mortis causa de participacions socials els socis supervivents, i en defecte d'això la societat, gaudiran d'un dret d'adquisició preferent de les participacions socials del soci mort, apreciades en el valor raonable que tinguessin el dia de la defunció del soci i el preu del qual es pagarà al comptat; aquest dret s'haurà d'exercitar en el termini màxim de tres mesos a contar des de la comunicació a la Societat de l'adquisició hereditària.

Mancant acord sobre el valor raonable de les participacions socials o sobre la persona o persones que les hagin de valorar i el procediment a seguir per a la seva valoració, les participacions seran valorades en els termes previstos a l'article 353 de la Llei de societats de capital.

Transcorregut l'indicat termini, sense que s'hagués exercitat fefaentment aquest dret, quedarà consolidada l'adquisició hereditària.

C) Normes comunes.-1. L'adquisició, per qualsevol títol, de participacions socials, haurà de ser comunicada per escrit a l'òrgan d'administració de la societat, indicant el nom o denominació social, nacionalitat i domicili de l'adquiridor.

2. El règim de la transmissió de les participacions socials serà el vigent en la data que el soci hagués comunicat a la societat el propòsit de transmetre o, si escau, en la data de la defunció del soci o en la d'adjudicació judicial o administrativa.

3. Les transmissions de participacions socials que no s'ajustin al previst en aquests estatuts, no produiran cap efecte davant la societat.

III. ÒRGANS SOCIALS

Article 7.- Junta general.

A). Convocatòria:

Opció 1.- La junta general serà convocada mitjançant anunci publicat en la pàgina web de la societat quan aquesta estigui creada, inscrita i publicada en els termes previstos a l'article 11 bis de la llei de societats de capital; en aquest cas, l'anunci de la convocatòria haurà d'estar publicat en la web de la societat des de la data d'aquella fins a l'efectiva celebració de la junta; fins a la creació, inscripció i publicació de l'esmentada web la convocatòria es publicarà en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" i en un dels diaris de major circulació a la província en què estigui situat el domicili social.

Opció 2.''- La junta general serà convocada per qualsevol procediment de comunicació, individual i escrita, que asseguri la recepció del mateix per tots els socis en el domicili designat a aquest efecte o en el domicili que consti en la documentació de la societat.

Opció 3.- La junta general serà convocada, mitjançant anunci publicat en la pàgina web de la societat quan aquesta estigui creada, inscrita i publicada en els termes previstos a l'article 11 bis de la llei de societats de capital; en aquest cas, l'anunci de la convocatòria haurà d'estar publicat en la web de la societat des de la data d'aquella fins a l'efectiva celebració de la junta; fins a la creació, inscripció i publicació de l'esmentada web la convocatòria es publicarà en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" i en un dels diaris de major circulació a la província en què estigui situat el domicili social. A més a més i en qualsevol cas * (és por afegir un altre procediment)'.

Opció 4.''- La junta general serà convocada per qualsevol procediment de comunicació, individual i escrita, que asseguri la recepció del mateix per tots els socis en el domicili designat a aquest efecte o en el domicili que consti en la documentació de la societat; A més a més, (és por afegir un altre procediment com publicació en un diari, web, etc.)

B).- Adopció d'acords.--Els acords socials s'adoptaran per majoria dels vots vàlidament emesos, sempre que representin almenys un terç dels vots corresponents a les participacions socials que es divideix el capital social, no computant-se els vots en blanc.

No obstant això i per...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA