Escriptura de reactivació de S. A. Junta universal

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura de reactivació d'una Societat Anònima, per acord de la junta general universal.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
  • 1 Nota
  • 2 Model d'escriptura
  • 3 Comentari
    • 3.1 Hi ha hagut dissolució
    • 3.2 Normes de la reactivació
  • 4 Legislación citada
  • 5 Jurisprudencia citada
Nota

Versió actualitzada d'acord amb la Ley de Sociedades de Capital i, en el seu cas, amb les modificacions fetes per les lleis posteriors; vegeu les modificacions posteriors en el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Convé mencionar per la seva actualitat:

  • La Llei 11/2018, de 28 de desembre per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes, en matèria d'informació no financera i diversitat, que ha modificat de la LSC:

Articles: art. 62, art. 253, art. 262, art. 276, art. 279, art. 348.bis, art. 514, art. 529.bis, art. 529.ter i art. 540.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX: (el representant de la societat)

EL SENYOR  *, major d'edat, * (professió o activitat), de nacionalitat i residència espanyoles, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom i representació de la companyia mercantil «*», SA, LIQUIDADA, amb domicili a *; constituïda, per temps indefinit, en escriptura atorgada davant del notari de *, Sr. *, el dia *. (esmentar els altres títols escaients, com l'adaptació, canvi de domicili, etc.) Inscrita al Registre Mercantil de *, al volum *, llibre *, full *, inscripció *. CIF A-*.

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans citada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d'aquesta documentació resulta el domicili expressat i que l'objecte de la societat és el següent: *. (És procedent transcriure l'article pertinent dels estatuts).

Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar- els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

Ratifica el compareixent que les dades identificatives de la societat que representa són les abans indicades i, especialment, assevera que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats i representació resulten de l'acord de la junta general universal de la societat celebrada, al domicili social, el dia *, actuant de president el Sr. * i de secretari el Sr. *, de la que em lliura i deixo unida a aquesta matriu certificat expedit pel senyor compareixent, en la qualitat de liquidador, nomenat per acord de la Junta el dia * i elevat a públic en escriptura atorgada *.... la firma del qual legitimo. (ATENCIÓ: Si no és universal: cal anar al model de reactivació junta convocada).

Manifesta el compareixent que les seves facultats per a aquest acte no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben en íntegra vigència i jo, el notari, estimo suficients per a elevar a públics acords socials.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat; té, a judici meu, capacitat legal i legitimació per atorgar aquesta escriptura REACTIVACIÓ i DIU:

1.- Que per acord de la junta general de *, elevat a públic en escriptura autoritzada el dia *, davant del Notari de *, Sr. *, protocol número *, es va procedir a la dissolució de la societat, al cessament de l'òrgan d'administració, i es va nomenar liquidador el Sr. *.. (o liquidadors a ... o una comissió liquidadora), acords degudament inscrits en el Registre Mercantil. Es va formalitzar la liquidació en escriptura atorgada ....

2.- Que en la junta general que consta a la intervenció indicada el que va ser liquidador va presentar l'oportú informe justificatiu de la reactivació de la societat i la proposta següent: «acordar la reactivació de la societat en haver cessat la causa de dissolució i el patrimoni comptable no ser inferior al capital social i, previ cessament del liquidador, nomenar l'òrgan d'administració.»

3.- Que eleva a públics els acords de la referida junta i ATORGA:

Primer.- Es declara la reactivació de la societat, atès que la causa de dissolució ha desaparegut (explicació de la causa i dissolució i la desaparició de la mateixa: si la causa va ser simplement l'acord de la societat, un altre acord posterior podrà acordar la reactivació; si es va considerar impossible complir la fi social i causes posteriors ho fan possible, segons el parer de la Junta, s'explicarà, si hi havia paralització de l'òrgan social i ara ja hi ha acord per nomenar administrador/és, etc. s'esmena el problema. Atenció: la causa que no permet la reactivació és quan hi ha hagut una dissolució de ple dret).

Segon.- Es fa constar que l'acord de reactivació s'ha publicat en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil el dia *, i així mateix en el Diari de la província de *, el dia *. Deixo unides a aquesta matriu fotocòpies de les pàgines corresponents d'aquest butlletí i del diari, que testimonio.

Tercer.- Declara el compareixent que no s'ha iniciat el repartiment de l'haver social i que el patrimoni comptable no és inferior al capital social.

També declara que, en el termini d'un mes a comptar de l'últim anunci publicat, cap creditor no s'ha oposat a la reactivació (en cas contrari, detallar els que s'hi hagin oposat, relació dels seus crèdits i forma de garantir-los).

Quart.- Es declara el cessament del liquidador Sr. *, i es nomena, d'acord amb els estatuts socials administrador únic, (o altres opcions) pel termini estatutari de CINC ANYS al Sr. *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili en * i DNI *. (o per sis anys, si està així previst en els estatuts, o solidaris, mancomunats, Consell, etc.)

El nomenat va acceptar el seu càrrec a la mateixa junta i va manifestar que no l'afectava cap de les incompatibilitats legals, i especialment ni les de la Llei 5/2006 de 10 d'abril, ni les de les altres disposicions aplicables, la qual cosa va ratificar la junta general.

(En tot cas: ATENCIÓ: Possible compareixença del liquidador cessat, per tal de donar-se per notificat del seu cessament o caldrà el requeriment per a la pertinent notificació).

Cinquè.- Declara el compareixent que tots els socis de la companyia van votar a favor de l'acord, per la qual cosa no escau al dret de separació. (Si hi ha socis que no han votat a favor, es farà constar que no s'ha fet ús del dret de separació i si s'ha fet, que s'ha fet el pagament al soci que es va separar o la consignació , i, a més, si la societat ha procedit a l'adquisició de les accions o a la reducció de capital.

PRESENTACIÓ AL REGISTRE MERCANTIL:

Possibilitat 1.- Per expressa indicació de la part interessada, i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial, procediré a la presentació telemàtica i amb firma electrònica al Registre Mercantil corresponent. (Indiqueu si el presentador és el Notari, el mateix interessat o un gestor, etc.)

Possibilitat 2.- Per expressa indicació de la part interessada, i fetes les advertències expresses, no es procedirà a la presentació telemàtica ni per tele-fax d'aquesta escriptura al Registre Mercantil, d'acord amb el que disposa el número 3 de l'article 249 del Reglament notarial.

MANIFESTACIÓ NOTARIAL SOBRE EL TITULAR REAL

Opció 1.- Sense resultat:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat jo el Notari la Base de dades de Titular Real, no havent-se obtingut cap...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA