Escriptura de reparcel•lació pel sistema de compensació

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura atorgada pel President d'una Junta de Compensació. Acord que aprova el Projecte de reparcel·lació. Normes.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 Textos legals
   • 2.1.1 Normes estatals
   • 2.1.2 Normes catalanes
  • 2.2 Punts a tenir en compte
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

EL SENYOR *, major d'edat, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom i representació de la Junta de Compensació del "PLA PARCIAL DE LA ZONA DE *", constituïda en escriptura atorgada el dia *, davant meu; es regeix pels estatuts i bases d'actuació aprovats pel Ple de l'Ajuntament de * del dia *. Inscrita en el Registre d'entitats urbanístiques amb el número *.

Les seves facultats per a aquest acte resulten:

a).- Del seu càrrec de President de l'esmentada Junta, nomenat en l'escriptura de constitució abans indicada.

b) I de l'acord de la Junta del dia *, del que em lliura certificat que deixo unit a aquesta matriu i està expedit pel secretari de la Junta, Sr. *, amb el vistiplau del President, el mateix Sr. *, les firmes dels quals legitimo.

Manifesta el Sr. * que les facultats a favor seu no li han estat revocades, restringides, ni limitades i que es troben plenament vigents. I jo, el Notari, considero que té facultats suficients per elevar a públics els acords de la Junta i, per tant, per protocol·litzar la present reparcel·lació.

I el SENYOR *, major d'edat, Alcalde de l'Ajuntament de *, càrrec que per notorietat em consta exerceix.

Intervé en nom i representació de l'Ajuntament de * i les seves facultats resulten dels acords del Ple de la Corporació, celebrat el dia *, segons certificat, que deixo unit a aquesta matriu, expedit per la secretària de l'Ajuntament, senyora *, amb el vistiplau del Sr. Alcalde, les firmes dels quals legitimo.

Manifesta el senyor * que les seves facultats i representació no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben plenament vigents. I jo, el Notari, considero que té facultats suficients per a aquest acte.

Els conec; considero que, tal com intervenen, tenen la capacitat legal necessària per a aquesta escriptura de REPARCEL·LACIÓ i EXPOSEN:

I.- En escriptura atorgada davant meu, el dia * de * del *, número * del meu protocol, es va constituir la Junta de Compensació del “PLA PARCIAL DE LA ZONA DE *, en la qual es va fer constar que les finques incloses en tot o part en el polígon, eren les següents:

1.- RÚSTICA.- *.

Inscrita en el Registre *

TÍTOL: Pertany al Sr. *.

2.- RÚSTICA: *.

II.- El senyor * va aportar a la reparcel·lació * metres quadrats a segregar de la finca registral *.

Per tant, als efectes de la reparcel·lació, segons consta al certificat protocol·litzat, de la registral *, transcrita anteriorment, de la part no edificada, se segrega per ser aportada a la reparcel·lació, la següent:

URBANA: Porció de terreny situada al terme de *, de * metres i * decímetres quadrats. Limita: al Nord, *...

RESTA: Practicada l'anterior segregació la resta de finca disminueix la seva superfície en la de la porció segregada i conserva els seus límits generals i a més limitarà al * amb la finca segregada).

III.- Els senyors * i * van aportar a la reparcel·lació * metres i * decímetres quadrats a segregar de la registral *.

Per tant, als efectes de la reparcel·lació, segons consta al certificat protocol·litzat de la registral *, transcrita anteriorment, se segrega per ser aportada a la reparcel·lació, la següent:

URBANA: Porció de terreny...

RESTA: ...

IV.- El senyor * va aportar a la reparcel·lació la totalitat de la finca registral *.

Per tant, als efectes de la reparcel·lació, segons consta al certificat particularitzat la registral * té la següent descripció:

URBANA: Porció de terreny situada al terme de *, de * metres i * decímetres quadrats, que limita...

V.- Els senyors * van aportar a la reparcel·lació * metres quadrats a segregar de la registral *.

Per tant, als efectes de la reparcel·lació, segons consta al certificat protocol·litzat de la registral *, transcrita anteriorment, se segrega per ser aportada a la reparcel·lació, la següent:

URBANA: Porció de terreny, situada al terme de *, de superfície ....

RESTA: ...

VI.- Prèvies les pertinents segregacions, es consideren aportades a la reparcel·lació les següents finques:

1.- La finca de * metres i * decímetres quadrats, segregats de la finca registral *.

2.- La finca de * metres i * decímetres quadrats segregats de la registral *.

3.- La total finca registral de * metres quadrats (5.763,32 m2).

4.- La finca de * metres segregats de la registral *.

Totals metres quadrats aportats: * metres quadrats.

VII.- Noves finques de reemplaçament i adjudicataris:

Les que es descriuen al certificat...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA