Estatuts de S.A. amb diverses opcions d'organitzar l'administració social

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'estatuts de societat anònima en què estan previstos els diversos sistemes d'administració.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Model d'estatuts
 • 3 Comentari
  • 3.1 Temes relacionats amb l'òrgan d'administració
  • 3.2 Les remissions a la llei
  • 3.3 La possibilitat de regular detalls del consell d'administració
  • 3.4 Convocatòria de la Junta
  • 3.5 Majories
  • 3.6 Capital
  • 3.7 Accions
  • 3.8 Denominació,
  • 3.9 Objecte social
  • 3.10 Durada
  • 3.11 Inici d'activitats
   • 3.11.1 Domicili
  • 3.12 Denominació,
  • 3.13 Objecte social
  • 3.14 Durada
  • 3.15 Inici d'activitats
   • 3.15.1 Domicili
  • 3.16 CNAE
 • 4 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
 • 5 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada tenint en compte les modificacions de la Llei de Societats de Capital per lleis posteriors i les normes del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació sobre la possibilitat de videoconferències o conferències telefòniques múltiples.

Es pot consultar en el Pràctico Sociedades Mercantiles el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Atenció: Si alguna Junta se celebra per videoconferència o conferència telefònica múltiple ha de tenir-se en compte el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació que afegeix un apartat 4 en l'article 3 del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària. Pot veure's el model de junta universal en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària d'una societat anònima. Junta universal i si és convocada en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària de SA. Junta convocada i, en totes dues, com l'opció 2.

Model d'estatuts

"ESTATUTS.-

ARTICLE 1.- DENOMINACIÓ: La societat es denomina " * SOCIETAT ANÒNIMA", té nacionalitat espanyola i caràcter mercantil.

ARTICLE 2.- OBJECTE: Constitueix l'objecte de la Societat, *.

Queden excloses totes aquelles activitats per l'exercici de les quals la llei exigeixi requisits especials que no quedin complerts per aquesta societat.

Si les disposicions legals exigeixen per al compliment d'alguna de les activitats compreses en l'objecte social algun tipus de títol professional, o autorització administrativa, o inscripció en Registres Públics, aquestes activitats s'han de realitzar per persona que tingui aquesta titularitat professional i, en el seu cas, no es podran iniciar abans no s'hagin complert els requisits administratius exigits.

A l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar- els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

ARTICLE 3.- DOMICILI: La societat té el seu domicili a .*

Correspondrà a l'administrador de la societat el trasllat de domicili dins del territori nacional, així com la creació, supressió o trasllat de sucursals.

ARTICLE 4.- DURADA: La societat té durada indefinida i iniciarà les seves operacions socials el dia de l'atorgament de l’escriptura de constitució.

ARTICLE 5.- WEB DE LA SOCIETAT. - Conforme a l'art. 11 bis de la Llei de Societats de capital, la Junta General podrà acordar que la societat tingui una pàgina web corporativa, podent delegar en l'òrgan d'administració l'elecció de la direcció URL o lloc a la Web del web corporatiu, que un cop concretada haurà de comunicar a tots els socis. A l'òrgan d'administració de la societat li correspon la modificació, el trasllat o la supressió de la pàgina web.

ARTICLE 6.- CAPITAL SOCIAL I ACCIONS: El capital social es fixa en la suma de * EUROS, representat per * accions nominatives de valor nominal * cada una d'elles, numerades correlativament de l'1 al *, ambdós inclosos; estaran representades per títols que podran ser unitaris o múltiples i contindran tots els requisits legals i la firma d'un administrador.

El capital social està completament subscrit i desemborsat.

ARTICLE 7.- SINDICACIÓ D'ACCIONS EN ACTES ONEROSOS: En tota transmissió d'accions per actes inter vius a títol onerós a favor d'estranys, s'observaran els següents requisits:

L'accionista que es proposi transmetre les seves accions o alguna d'elles, haurà de comunicar-lo per escrit, indicant la seva numeració, preu i comprador, a l'òrgan d'administració, el qual al seu torn i en el termini de deu dies naturals, haurà de comunicar-lo a tots i cadascun dels altres accionistes en el domicili que consti com de cadascun d'ells en el llibre registre d'accions nominatives. Dintre dels trenta dies naturals següents a la data de comunicació als accionistes, podran aquests optar a l'adquisició de les accions, i si fossin més d'un els que exercitessin aquest dret, es distribuirà entre ells a prorrata de les accions que posseeixin, atribuint-se si escau els excedents de la divisió a la persona optant titular de més accions. Transcorregut aquest termini, la societat podrà optar, dintre d'un nou termini de vint dies, a contar des de l'extinció de l'anterior, entre permetre la transmissió projectada o adquirir les accions per a si, en la forma legalment permesa. Finalitzant aquest últim termini, sense ús del dret de preferent adquisició, l'accionista quedarà lliure per a transmetre les seves accions a la persona i en les condicions que va comunicar als administradors, sempre que la transmissió tingui lloc dintre dels dos mesos següents a l'acabament de l'últim termini indicat. Per a l'exercici d'aquest dret d'adquisició preferent, el preu de compra, en cas de discrepància, serà el qual designi un expert independent, diferent de l'auditor de la societat, que, a sol·licitud de qualsevol interessat, nomeni a aquest efecte l'òrgan d'administració de la societat.

No estan subjectes a cap limitació les transmissions que es realitzin a favor del cònjuge, convivent en unió estable de parella, ascendents o descendents del soci que pretén la transmissió. La Societat no reconeixerà cap transmissió “inter vius” d'accions que no se subjecti a les normes establertes en aquest article, sigui voluntària, litigiosa o per constrenyiment, observant-se en aquests dos últims casos el que determina l'article següent.

ARTICLE 8.- SINDICACIÓ EN ACTES GRATUÏTS: El mateix dret d'adquisició preferent tindrà lloc en el cas de transmissió mortis causa de les accions o per donació. Els hereus o legataris i, si escau els donataris, comunicaran l'adquisició a l'administració social, aplicant-se a partir d'aquest moment les regles de l'article anterior quant a terminis d'exercici del dret; transcorreguts aquests terminis sense que els accionistes ni la Societat hagin manifestat el seu propòsit d'adquirir, es procedirà a l'oportuna inscripció de la transmissió, en el Llibre Registre d'accions nominatives.

En els supòsits del present article, per a rebutjar la inscripció de la transmissió en el Llibre Registre d'accions nominatives, la Societat haurà de presentar a l'hereu, legatari o donatari un o diversos adquirents de les accions, que hauran de ser els accionistes que hagin manifestat el seu propòsit d'adquirir, o, en defecte d'això, oferir-se a adquirir-les ella mateixa d'acord amb el previst per a l'adquisició derivativa d'accions pròpies a l'article 146 de la Llei de Societats de Capital i en tot cas pel seu valor raonable en el moment que es va sol·licitar la inscripció; s'entendrà com valor raonable el que es determini segons l'article 124 de la llei de societats de capital.

Idèntic règim s'aplicarà en cas d'adquisició en procediment judicial o administratiu d'execució, iniciant-se el còmput dels terminis des del moment que el rematant o adjudicatari comuniqui l'adquisició a l'administració social.

No s'aplicarà el present article a les adquisicions realitzades pel cònjuge, els ascendents o els descendents de l'accionista.

ARTICLE 9.- ÒRGANS SOCIALS:

1.- L'administració de la societat podrà encomanar-se: a un administrador únic; a dos o més administradors solidaris, fins a un màxim de *, tenint cada administrador per si només el poder de representació; a dos administradors mancomunats que actuaran conjuntament; d) a un Consell d'Administració integrat per un mínim de tres Consellers i un màxim de *. (Mínim tres i no hi ha límit màxim, si bé ha de constar el màxim en els estatuts i correspon a la junta quan fa el nomenament fitxar el nombre concret).

2. Correspon a la junta general, amb la majoria ordinària dels vots dels accionistes, presents i representats en la junta, i sense que impliqui modificació estatutària, la facultat d'optar per qualsevol de les maneres d'organitzar l'administració de la Societat.

Per a ser nomenat administrador no es requerirà la condició de soci.

El càrrec d'administrador és gratuït. (Atenció: pot ser retribuït: vegeu el comentari).

ARTICLE 10.- JUNTA GENERAL:

Junta Universal:

1.- La junta general quedarà vàlidament constituïda per a tractar qualsevol assumpte, sense necessitat de prèvia convocatòria, sempre que estigui present o representada la totalitat del capital social i els concurrents acceptin per unanimitat la celebració de la reunió.

2.- La junta universal podrà reunir-se en qualsevol lloc del territori nacional o de l'estranger.

Junta convocada.

Opció 1.- La junta general serà convocada mitjançant anunci publicat en la pàgina web de la societat quan aquesta estigui creada, inscrita i publicada en els termes previstos a l’article 11 bis de la llei de societats de capital; en aquest cas, l’anunci de la convocatòria haurà d’estar publicat en la web de la societat des de la data d’aquella fins a l’efectiva celebració de la junta; fins a la creació, inscripció i publicació de l’esmentada web la convocatòria es publicarà en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" i en un dels diaris de major circulació a la província en què estigui situat el domicili social.

Opció 2.''- La junta general serà convocada per qualsevol procediment de comunicació, individual i escrita, que asseguri la recepció del mateix per tots els socis en el domicili designat a aquest efecte...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA