Escriptura d'ampliació de capital de S.A amb base a la delegació a l'òrgan d'administració en junta universal (capital autoritzat)

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura d'ampliació de capital en una SA amb aportació dinerària i execució de la delegació a l'òrgan d'administració. CAPITAL AUTORITZAT.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Ampliació en general
  • 3.2 Especialitat en el cas de capital autoritzat
  • 3.3 Nota fiscal ampliació
 • 4 Jurisprudencia citada
 • 5 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada d'acord amb la Ley de Sociedades de Capital i, en el seu cas, amb les modificacions fetes per les lleis posteriors; vegeu les modificacions posteriors en el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Convé mencionar per la seva actualitat:

 • La Llei 11/2018, de 28 de desembre per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes, en matèria d'informació no financera i diversitat, que ha modificat de la LSC:

Articles: art. 62, art. 253, art. 262, art. 276, art. 279, art. 348.bis, art. 514, art. 529.bis, art. 529.ter i art. 540.

Normalment, en les societats anònimes de gran volum els acords d'augment de capital no s'adopten en junta universal. S'acorda facultar l'òrgan d'administració per tal que ofereixi les noves accions als socis i en el seu moment executi l'acord.

El present formulari és d'execució de l'acord pel qual es va facultar l'òrgan d'administració per ampliar, en una o més vegades, el capital social, oferint les noves accions als socis.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

EL SENYOR *, major d'edat, * (professió o activitat), de nacionalitat i residència espanyoles, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom i representació de la companyia mercantil «*», SA, domiciliada a *; constituïda per temps indefinit en escriptura autoritzada pel notari de *, senyor *, el dia *; adaptada a la nova legislació, en escriptura atorgada sota la meva fe, el dia *; inscrita al Registre Mercantil de *, al volum *, foli *, full *, inscripció *.

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans citada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d'aquesta documentació resulta el domicili expressat i que l'objecte de la societat és el següent: *. (És procedent transcriure l'article pertinent dels estatuts).

Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar els números de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

Ratifica el compareixent que les dades identificatives de la societat que representa són les abans indicades i, especialment, assevera que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats resulten:

1.- Del seu càrrec d'administrador únic de la societat (o administrador solidari, mancomunats, o secretari o sotssecretari del consell d'administració, membre del consell especialment facultat, etc.) nomenat, pel termini de CINC/SIS anys, a l'escriptura de constitució (o de nomenament de càrrecs del dia *, davant del notari de *, Sr. *), càrrec que assevera vigent.

Així resulta de la primera còpia de l'esmentada escriptura que tinc a la vista i que va causar la inscripció * al Registre Mercantil.

2.- Dels acords de la junta general universal de la societat, celebrada al domicili social, el dia *, actuant de president el Sr. * i de secretari el Sr. *, segons s'acredita amb el certificat, que incorporo a aquesta matriu, expedit per l'administrador únic (o solidari, dos mancomunats, el secretari del consell d'administració, amb el vistiplau del president), les firmes dels quals legitimo; a la certificació consta que els acords van ser aprovats per unanimitat (o indicar la majoria) i adoptats en votació separada com ordena l'art. 197 bis de la llei de Societats de capital.

Manifesta el compareixent que les seves facultats per a aquest acte no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben en íntegra vigència. I jo, el notari, considero suficients les referides facultats per a elevar a públics acords de la societat.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat i té, a judici meu, segons intervé, capacitat legal i legitimació per atorgar aquesta escriptura d'AMPLIACIÓ DE CAPITAL I MODIFICACIÓ D'ESTATUTS i DIU:

1.- Que es va convocar junta general mitjançant anunci publicat en «el Boletín Oficial del Registro Mercantil» i en el Diari *, en els que hi consta la proposta literal i els drets dels socis. Uneixo a aquesta matriu còpia dels esmenats anuncis (o fotocòpia testimoniada).

2.- Que es va emetre per l'òrgan d'administració el preceptiu informe, justificant l'ampliació pretesa i la seva data, informe que s'incorpora a aquesta matriu.

3.- Que la proposta fou la següent: (Exemple: «Facultar el consell d'administració per poder executar l'acord d'ampliació del capital social fins a la xifra màxima de * euros, en una o diverses vegades i en el termini màxim de * anys, oferir les noves accions als accionistes de la societat, modificar tantes vegades com calgui l'art. * dels estatuts referent al capital social i poder atorgar les corresponents escriptures, sense limitació».

4. Que els acords van ser aprovats per unanimitat, (o per socis que representen el *% del capital.

5. El consell d'administració en sessió celebrada el dia *, acordà procedir a iniciar l'ampliació autoritzada, fins a la xifra de * euros, mitjançant la creació de * accions nominatives, de * euros de valor nominal cada una, (amb una prima, si escau, de * Euros). Es va oferir als accionistes per tal que fessin ús del seu dret de preferència en el termini d'un mes des de la publicació en el BORME, la qual tingué lloc el dia *.

6. Transcorregut l'esmentat termini, es varen subscriure * accions, per un total import de * euros, i, com que no estava prevista l'oferta a tercers, el consell d'administració acordà tancar, de moment la subscripció, ampliant el capital en la xifra de * euros. (En estar especialment autoritzat per la junta executar una ampliació incompleta).

III. Exposat el que precedeix, ATORGA:

PRIMER.- Prèvia la declaració que les accions emeses anteriorment a l'ampliació que ara es formalitza estan íntegrament desembossades, s'amplia el capital de la societat en la quantitat de * euros, mitjançant l'emissió de * accions nominatives, (o al portador) de * euros de valor nominal cadascuna, numerades del * al *, íntegrament subscrites i desembossades i de les mateixes característiques que les fins ara circulants, representades per títols.

Després d'aquesta ampliació, el capital de la societat es fixa en * euros.

S'ha disposat, en conseqüència, de * euros de la quantia autoritzada, quedant per disposar un capital de * euros. (o s'ha disposat de la totalitat del capital autoritzat)

SEGON.- Posades en circulació les noves accions i, després d'oferir-les en la forma indicada a tots els socis, per tal de poder exercir el seu dret de preferent adquisició, s'han subscrit * accions que han estat íntegrament desembossades en la forma i proporció que consten al certificat incorporat a aquesta matriu i que aquí no es reprodueix, amb el fi d'evitar inútils repeticions.

TERCER.- Tots els subscriptors d'aquesta ampliació van ingressar en la caixa social el valor nominal dels títols subscrits. En conseqüència, es declaren totalment subscrites i desembossades les noves...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA