Escriptura de donació de finca rústica llogada

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura de donació d'una finca rústica llogada (arrendament rústic o urbà. Tempteig i retracte.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 Supòsits
  • 2.2 Notes fiscals
   • 2.2.1 La tarifa aplicable
   • 2.2.2 Normes estatals sobre punts de connexió
   • 2.2.3 L'impost sobre l'increment del valor dels terrenys urbans i la donació
 • 3 Normativa estatal sobre el retracte en cas de finca rústica
 • 4 Jurisprudencia citada
 • 5 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

(Exemples)

D'una part,

Els consorts senyors *, majors d'edat, * (estat civil, si està casat, indiqueu el règim matrimonial, professió o activitat) veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF números *.

Intervenen en nom propi.

I de l'altra:

El seu comú fill, senyor *, major d'edat, * (estat civil i professió o activitat) , veí *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número * que coincideix amb el seu NIF.

Intervé en nom propi.

Són tots residents a Espanya i de veïnatge civil català.  (si escau, s'expressarà la documentació aportada: DNI, certificat d'empadronament, declaració davant el Registre Civil, etc.)

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat legal i legitimació per atorgar aquesta escriptura de DONACIÓ i DIUEN:

I.- Que els senyors *i * són propietaris, per iguals parts indivises, de la finca següent:

RÚSTICA: *.

Inscrita al tom *, llibre *, foli *, finca *, inscripció *, Registre de la Propietat de *.

TÍTOL: *

Valor: * euros.

(ATENCIÓ: En cas de transmissió o gravamen d'un habitatge o en el cas de terreny (rústic o urbà) en el qual hi hagi un habitatge i que, en qualsevol dels dos casos, per ser titularitat d'un sol dels cònjuges, comparegui únicament el seu titular, s'indicarà: «declara el titular de la finca descrita que aquesta no és el seu habitatge familiar i, en cas de persona soltera, vídua o divorciada, cal indicar que la finca no és l'habitatge comú amb cap parella»).

REFERÈNCIA CADASTRAL:

OPCIONS:

1a.- Ha estat obtinguda pel notari en forma telemàtica:

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008) i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el Notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

2a.- No existeix certificat cadastral gràfic, però sí certificat simplement descriptiu:

La que resulta del certificat cadastral simplement descriptiu; jo, el notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008) i ha estat sol·licitat als efectes del present atorgament, si bé, segons aquest certificat, el Cadastre no pot subministrar encara el certificat gràfic; l'esmentat certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

3a.- No s'aporta referència concreta (o només la de la finca matriu) i no s'ha obtingut pel notari en forma telemàtica.

(Possibilitats)

a): No té encara referència cadastral concreta.

b): No m'ha estat aportada la referència cadastral concreta, i tampoc no l'he obtinguda jo, el notari en forma telemàtica.

En totes dues subopcions (a continuació):

Tot això sense perjudici de quedar facultat, jo, el Notari, per fer constar mitjançant diligència qualsevol informació adient. Faig expressa advertència de l'obligació de fer, davant la gerència territorial del cadastre, i en el termini de dos mesos, la pertinent declaració de l'alteració de titularitat que es formalitza en aquesta escriptura i en especial de les responsabilitats que indica la llei en el cas de no fer la presentació dintre el termini o de fer declaracions falses, incompletes o inexactes.

Jo, el Notari, procediré a indicar la manca de referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

COINCIDÈNCIA DE LA DESCRIPCIÓ CADASTRAL I LA REALITAT FÍSICA:

Ha estat manifestat pels atorgants, després de la meva sol·licitud, la coincidència entre la realitat física i la que consta al certificat cadastral indicat i expressen la seva conformitat amb la nova descripció de la finca, realitzada d'acord amb les dades cadastrals actuals.

(Discrepàncies: En finques que estiguin en règim de propietat horitzontal no hi ha obligació notarial de notificar la discrepància; en les altres finques si hi ha discrepàncies entre la realitat de la finca i el Cadastre s'indicarà aquest fet, aplicant el supòsit que procedeixi conforme al que disposa el art. 18, Llei de Cadastre, redacció donada per la Llei 13/2015 de 24 de juny de reforma de la Llei Hipotecària).

En realitat són molts els supòsits que cal indicar a l'escriptura: que hi hagi coincidència de superfície i veïns entre el Cadastre, el Registre i la realitat i ja consti en el Registre la coordinació gràfica o que no consti (i podrà sol·licitar-se o no); que no concordi la superfície cadastral i/o els veïns amb la realitat i el que consta en el Registre, coneixent-se o desconeixent-se com és el real, per la qual cosa en aquest últim cas no pot iniciar-se ja el procediment pertinent per obtenir l'amb concordança; si la real es coneix i coincideix amb la cadastral i hi ha una diferència de superfície inferior al 10% es pot sol·licitar la major cabuda a l'empara de l'art. 201.3 de la LH, però, si supera el 10%, haurà d'informar-se als atorgants del procediment de l'art. 201.1 de la LH (que podran iniciar seguidament o no fer-ho); si la superfície real és la registral i no la cadastral s'advertirà als interessats del procediment de rectificació previst en art. 18.2, Llei de Cadastre; finalment si la diferència de superfície és inferior al 5%, cal demanar la major cabuda i simplement es comunica al Cadastre aquesta rectificació.

CÀRREGUES: Tractant-se d'un acte a títol gratuït, jo, el Notari, estic dispensat de sol·licitar informació registral. Manifesten els compareixents que coneixen la situació de la finca en el Registre de la Propietat. Queden advertits que, en tot cas, prevaldrà la situació registral existent abans de la presentació en el Registre de la còpia autoritzada d'aquesta escriptura.

II.- Que volen formalitzar el que han convingut entre ells, d'acord amb les següents ESTIPULACIONS:

PRIMERA.- Els senyors * i * donen al seu fill, senyor *, la finca descrita a l'apartat anterior d'aquesta escriptura.

El donatari accepta la donació a favor seu.

SEGONA.- Es valora aquesta donació a efectes fiscals en * euros.

TERCERA.- Els donants transmeten al donatari la possessió lliure i el ple domini de la finca donada, amb tots els seus drets, usos i pertinences.

QUARTA.- Totes les despeses d'aquesta escriptura i els impostos que la gravin, incloent-hi l'impost municipal sobre l'increment del valor dels terrenys urbans, aniran a càrrec del donatari.

CINQUENA.- (Únicament quan hi ha arrendatari amb dret a tanteig i retracte: VEGEU COMENTARI:)

Declara la part donant, sota la seva responsabilitat que la finca que és objecte d'aquesta escriptura només està arrendada al Sr. *:

Opció 1.- (en cas d'arrendament regit per la llei de 1980 o per la nova llei 49/2003)

Sub opció 1.- Compareix l'arrendatari:

Present en aquest acte, el senyor ** (el masover), major d'edat, (etc.).. L'identifico pel seu document nacional d'identitat i el considero amb la capacitat legal necessària per a aquest acte i diu: que amb perfecte coneixement d'aquesta alienació i les seves condicions i dels drets que l'assisteixen en la seva condició d'arrendatari de la finca, lliurement presta a ella el seu consentiment, renúncia als drets de tempteig i retracte que li poguessin correspondre, sense cap reclamació (OPCIONS: A) però continuant en relació a la part compradora, amb els mateixos drets i obligacions que ha tingut fins al dia d'avui"; B).- "i posat d'acord amb la part compradora dóna per extingit i resolt el contracte d'arrendament i deixa la finca vàcua, lliure i expedita a disposició de la propietat. C).- "dóna per ja resolt el contracte d'arrendament, però, per acord amb la propietat, tindrà dret a recollir la collita pendent, i es fixa com màxim el termini de * mesos a comptar d'avui, dia a partir del qual el fins ara arrendatari s'obliga a deixar la finca totalment lliure, vàcua i expedita a disposició de la propietat)"

Sub opció 2.- No compareix l'arrendatari:

Manifesta la part donant que va practicar a l'arrendatari l'oportuna notificació del propòsit de donació, les condicions de l'alienació, el preu i la persona de l'adquiridor mitjançant acta notarial autoritzada, sota la meva fe, el * dia, i han transcorregut més de 60 dies hàbils des de la pràctica de la notificació sense que l'arrendatari hagi fet ús del seu dret de preferent adquisició.

I em requereix perquè per correu certificat amb justificant de recepció remeti al mencionat arrendatari (* expressar nom, cognoms i adreça) còpia simple com a cèdula de notificació comprensiva de l'íntegre contingut de la present escriptura a fi de constatar que les condicions, preu i adquiridor són els notificats en el seu moment a l'arrendatari.

Opció 2.- Arrendatari exclòs de la legislació especial.

Manifesta la part venedora que la finca està arrendada al Sr. *, però el contracte d'arrendament està exclòs de la legislació especial (indicar el supòsit, segons la data de la legislació aplicable: veure comentari) raó per la qual no procedeixen ni el dret de tempteig ni de retracte a favor de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA