Escriptura de renúncia o dimissió al càrrec de conseller, administrador o liquidador d'una S.A.

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura en la qual un administrador, conseller o liquidador renuncia al seu càrrec i requereix el Notari per tal de practicar la pertinent notificació. Doctrina de la DGRN.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 En general
  • 3.2 La notificació notarial
  • 3.3 Doctrina de la DGRN
  • 3.4 Baixa de la societat
  • 3.5 Tancament registral per falta del dipòsit dels comptes
  • 3.6 Doctrina del TS
  • 3.7 Altres temes
 • 4 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
 • 5 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada tenint en compte les modificacions de la Llei de Societats de Capital per lleis posteriors i les normes del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació sobre la possibilitat de videoconferències o conferències telefòniques múltiples.

Es pot consultar en el Pràctico Sociedades Mercantiles el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Atenció: Si alguna Junta se celebra per videoconferència o conferència telefònica múltiple ha de tenir-se en compte el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació que afegeix un apartat 4 en l'article 3 del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària. Pot veure's el model de junta universal en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària d'una societat anònima. Junta universal i si és convocada en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària de SA. Junta convocada i, en totes dues, com l'opció 2.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *, COMPAREIX:

EL SENYOR * major d'edat, (és preferible fer constar data de naixement per a facilitar la confecció de l'índex), * (professió o activitat), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

Intervé en nom propi.

L'identifico pel seu esmentat document nacional d'identitat. Té, a judici meu, interès legítim, per atorgar la present Acta i DIU:

(Opció 1.- Renúncia al càrrec de conseller)

I.- Que en l’escriptura autoritzada pel notari de *, el dia *, es va elevar a públic l'acord de la junta general de la societat * de data *, pel qual es va nomenar el Sr. compareixent conseller de la companyia; el consell d'administració, en sessió celebrada el dia *, va distribuir els càrrecs i va nomenar el senyor compareixent * (President, Secretari, Vocal i si és el cas, Conseller Delegat).

(Opció 2.- Renúncia al càrrec d'administrador)

I.- Que en l’escriptura autoritzada pel notari de *, el dia *, es va elevar a públic l'acord de la junta general de la societat * de data *, pel qual es va nomenar el Sr. compareixent administrador de la companyia.

(Opció 3.- Renúncia al càrrec de liquidador)

I.- Que en l’escriptura autoritzada pel notari de *, el dia, es va elevar a públic l'acord de la junta general de la societat * de data *, pel qual es va nomenar el Sr. compareixent liquidador de la companyia.

II. Que la societat de referència va ser constituïda en escriptura autoritzada pel notari de *, a *, té el seu domicili a * i consta inscrita en el Registre Mercantil al ..... NIF *.

Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar- els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

III. Exposat el que precedeix, ATORGA:

Que renuncia el seu càrrec d'administrador (o conseller, liquidador, etc.), sol·licitant la seva constància registral.

I em requereix a mi, el Notari, perquè em traslladi al domicili social i NOTIFIQUI a la societat la present renúncia als efectes pertinents.

ACCEPTO.

Compliré, consignant el seu resultat per Diligència o Diligències a continuació.

PRESENTACIÓ AL REGISTRE MERCANTIL:

Possibilitat 1.- Per expressa indicació de la part interessada, i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial, procediré a la presentació telemàtica i amb firma electrònica al Registre Mercantil corresponent. (Indiqueu si el presentador és el notari, el mateix interessat o un gestor, etc.)

Possibilitat 2.- Per expressa indicació de la part interessada, i fetes les advertències expresses, no es procedirà a la presentació telemàtica ni per tele-fax d'aquesta escriptura al Registre Mercantil, d'acord amb el que disposa el número 3 de l'article 249 del Reglament notarial.

MANIFESTACIÓ NOTARIAL SOBRE EL TITULAR REAL

Opció 1.- Sense resultat:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat jo el notari la Base de dades de Titular Real, no havent-se obtingut cap resultat, havent-se atorgat davant meu el dia d'avui la corresponent acta per a la seva deguda constància. Remetré, jo el notari,aquesta informació a la Base de dades de Titular Real.

Opció 2.- Amb resultat coincident

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat, jo el notari, la Base de dades de Titular Real, resultant de la mateixa una informació de titulars reals que el representant de la Societat manifesta ser correcta.

Opció 3. Amb resultat no coincident i Acta davant el mateix notari:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat, jo el notari ,la Base de dades de Titular Real, resultant de la mateixa una informació de titulars reals que el representant de la Societat manifesta NO ser correcta, havent-se atorgat, davant meu, el dia d'avui la corresponent acta per a la seva deguda constància. Remetré, jo el notari,aquesta informació a la Base de dades de Titular Real.

Opció 4. Amb resultat no coincident i Acta davant un altre notari:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat,jo el Notari, la Base de dades de Titular Real, resultant de la mateixa una informació de titulars reals que el representant de la Societat manifesta NO ser correcta, indicant que la correcta és la que consta en l'acta autoritzada pel Notari de * Sr. * el dia *, Protocol número *. Remetré, jo el notari,aquesta informació a la Base de dades de Titular Real.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al compareixent que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del Protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, si escau, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de Llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals i en especial l'obligació de la inscripció d’aquesta escriptura en el Registre Mercantil.

He llegit al compareixent, a elecció seva, aquesta Escriptura, un cop advertit del seu dret a llegir-la ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

DILIGÈNCIA:

(Supòsit 1.- En cas de trobar a representant o empleat de la spciertat

(Lloc i data,) a * (un quart, dos quarts i * minuts, etc.) del matí (o de la tarda), em trasllado a * (domicili social) i trobo qui manifesta ser el Sr. * que (relació amb la societat destinatària de la notificació); l'indico la meva condició de Notari i l'objecte de la meva visita; li practico la notificació interessada, amb lectura íntegra del requeriment que precedeix, li lliuro i rep, a més a més, còpia simple cèdula de notificació de l'Acta que precedeix; l'adverteixo del dret de la societat a contestar en aquesta Diligència o en el termini de dos dies laborables, i manifesta quedar assabentat i que s'excusa de signar.

L'informo que es redactarà la diligència en el meu estudi amb referència a les notes que prenc sobre el terreny, l'adverteixo del dret de la societat a comparèixer mitjançant el seu legal representant a la Notaria per tal d'assabentar-se del contingut de la diligència.

I per no interessar altres particulars, redacto la present diligència al meu estudi segons les notes preses i continuació del requeriment, en el seu últim foli i en el present.

I DONO FE del seu contingut,

(Supòsit 2: Lliurement al porter de l'immoble).

(Lloc i data,) a * (un quart, dos quarts i * minuts, etc.) del matí (o de la tarda), em trasllado a * i no trobo ningú ni rebo cap contesta a les meves reiterades trucades (a la porta, al porter automàtic, etc.).

Seguidament, trobo qui diu ser el porter de l'immoble i anomenar-se *.

L'indico la meva condició de notari i l'objecte de la meva compareixença en l'esmentat lloc; manifesta que no hi ha cap representant ni empleat de la societat destinatària de la notificació; li lliuro, en un sobre tancat, a l'anvers del qual consta la meva identitat i l’adreça de la Notaria, còpia simple cèdula de notificació de l'Acta que precedeix, de la que se'n fa càrrec; l'adverteixo de l'obligació de fer-ho arribar a la interessada, que conté una notificació del seu interès i del dret de la societat requerida a contestar, a la mateixa Acta, en el termini de dos dies laborables,  i manifesta quedar assabentat, que s'excusa de signar i que ho lliurarà oportunament.

L'informo que es redactarà la diligència en el meu estudi amb referència a les notes que prenc sobre el terreny, l'adverteixo del seu dret i el de l'interessat a comparèixer a la Notaria per tal d'assabentar-se del contingut de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA