Escriptura de desembós de dividends passius de S.A: execució per l'òrgan d'administració

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura de desembós dels dividends passius i modificació de capital social: execució per l'òrgan d'administració amb base al termini fitxat als estatuts o per tenir delegada aquesta facultat.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Llibre Registre
  • 3.2 Diversos supòsits
  • 3.3 Desembossos pendents
  • 3.4 Nota fiscal ampliació
  • 3.5 Preceptes legals més escaients són els següents
 • 4 Jurisprudencia citada
 • 5 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada d'acord amb la Ley de Sociedades de Capital i, en el seu cas, amb les modificacions fetes per les lleis posteriors; vegeu les modificacions posteriors en el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Convé mencionar per la seva actualitat:

 • La Llei 11/2018, de 28 de desembre per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes, en matèria d'informació no financera i diversitat, que ha modificat de la LSC:

Articles: art. 62, art. 253, art. 262, art. 276, art. 279, art. 348.bis, art. 514, art. 529.bis, art. 529.ter i art. 540.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

EL SENYOR  *, major d'edat, * (professió o activitat), de nacionalitat i residència espanyoles, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom i representació de la companyia mercantil «*», SA, amb domicili a *; constituïda, per temps indefinit, en escriptura atorgada davant del notari de *, Sr. *, el dia *. (esmentar els altres títols escaients, com l'adaptació, canvi de domicili, etc.) Inscrita al Registre Mercantil de *, al volum *, llibre *, full *, inscripció *. CIF A-*.

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans citada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d'aquesta documentació resulta el domicili expressat i que l'objecte de la societat és el següent: *. (És procedent transcriure l'article pertinent dels estatuts).

Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar- els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

Ratifica el compareixent que les dades identificatives de la societat que representa són les abans indicades i, especialment, assevera que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats resulten:

1.- Del seu càrrec d'administrador únic de la societat, (o administrador solidari, mancomunats, o secretari o sotssecretari del consell d'administració, membre del consell especialment facultat, etc.) nomenat, pel termini de CINC/SIS anys, a l'escriptura de constitució, (o de nomenament de càrrecs del dia *, davant del notari de *, senyor *), càrrec que assevera vigent.

Així resulta de la còpia autèntica que tinc a la vista i que va causar la inscripció *ª en el Registre Mercantil.

2.- Dels acords de la junta general universal de la societat, celebrada al domicili social, el dia *, actuant de president el Sr. * i de secretari el Sr. *, segons s'acredita amb el certificat, que incorporo a aquesta matriu, expedit per l'administrador únic, (o solidari, dos mancomunats, el secretari o sotssecretari del consell d'administració, amb el vistiplau del president,) les firmes dels quals legitimo.

Manifesta el compareixent que les seves facultats per a aquest acte no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben en íntegra vigència i jo, el notari, estimo suficients per a elevar a públics ampliacions de capital i actes complementaris.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat i té, a judici meu, segons intervé, capacitat legal i legitimació per atorgar aquesta escriptura d'AMPLIACIÓ DE CAPITAL I MODIFICACIÓ D'ESTATUTS i DIU:

(OPCIÓ 1a: Desembós realitzat en el termini que determinen els estatuts)

I.- En escriptura (de constitució o d'ampliació de capital) autoritzada pel notari de *, Sr. *, el dia *, es van subscriure * accions, amb un desembós del * %, quedant pendent de desembós el restant *% .

Els estatuts socials determinen que el desembós s'ha de realitzar en el termini de *.

II.- Després d'exposar el que precedeix, ATORGA:

PRIMER.- Declara realitzat el desembós de dividends passius resultants de l'escriptura de constitució (o d'ampliació de capital) atorgada, davant meu, el dia *, per la qual es varen crear un total de * noves accions, números * al *, ambdós inclosos, amb un valor nominal de * euros cadascuna, desembossades en un * en virtut d'aquella escriptura. Ara es desembossa el *% restant, (o una part) en efectiu metàl·lic i en la forma que resulta del certificat incorporat a aquesta matriu.

El compareixent justifica la realitat de les aportacions dineràries mitjançant certificat bancari que queda unida a aquesta matriu.

SEGON.- En conseqüència, es modifica l'article * dels Estatuts, el qual quedarà redactat en la forma següent:

«ARTICLE *.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social es fixa en la suma de * euros representat i dividit en * accions, ordinàries, nominatives, de sèrie única, d'un valor nominal de * euros cadascuna.

Les accions estaran representades per títols numerats de l'u (1) al * (*), i podran ser individuals o múltiples. El títol de cada acció contindrà necessàriament els esments mínims assenyalats per la Llei i, especialment, les limitacions que en relació a la seva transmissió consten en els estatuts socials.

Totes les accions estan totalment subscrites i desembossades«.

(OPCIÓ 2a: La delegació la té l'òrgan d'Administració amb facultat de determinar el termini per a pagar el desembós dels dividends passius, segons resulta dels mateixos estatuts.)

PRIMER.- En escriptura (de constitució o d'ampliació de capital) autoritzada pel notari de *, Sr. *, el dia *, es van subscriure * acciones, amb un desembós del * %, quedant pendent de desembós el restant *% . L'òrgan d'administració va decidir el moment d'exigir els dividends passius, (si escau, per acord de l'òrgan col·legiat de data *, del que es protocol·litza certificat (cal detallar-la)), acordà publicar anunci en el Borme, concedint als accionistes * dies a comptar de la publicació, per tal d'efectuar l'esmentat pagament. M'acredita la publicació en el BORME amb exhibició de l'exemplar corresponent, del qual protocol·litzo fotocòpia que testimonio; dintre termini, la totalitat d'accionistes ha realitzat el pertinent desembós de dividends passius resultants de l'escriptura mencionada, en efectiu metàl·lic i en la forma que resulta del certificat incorporat a aquesta matriu.

El compareixent justifica la realitat de les aportacions dineràries mitjançant certificat bancari que queda unit a aquesta matriu.

SEGON.- En conseqüència, es modifica l'article * dels estatuts, el qual quedarà redactat en la forma següent:

«ARTICLE *.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social es fixa en la suma de * euros representat i dividit en * accions, ordinàries, nominatives, de sèrie única, d'un valor nominal de * euros cadascuna.

Les accions estaran representades per títols numerats de l'u (1) al * (* ), i podran ser individuals o múltiples. El títol de cada acció contindrà necessàriament els esments mínims assenyalats per la Llei i, especialment, les limitacions que en relació a la seva transmissió consten en els estatuts socials.

Totes les accions estan totalment subscrites i desembossades».

TERCER. - (Si les accions són nominatives:) Declara el representant de la Societat que la titularitat de les noves accions emeses s'ha fet constar al Llibre Registre d'accions nominatives, d'acord amb l'article 314 de la Llei de Societats de Capital.

PRESENTACIÓ AL REGISTRE MERCANTIL:

Possibilitat 1.- Per expressa indicació de la part interessada, i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial, procediré a la presentació telemàtica i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA