Escriptura d'adaptació de societat civil a societat professional

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura d'adaptació d'una societat civil a la Llei de societats professionals.

 
EXTRACTO GRATUITO

Nota: acabat el temps per a l'adaptació, queda el formulari com a dada històrica.

NÚMERO

A *

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència en aquesta ciutat,

COMPAREIXEN:

El Sr. *, major d'edat. '(és preferible fer constar data de naixement per a facilitar la confecció de l'índex), * (professió o activitat), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, *.

El Sr. *, major d'edat, (és preferible fer constar data de naixement per a facilitar la confecció de l'índex), *, (professió o activitat), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, *.

(Etc.)

Tots de nacionalitat i residència espanyoles i veïnatge civil català.

Intervenen en el seu propi nom i dret.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal.

Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta Escriptura D'ADAPTACIÓ A LA LLEI DE SOCIETATS PROFESSIONALS i a l'efecte,

EXPOSEN:

I.- Que el dia * van constituir una societat civil, amb domicili *, un capital de * i té el NIF *.

II.- Que han decidit adaptar-se a la Llei 2/2007, d'1 de març de societats professionals, adoptant el nom de * SCP (Societat Civil professional). Acrediten que amb aquesta denominació no n'existeix cap altra al Registre de Societats amb el pertinent certificat de l'esmentat Registre, que em lliuren i incorporo a aquesta matriu, per a la seva transcripció a les còpies.

Per tant, ATORGUEN:

PRIMER.- S'adapten a la llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals, de forma que aquesta societat civil es regirà ara pels estatuts estesos en * folis de paper comú.

Els esmentats estatuts són llegits i signats pels socis fundadors, són aprovats per aquests, elevant-los a escriptura pública i jo, el Notari, els deixo units a la present escriptura, formant-ne part integrant.

SEGON.- SOCIS.

Són socis professionals:

El Sr. *, de les circumstàncies personals indicades en la compareixença, de professió *, pertanyent al Col·legi professional de *, amb el número de col·legiat *, segons m'acredita amb el certificat col·legial en el qual consten les seves dades d'identificació i la seva habilitació actual per a l'exercici de la professió.

El Sr. *, de les circumstàncies personals indicades en la compareixença, de professió *, pertanyent al Col·legi professional de *, amb el número de col·legiat *, segons m'acredita amb el certificat col·legial en el qual consten les seves dades d'identificació i la seva habilitació actual per a l'exercici de la professió.

Socis no professionals,

El Sr. *, de les circumstàncies personals indicades en la compareixença.

El Sr. *

TERCER.- ASSIGNACIÓ DE LES PARTICIPACIONS.

El capital social és de * (el capital de la societat civil, que no té mínims) i està dividit en * participacions de * euros cada una, totes iguals, acumulables i numerades correlativament a partir de la unitat.

Les participacions representatives del capital social corresponen als socis de la forma següent:

a) El senyor * és titular de * participacions, números 1 al * tots inclosos.

b) La senyora * és titular de * participacions, números * al *, tots inclosos.

c) El senyor és titular de * participacions, números * al *, tots inclosos.

d) .....

Cadascuna de les participacions socials números 1 a *, ambdós inclosos, que han estat assignades als socis professionals imposen al seu respectiu titular l'obligació de realitzar a favor de la societat la prestació accessòria d'exercir la professió a benefici de l'entitat.

QUART.- DESIGNACIÓ DE L'ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ.-

Els socis, per unanimitat, determinen que l'òrgan d'administració estarà format per * administradors solidaris que reuneixen la condició de soci professional.

I els socis fundadors, també per unanimitat, designen per a ocupar l'esmentat càrrec els senyors *....., les dades personals dels quals consten a la compareixença, per temps indefinit (o pel termini estatutari) i amb les facultats que legalment els corresponen, que podran exercir cada un d'ells, en forma indistinta.

Els nomenats accepten el càrrec i en prenen possessió, prometent desenvolupar-lo amb lleialtat i diligència i manifesten que no els afecta cap de les incompatibilitats legals, en especial ni les de la Llei 5/2006 de 10 d'abril ni las de la Llei 2/2007 de 15 de març de societats professionals i declaren que les seves circumstàncies personals són les que...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA