Estatuts de Societat Anònima Laboral

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'estatuts de societat anònima LABORAL, per a ser units a l'escriptura de constitució social. Comentari dels temes més importants.

 
EXTRACTO GRATUITO

Estatuts adaptats a la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas

Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Model d'estatuts
 • 3 Comentari
  • 3.1 Normes generals de la convocatòria
   • 3.1.1 Termini i forma
   • 3.1.2 La web
   • 3.1.3 Convocatòria telemàtica
   • 3.1.4 Diferència entre un mes i 30 dies
  • 3.2 La possibilitat de regular detalls del consell d'administració
  • 3.3 Les majories
  • 3.4 Societat anònima laboral
 • 4 Jurisprudencia citada
 • 5 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada d'acord amb la Ley de Sociedades de Capital i, en el seu cas, amb les modificacions fetes per les lleis posteriors; vegeu les modificacions posteriors en el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Convé mencionar per la seva actualitat:

 • La Llei 11/2018, de 28 de desembre per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes, en matèria d'informació no financera i diversitat, que ha modificat de la LSC:

Articles: art. 62, art. 253, art. 262, art. 276, art. 279, art. 348.bis, art. 514, art. 529.bis, art. 529.ter i art. 540.

Model d'estatuts

ESTATUTS SAL.-

ARTICLE 1.- DENOMINACIÓ: La societat es denomina " * SOCIETAT ANÒNIMA LABORAL", té nacionalitat espanyola i caràcter mercantil.

Es regirà pel que es disposa en aquests estatuts, per la Llei 44/2015, de 14 d'octubre, de Societats Laborals i Participades, per la Llei de Societats de Capital i per les altres disposicions que siguin aplicable a les Societats de responsabilitat limitada.

ARTICLE 2.- OBJECTE: Constitueix l'objecte de la Societat, * .

Queden excloses totes aquelles activitats per l'exercici de les quals la llei exigeixi requisits especials que no quedin complerts per aquesta societat.

Si les disposicions legals exigeixen per al compliment d'alguna de les activitats compreses en l'objecte social algun tipus de títol professional, o autorització administrativa, o inscripció en Registres Públics, aquestes activitats s'han de realitzar per persona que tingui aquesta titularitat professional i, en el seu cas, no es podran iniciar abans no s'hagin complert els requisits administratius exigits.

A l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar- els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu ' 'Clasificación Nacional de Actividades Económicas).'

ARTICLE 3.- DOMICILI: La societat té el seu domicili a .*

Correspondrà a l'administració de la societat el trasllat de domicili dins del territori nacional, així com la creació, supressió o trasllat de sucursals.

ARTICLE 4.- DURADA: La societat té durada indefinida i començarà les seves operacions socials el dia de l'atorgament de l'escriptura de constitució.

ARTICLE 5.- CAPITAL SOCIAL I ACCIONS: El capital social es fixa en la suma de * EUROS, representat per * accions nominatives de valor nominal * cada una d'elles, numerades correlativament a partir de la unitat; estaran representades per títols que podran ser unitaris o múltiples i contindran tots els requisits legals i en especial s'indicarà la classe a la qual pertanyen.

Aquestes accions podran ser de dues classes, les accions anomenades de "Classe laboral" és a dir, propietat dels treballadors en relació laboral per temps indefinit, que hauran de superar el 50% del capital social i les de "Classe general" que seran les restants. En acordar-se la subscripció i desembós es determinarà a quina classe o classes corresponen les noves accions, i essent d'aplicació, en tota cas, les disposicions de l'article 6 de la Llei de Societats Laborals.

Cap dels socis no podrà posseir accions que representin més de la tercera part del capital social, d'acord amb el que estableix l'article 5 de la Llei 4/1997 de 24 de març.

En tota ampliació de capital s'haurà de respectar la proporció existent entre les pertanyents a les diferents classes d'accions, essent en tot cas d'aplicació totes les disposicions de l'article 15 de la Llei de Societats Laborals.

ARTICLE 6. Transmissions:

A). Voluntàries per actes Inter vius.

1. Les accions podran transmetre's lliurement als socis treballadors i treballadors no socis amb contracte per temps indefinit.

En aquest cas, el transmitent haurà de comunicar als administradors de la societat per escrit i de manera que asseguri la seva recepció, el nombre i característiques de les accions que es proposi transmetre i la identitat de l'adquirent.

2. En els altres supòsits, el propietari d'accions comunicarà a la societat el nombre, característiques i termes econòmics de les accions que es proposi transmetre perquè aquesta traslladi la proposta en el termini màxim de deu dies simultàniament a tots els possibles interessats (treballadors indefinits, socis treballadors i socis generals), que hauran de manifestar la seva voluntat d'adquisició en un termini màxim de 20 dies explicats des que els va ser notificada la transmissió projectada.

Rebudes les ofertes de compra, els administradors disposaran de 10 dies per comunicar al venedor la identitat del o dels adquirents, prioritzant-se els interessats, en cas de concurrència, d'acord al següent ordre de preferència:

1r. Treballadors indefinits no socis, en relació directa a la seva antiguitat en l'empresa.

2n. Socis treballadors, en relació inversa al nombre d'accions que posseeixin.

3r. Socis de la classe general, a prorrata de la seva participació en el capital social.

4t. Societat.

L'ordre de preferència a favor dels grups enumerats se seguirà sense perjudici de l'establert a l'apartat tres d'aquest article.

Si no es presentessin ofertes de compra en el termini previst, el propietari d'accions podrà transmetre-les lliurement.

Si el soci no procedís a la transmissió de les mateixes en el termini de dos mesos, haurà d'iniciar de nou els tràmits regulats en el present article.

3. Tota transmissió d'accions qualsevol que sigui la seva classe i circumstàncies, quedarà sotmesa al consentiment de la societat si amb la mateixa es poden superar els límits previstos en l'article 1 de Llei 44/2015, de 14 d'octubre, de Societats Laborals i Participades.

El consentiment s'expressarà mitjançant acord de l'òrgan d'administració en el termini d'un mes i només podrà denegar-se si es proposa, per part d'aquest òrgan, la identitat d'una o diverses persones que adquireixin les accions que sobrepassin els límits previstos en l'article 1 de la Llei 44/2015, de 14 d'octubre, de Societats Laborals i Participades.

B) Mortis causa.

1. L'adquisició d'alguna acció per successió hereditària confereix a l'adquirent, sigui hereu o legatari del mort, la condició de soci.

2. No obstant el disposat a l'apartat anterior, en cas de mort del soci treballador, es reconeix un dret d'adquisició sobre les accions de classe laboral, pel procediment previst en l'article 6.2 de la Llei, el qual s'exercitarà pel valor raonable que les dites accions tinguessin el dia de la defunció del soci, i es pagarà al comptat, havent d'exercitar-se aquest dret d'adquisició en el termini màxim de tres mesos, a explicar des de la comunicació a la societat de l'adquisició hereditària.

3. No podrà exercitar-se el dret estatutari d'adquisició preferent si l'hereu o legatari fos treballador de la societat amb contracte de treball per temps indefinit.

4. Les transmissions d'accions, qualsevol que sigui la seva classe, quedaran sotmeses al consentiment de la societat si amb les mateixes es poguessin superar els límits previstos en l'article 1 de la llei.

C) Normes comunes.-1. L'adquisició, per qualsevol títol, d'accions, haurà de ser comunicada per escrit a l'òrgan d'administració de la Societat, indicant el nom o denominació social, nacionalitat i domicili de l'adquirent.

2. El règim de la transmissió de les accions serà el vigent en la data que el soci hagués comunicat a la societat el propòsit de transmetre o, si escau, en la data de la defunció del soci o en la d'adjudicació judicial o administrativa.

3. Les transmissions d'accions que no s'ajustin al previst en aquests estatuts, no produiran cap efecte davant de la societat.

ARTICLE 7.- ÒRGANS SOCIALS:

(Sistemes)

OPCIÓ 1: Un administrador únic.

OPCIÓ 2.- Diversos administradors solidaris, amb un mínim de dos i un màxim de *.

OPCIÓ 3.- Dos administradors mancomunats.

OPCIÓ 4- Consell d'Administració.

OPCIÓ 5.- Diversos sistemes d'administració.==

Opció 1.-

ARTICLE 7.- ÒRGANS SOCIALS: La societat serà regida per la junta general d'accionistes i administrada i representada per un administrador únic, nomenat per termini de sis anys.

El poder de representació correspondrà a l'administrador únic.

Per a ser nomenat administrador no es requerirà la condició de soci.

El càrrec d'administrador és gratuït. (Atenció:'' pot ser retribuït: vegeu el comentari).

Opció 2.-

ARTICLE 7.- ÒRGANS SOCIALS: La societat serà regida per la junta general d'accionistes i administrada i representada per dos administradors solidaris (o per més, però cal indicar el mínim i el màxim) nomenats per termini de sis anys.; el poder de representació correspondrà a cadascun d'ells.

Per a ser nomenat administrador no es requerirà la condició de soci.

El càrrec d'administrador és gratuït. (Atenció: pot ser retribuït: vegeu el comentari).

Opció 3.-

ARTICLE 7.- ÒRGANS SOCIALS: La societat serà regida per la junta general d'accionistes i administrada i representada per dos administradors mancomunats nomenats per termini de sis anys. el poder de representació correspondrà i s'exercirà mancomunadament per tots dos.

Per a ser nomenat administrador no es requerirà la condició de soci.

El càrrec d'administrador és gratuït. (Atenció: pot ser retribuït: vegeu el comentari).

Opció 4.

ARTICLE 7.- ÒRGANS SOCIALS: La societat serà regida per la junta general d'accionistes i administrada i representada per un Consell...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA