Escriptura de renúncia davant Notari al càrrec o pròrroga de comptador partidor

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Escriptura en la qual davant Notari es renuncia al càrrec de comptador-partidor o a la seva pròrroga

 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA: és procedent indicar que cap dels articles del CCCat. que literalment es transcriuen en aquest tema no ha estat modificat per la Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè, en vigor l'1 de gener de 2018.

NÚMERO *

(Lloc i data).

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El/La senyor/a *, major d'edat, vidu/vídua, veí/veïna de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI número *, vigent.

De veïnatge civil català.

Intervé en nom propi.

Identifico el/la compareixent pel seu document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura de RENUNCIA AL CÀRREC DE COMPTADOR PARTIDOR (o A LA PRÒRROGA EN EL CÀRREC DE COMPTADOR-PARTIDOR) I DIU:

I.- Que el senyor * va morir a *, el dia *, segons certificat de defunció expedit pel Registre Civil de Catalunya, que tinc a la vista i protocol·litzo.

II.- Que el senyor * va atorgar el seu últim (o únic) testament el dia *, davant el Notari de *, senyor *, segons resulta del certificat del Registre General d'Actes de Darrera Voluntat, que m’exhibeix i protocol·litzo (o que no va atorgar testament ni cap altre acte de darrera voluntat, segons...).

III.- Que el compareixent va ser designat comptador partidor de l'herència del referit causant (per estar designat en el seu testament, per decisió dels hereus, per nomenament davant notari en els termes de l'art. 60 de la Llei del Notariat).

IV.- Declara el compareixent:

Opció 1.-

Que va acceptar formalment el càrrec en escriptura autoritzada el dia * davant del notari de *, senyor *.

Opció 2.-

Que ha acceptat tàcitament el càrrec.

Opció 3.-

Que va acceptar formalment el càrrec en escriptura autoritzada el dia * davant el Notari de * (o va acceptar tàcitament el càrrec); que en l'actualitat està pròxim a concloure el termini inicial de vigència del mateix, passant a la situació de pròrroga (per estar aquesta prevista pel testador, o per estar en situació de pròrroga legal, o perquè li va ser concedida pròrroga pel Notari o el secretari judicial; així resulta de...).

V.- Exposat tot això, ATORGA:

Primer.- Que renuncia a exercir el càrrec (o si és abans d'entrar en pròrroga: a continuar en el càrrec una vegada conclòs el termini inicial).

Segon.- Que em requereix, a mi, el Notari, perquè notifiqui aquesta renúncia als interessats en la successió del Sr. *, en els seus respectius domicilis, per correu certificat amb justificant de recepció:

Interessats i domicili:

El senyor *, amb domicili a ...

La Sra. *, amb domicili a ...

VI.- Jo, el Notari, que sóc competent per donar-se una de les circumstàncies esmentades en l'art. 66 de la Llei del Notariat, deixo constància d'aquesta renúncia i procediré a complir el requeriment, que accepto, mitjançant les oportunes diligències.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA