Escriptura de reducció de capital de SL per dotar la reserva legal. Junta universal

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura per la qual una societat limitada redueix capital per tal de dotar/incrementar la reserva legal , adoptat en una junta general de SA universal

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Especialitat de la reducció per dotar la reserva legal en SL
  • 3.2 Normes de reducció
  • 3.3 Reduccions mixtes
 • 4 Jurisprudencia citada
 • 5 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada d'acord amb la Ley de Sociedades de Capital i, en el seu cas, amb les modificacions fetes per les lleis posteriors; vegeu les modificacions posteriors en el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Convé mencionar per la seva actualitat:

 • La Llei 11/2018, de 28 de desembre per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes, en matèria d'informació no financera i diversitat, que ha modificat de la LSC:

Articles: art. 62, art. 253, art. 262, art. 276, art. 279, art. 348.bis, art. 514, art. 529.bis, art. 529.ter i art. 540.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

EL SENYOR *, major d'edat, * (professió o activitat), de nacionalitat i residència espanyoles, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom i representació de la companyia mercantil «*», SOCIETAT LIMITADA, amb domicili a *; constituïda, per temps indefinit, en escriptura atorgada davant del notari de *, Sr. *, el dia *. (Esmentar els altres títols escaients, com l'adaptació, canvi de domicili, etc.). Inscrita al Registre Mercantil de *, al volum *, llibre *, full *, inscripció *. CIF B-*.

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans citada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d'aquesta documentació resulta el domicili expressat i que l'objecte de la societat és el següent: *. (És procedent transcriure l'article pertinent dels estatuts).

Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar els números pertinents de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

Ratifica el compareixent que les dades identificatives de la societat que representa són les abans indicades i, especialment, assevera que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats resulten:

1.- Del seu càrrec d'administrador únic (indicar, si escau, les altres possibilitats: mancomunats, solidari, secretari o sotssecretari del consell d'administració, conseller especialment facultat, etc.) de la societat, nomenat, pel termini indefinit (o per * anys) a l'escriptura de constitució social (o per acord de la junta general de *, elevat a públic en l'escriptura atorgada el dia *, davant del notari de *, senyor *), nomenament que va causar la inscripció * al Registre Mercantil.

Així resulta de la primera còpia de l'esmentada escriptura que tinc a la vista i que va causar la inscripció * al Registre Mercantil.

I 2.- Dels acords de la junta general universal de la societat, celebrada al domicili social, el dia *, actuant de president el Sr. * i de secretari el Sr. *, segons s'acredita amb el certificat, que incorporo a aquesta matriu, expedit per l'administrador únic (o solidari, dos mancomunats, el secretari o sotssecretari del consell d'administració, etc.), les firmes dels quals legitimo; a la certificació consta que els acords van ser aprovats per unanimitat (o indicar la majoria) i adoptats en votació separada com ordena l'art. 197 bis de la llei de Societats de capital.

Manifesta el compareixent que les seves facultats per a aquest acte no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben en íntegra vigència i jo, el Notari, estimo suficients per a elevar a públics acords de la societat i actes complementaris.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat; té, al meu judici, segons intervé, capacitat legal i legitimació per atorgar aquesta per a aquesta escriptura de Reducció de capital per tal de dotar/incrementar la reserva legal i DIU:

I.- La companyia * (AUDITORS), ha efectuat un informe d'auditoria sobre el Balanç de situació de la Societat *, SA tancat el dia *. Queda incorporat a aquesta matriu.

II.- La Junta General es va celebrar amb el caràcter d'Universal, i en ella l'òrgan d'administració va formular la següent proposta:

«Es proposa la reducció de capital en la xifra de * euros, mitjançant el traspàs del seu valor del compte de capital a la de reserva legal, i pel mecanisme de disminuir el valor nominal de cada acció en *euros, ; amb la qual cosa:

* participacions x * euros/participació = * euros de reducció. El capital resultant, una vegada operada la reducció, quedaria així:

* participacions x * euros/participació = un capital de * euros.

III.- Que la societat no té cap classe de reserves.

IV.- Es va fixar per a l'execució de l'acord el termini de *.

V.- Que, elevant a públics els acords de la referida Junta General de *, en representació de la Societat *, ATORGA:

PRIMER.- S'aprova el Balanç tancat el dia * de * de 200*, confeccionat i auditat per * el dia *. (o l'acord s'adopta amb base al Balanç tancat el dia * i auditat per * el dia *).

SEGON.- Es redueix el capital en la xifra de * euros, mitjançant traspàs del seu valor del compte de capital a la de reserva legal, disminuint el valor nominal de cada participació en * euros.

TERCER.- El capital social resultant, després de la reducció, queda fixat en * EUROS, representat i dividit en * participacions socials de * euros cadascuna. Com a conseqüència de la reducció de capital, es modifica el redactat de l'article * dels estatuts socials que passarà a tenir el redactat següent:

«ARTICLE *.- El capital social és de * Euros, dividit en * PARTICIPACIONS SOCIALS, números 1 al *, tots dos inclusivament, de * EUROS de valor nominal cadascuna, iguals, acumulables i indivisibles, que no podran incorporar-se a títols negociables ni denominar-se accions. El capital social està íntegrament subscrit i desemborsat»....

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA