Escriptura per crear una sucursal d'una societat limitada

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura por la qual l'òrgan d'administració d'una SL crea una sucursal en el territori nacional. Normes sobre les sucursals.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Concepte de sucursal
  • 3.2 Facultat de creació de sucursals
  • 3.3 La inscripció
  • 3.4 Altres punts d'interès
  • 3.5 El Registre Mercantil Central i les Sucursals
  • 3.6 Sucursal d'una societat estrangera
 • 4 Doctrina Administrativa citada
 • 5 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada tenint en compte les modificacions de la Llei de Societats de Capital per lleis posteriors i les normes del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació sobre la possibilitat de videoconferències o conferències telefòniques múltiples.

Es pot consultar en el Pràctico Sociedades Mercantiles el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Atenció: Si alguna Junta se celebra per videoconferència o conferència telefònica múltiple ha de tenir-se en compte el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació que afegeix un apartat 4 en l'article 3 del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària. Pot veure's el model de junta universal en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària d'una societat anònima. Junta universal i si és convocada en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària de SA. Junta convocada i, en totes dues, com l'opció 2.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El senyor *, major d'edat, *(professió o activitat), amb domicili a *, exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

Intervé en nom i representació de la companyia mercantil «*», SOCIETAT LIMITADA, amb domicili a *; constituïda, per temps indefinit, en escriptura atorgada davant del notari de *, Sr. *, el dia *. (esmentar els altres títols escaients, com l'adaptació, canvi de domicili, etc.) Inscrita al Registre Mercantil de *, al volum *, llibre *, full *, inscripció *. CIF B-*.

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans citada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d'aquesta documentació resulta el domicili expressat i que l'objecte de la societat és el següent: *. (És procedent transcriure l'article pertinent dels estatuts).

Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu la Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

Ratifica el compareixent que les dades identificatives de la societat que representa són els abans indicats i, especialment, assevera que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats resulten del seu càrrec d'administrador únic (indicar, si escau, les altres possibilitats: mancomunats, solidari, secretari o sotssecretari del consell d'administració, conseller especialment facultat, etc.) de la societat, nomenat, pel termini indefinit, (o per * anys) a l'escriptura de constitució social (o per acord de la junta general de *, elevat a públic en l'escriptura atorgada el dia *, davant del notari de *, senyor *), nomenament que va causar la inscripció * al Registre Mercantil.

Així resulta de la primera còpia de l'esmentada escriptura que tinc a la vista i que va causar la inscripció * al Registre Mercantil.

Manifesta el compareixent que les seves facultats per a aquest acte no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben en íntegra vigència i jo, el Notari, estimo suficients per a elevar a públics acords de la societat i actes complementaris.

L'identifico pel seu expressat Document, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura de CREACIÓ DE SUCURSAL i DIU:

I.- Que la societat que representa es regeix per * (un administrador únic, solidaris, etc.)

II.- Que els estatuts socials, en el seu art. *, faculten l'òrgan d'administració per a la creació, trasllat i supressió de sucursals. (o que els estatuts no han previst expressament la facultat de crear sucursals, raó per la qual correspon aquesta a l'òrgan d'administració)

III.- El Sr. compareixent per la present escriptura constitueix una sucursal de la societat * S.L., de les següents característiques:

Identificació: la Sucursal es denominarà *, SL, Sucursal *.

Domicili: * (localitat, carrer, número, etc.)

Activitats a desenvolupar: (indicació de les activitats concretes de la sucursal o expressió que la Sucursal tindrà totes les que constitueixen l'objecte de la societat i, si escau, el territori en què es desenvoluparan.)

Representant/s: (detall dels apoderats, facultats, etc.)

(En el cas d'administradors mancomunats hauran de comparèixer dos i en el cas de consell d'administració el compareixent executarà l'acord del consell).

Petició registral: Es sol·licita expressament la inscripció en el Registre Mercantil del domicili de la societat (en el cas de sucursal el domicili de la qual estigui en el territori d'un altre Registre Mercantil, caldrà afegir) i, després de l'obtenció del certificat corresponent referit a la creació de la sucursal i els seus òrgans d'administració vigent, la inscripció en el Registre Mercantil del domicili corresponent a la sucursal que es crea.

PRESENTACIÓ AL REGISTRE MERCANTIL:

Possibilitat 1.- Per expressa indicació de la part interessada, i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial, procediré a la presentació telemàtica i amb firma electrònica al Registre...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA