Escriptura de divorci d'uns consorts, de mutu acord i davant Notari

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
 
EXTRACTO GRATUITO

Model d’escriptura de divorci d’uns consorts, de mutu acord i davant Notari.

Contenido
  • 1 Model
  • 2 Comentari
    • 2.1 Normes aplicables
    • 2.2 Registre Civil
    • 2.3 Tema fiscal: adjudicacions
  • 3 Jurisprudencia citada
  • 4 Legislación citada
Model

NUMERO *.

A *, a *.

DAVANT MEU *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

Els consorts *, majors d’edat,(si hi ha atribució d'un usdefruit, es dirà l'edat de l'interessat) casats en règim legal de separació de béns, veïns de *, amb domicili a ¨. Exhibeixen DNI/NIF números * i *.

El/s lletrat s:

(S'ha d'indicar si hi assisteix només on o n’hi ha un per cada part, amb dades personals, número de col·legiat, asseverant estar en exercici, etc.)

(Si és el cas, compareixeran els fills majors o menors emancipats (aquests han d'acreditar l'emancipació), per aprovar les mesures que els afectin si no tenen ingressos propis i conviuen en el domicili familiar.)

Intervenen en el seu propi nom i dret.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat; tenen, a judici meu, capacitat legal i legitimació per a aquesta Escriptura de DIVORCI PER MUTU ACORD i prèvia la meva declaració de ser competent, EXPOSEN:

I.- Que el senyor * i la senyora * van contreure matrimoni a *, el dia *, estant subjecte el seu matrimoni al règim de (guanys, separació, etc.)

Acrediten: a) el seu matrimoni amb exhibició del llibre de família (o certificat del Registre Civil)00 i b) el domicili (comú, domicili o residència d'un qualsevol d'ells) del qual emana la meva competència mitjançant * (s'indicarà certificat d'empadronament, indicació del DNI, etc.)

II.- Que respecte a la seva filiació manifesten:

Opció 1.- Que no tenen cap fill.

Opció 2.- Que no tenen fills menors d'edat no emancipats ni fills amb la capacitat modificada judicialment.

Opció 3.- Que tenen els fills abans indicats, que són majors d'edat (o menors emancipats) i que estan presents als efectes que es dirà.   M’acrediten l'existència (o inexistència de filiació) abans expressada (i l’edat dels fills) mitjançant l'exhibició del seu Llibre de Família que examino i comprovo que no contradiu les anteriors s manifestacions.

III.- (Si és procedent): Que els béns de la societat de guanys són els següents:

(Descripció, títol, valor, referència cadastral, càrregues, etc.)

IV.- Que amb l'assistència del lletrat (o lletrats abans esmentats) lliurement han acordat el seu DIVORCI amb els consegüents efectes civils i personals.

Exposat el que antecedeix, ATORGUEN:

PRIMER: El senyor * i senyora *, de mutu acord, expressen la seva voluntat inequívoca de DIVORCIAR-SE legalment, havent pactat el pertinent conveni regulador que regula el divorci convingut i que ara es formalitza. El conveni està estès en * fulls de paper comú, redactats per les dues cares, que els atorgants subscriuen en tots els fulls, ratificant-se en el seu contingut i asseverant que no ha estat presentat amb anterioritat a un altre notari o lletrat de l'administració de justícia competent, ni està en tràmit entre ells altra separació, divorci o acció de nul·litat matrimonial.

En conseqüència, passen a l'estat civil de divorciats.

Així mateix per ministeri de la Llei queden revocats els consentiments i poders que qualsevol dels cònjuges hagi atorgat a l'altre.

SEGON: Assistència de lletrat/s: D'acord amb la llei els atorgants han estat assistits per * aquí present/s el/s qual/s signa/en també l’escriptura.

TERCER.-

(Si escau:

a) .- liquidació de la societat conjugal, adjudicacions, etc.

b).- manifestació dels fills majors d'edat i o menors emancipats que per no tenir ingressos propis i conviure al domicili familiar acceptin pel que a ells respecta el convingut regulador.

REQUERIMENT:

Els cònjuges atorgants em requereixen a mi, el Notari, perquè remeti còpia (electrònica, quan sigui possible) al Registre Civil del lloc de celebració del matrimoni, als efectes de la seva inscripció, amb l’advertència que, fins que aquesta tingui lloc, no es produeixin plens efectes davant tercers de bona fe. Accepto i compliré mitjançant l'oportuna Diligència.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament els compareixents que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del Protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA