Estatuts de Societat Limitada LABORAL

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'estatuts de societat limitada LABORAL, en el qual estan previstos tots els sistemes d'administració. Comentari sobre els punts més importants que s'han de tenir en compte.

 
EXTRACTO GRATUITO

Estatuts adaptats a la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas.

Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Model d'estatuts
 • 3 Comentari
  • 3.1 Normes generals
  • 3.2 Societat laboral
  • 3.3 Convocatòria
  • 3.4 LA WEB
  • 3.5 Novetat
  • 3.6 Majories
  • 3.7 Altres indicacions
 • 4 Jurisprudencia citada
 • 5 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada d'acord amb la Ley de Sociedades de Capital i, en el seu cas, amb les modificacions fetes per les lleis posteriors; vegeu les modificacions posteriors en el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Convé mencionar per la seva actualitat:

 • La Llei 11/2018, de 28 de desembre per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes, en matèria d'informació no financera i diversitat, que ha modificat de la LSC:

Articles: art. 62, art. 253, art. 262, art. 276, art. 279, art. 348.bis, art. 514, art. 529.bis, art. 529.ter i art. 540.

Model d'estatuts

ESTATUTS DE LA SOCIETAT LIMITADA * LABORAL.

I. DENOMINACIÓ, OBJECTE, DOMICILI I DURADA.

ARTICLE 1r. Denominació. La societat es denomina * SOCIETAT LIMITADA LABORAL i tindrà plena personalitat jurídica i patrimonial d'acord amb les Lleis.

Es regirà pel que es disposa en aquests estatuts, per la Llei 44/2015, de 14 d'octubre, de Societats Laborals i Participades, per la Llei de Societats de Capital i per les altres disposicions que siguin aplicable a les Societats de responsabilitat limitada.

ARTICLE 2n. Objecte. L'objecte de la societat és *

Queden excloses totes aquelles activitats per l'exercici de les quals la llei exigeixi requisits especials que no quedin complerts per aquesta Societat.

Si les disposicions legals exigeixen per al compliment d'alguna de les activitats compreses en l'objecte social algun tipus de títol professional, o autorització administrativa, o inscripció en Registres Públics, aquestes activitats s'han de realitzar per persona que tingui aquesta titularitat professional i, en el seu cas, no es podran iniciar abans no s'hagin complert els requisits administratius exigits.

A l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar- els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu ' 'Clasificación Nacional de Actividades Económicas).'

ARTICLE 3r. Durada i inici. La durada de la societat és indefinida i comença les seves operacions el dia de l'atorgament de l'escriptura fundacional.

ARTICLE 4t. Domicili social. El domicili social és a *.

Per acord de l'administració podrà traslladar-se dintre del territori nacional.

Correspondrà a l'administració de la societat el trasllat de domicili dins del territori nacional, així com la creació, supressió o trasllat de sucursals.

II. CAPITAL SOCIAL. PARTICIPACIONS.

ARTICLE 5è. Capital social. El capital social es fixa en * euros.

L'esmentat capital social està dividit en * participacions socials, acumulables i indivisibles, de * euros de valor nominal cadascuna d'elles, numerades correlativament a partir de la unitat. Aquestes participacions podran ser de dues classes, les participacions anomenades de "Classe laboral" és a dir, propietat dels treballadors en relació laboral per temps indefinit, que hauran de superar el 50% del capital social i les de "Classe general" que seran les restants. En acordar-se la subscripció i desembós es determinarà a quina classe o classes corresponen les noves participacions, i essent d'aplicació, en tota cas, les disposicions de l'article 6 de la Llei de Societats Laborals.

Cap dels socis no podrà posseir participacions socials que representin més de la tercera part del capital social, d'acord amb el que estableix l'article 5 de la Llei 4/1997 de 24 de març.

En tota ampliació de capital s'haurà de respectar la proporció existent entre les pertanyents a les diferents classes de participacions, essent en tot cas d'aplicació totes les disposicions de l'article 15 de la Llei de Societats Laborals.

(ATENCIÓ: En ser Limitada, el capital SEMPRE HA D'ESTAR TOTALMENT DESEMBOSSAT)

ARTICLE 6è. Transmissions:

A). Voluntàries per actes inter vius.

1. Les participacions podran transmetre's lliurement als socis treballadors i treballadors no socis amb contracte per temps indefinit.

En aquest cas, el transmitent haurà de comunicar als administradors de la societat per escrit i de manera que asseguri la seva recepció, el nombre i característiques de les participacions que es proposi transmetre i la identitat de l'adquirent.

2. En els altres supòsits, el propietari de participacions comunicarà a la societat el nombre, característiques i termes econòmics de les participacions que es proposi transmetre perquè aquesta traslladi la proposta en el termini màxim de deu dies simultàniament a tots els possibles interessats (treballadors indefinits, socis treballadors i socis generals), que hauran de manifestar la seva voluntat d'adquisició en un termini màxim de 20 dies explicats des que els va ser notificada la transmissió projectada.

Rebudes les ofertes de compra, els administradors disposaran de 10 dies per comunicar al venedor la identitat del o dels adquirents, prioritzant-se els interessats, en cas de concurrència, d'acord al següent ordre de preferència:

1r. Treballadors indefinits no socis, en relació directa a la seva antiguitat en l'empresa.

2n. Socis treballadors, en relació inversa al nombre de participacions que posseeixin.

3r. Socis de la classe general, a prorrata de la seva participació en el capital social.

4t. Societat.

L'ordre de preferència a favor dels grups enumerats se seguirà sense perjudici de l'establert a l'apartat tres d'aquest article.

Si no es presentessin ofertes de compra en el termini previst, el propietari de participacions podrà transmetre-les lliurement.

Si el soci no procedís a la transmissió de les mateixes en el termini de dos mesos, haurà d'iniciar de nou els tràmits regulats en el present article.

3. Tota transmissió de participacions, qualsevol que sigui la seva classe i circumstàncies, quedarà sotmesa al consentiment de la societat si amb la mateixa es poden superar els límits previstos en l'article 1 de Llei 44/2015, de 14 d'octubre, de Societats Laborals i Participades.

El consentiment s'expressarà mitjançant acord de l'òrgan d'administració en el termini d'un mes i només podrà denegar-se si es proposa, per part d'aquest òrgan, la identitat d'una o diverses persones que adquireixin les participacions que sobrepassin els límits previstos en l'article 1 de la Llei 44/2015, de 14 d'octubre, de Societats Laborals i Participades.

B) Mortis causa:

1. L'adquisició d'alguna participació per successió hereditària confereix a l'adquirent, sigui hereu o legatari del mort, la condició de soci.

2. No obstant el disposat a l'apartat anterior, en cas de mort del soci treballador, es reconeix un dret d'adquisició sobre les participacions de classe laboral, pel procediment previst en l'article 6.2 de la Llei, el qual s'exercitarà pel valor raonable que tals participacions tinguessin el dia de la defunció del soci, i es pagarà al comptat, havent d'exercitar-se aquest dret d'adquisició en el termini màxim de tres mesos, a explicar des de la comunicació a la societat de l'adquisició hereditària.

3. No podrà exercitar-se el dret estatutari d'adquisició preferent si l'hereu o legatari fos treballador de la societat amb contracte de treball per temps indefinit.

4. Les transmissions de participacions, qualsevol que sigui la seva classe, quedaran sotmeses al consentiment de la societat si amb les mateixes es poguessin superar els límits previstos en l'article 1 de la llei.

C) Normes comunes.-1. L'adquisició, per qualsevol títol, de participacions, haurà de ser comunicada per escrit a l'òrgan d'administració de la Societat, indicant el nom o denominació social, nacionalitat i domicili de l'adquirent.

2. El règim de la transmissió de les participacions serà el vigent en la data que el soci hagués comunicat a la societat el propòsit de transmetre o, si escau, en la data de la defunció del soci o en la d'adjudicació judicial o administrativa.

3. Les transmissions de participacions que no s'ajustin al previst en aquests estatuts, no produiran cap efecte davant de la societat.

III. ÒRGANS SOCIALS:

ARTICLE 7è.-

A).- CONVOCATÒRIA

Opció 1.- La junta general serà convocada mitjançant anunci publicat en la pàgina web de la societat quan aquesta estigui creada, inscrita i publicada en els termes previstos a l'article 11 bis de la llei de societats de capital; en aquest cas, l'anunci de la convocatòria haurà d'estar publicat en la web de la societat des de la data d'aquella fins a l'efectiva celebració de la junta; fins a la creació, inscripció i publicació de l'esmentada web la convocatòria es publicarà en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" i en un dels diaris de major circulació a la província en què estigui situat el domicili social.

Opció 2.''- La junta general serà convocada per qualsevol procediment de comunicació, individual i escrita, que asseguri la recepció del mateix per tots els socis en el domicili designat a aquest efecte o en el domicili que consti en la documentació de la societat.

Opció 3.- La junta general serà convocada, mitjançant anunci publicat en la pàgina web de la societat quan aquesta estigui creada, inscrita i publicada en els termes previstos a l'article 11 bis de la llei de societats de capital; en aquest cas, l'anunci de la convocatòria haurà d'estar publicat en la web de la societat des de la data d'aquella fins a l'efectiva celebració de la junta; fins a la creació, inscripció i publicació de l'esmentada web la convocatòria es publicarà en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" i en un dels diaris de major circulació a la província en què estigui situat el domicili social...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA