Escriptura de constitució de S.L, nova empresa.

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de constitució de societat limitada sense acollir-se al sistema de constitució telemàtica que regula ara la «Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización» en les seves dues modalitats d'estatuts tipus i sense estatuts tipus.

 
EXTRACTO GRATUITO

Model de constitució de societat limitada sense acollir-se al sistema de constitució telemàtica que regula ara la «Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización»en les seves dues modalitats d'estatuts tipus i sense estatuts tipus.

Contenido
 • 1 Model d'Escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 Modalitats de constitucuó
  • 2.2 Societat nova empresa
  • 2.3 Textos legals
 • 3 Model d'estatuts
 • 4 Doctrina Administrativa citada
 • 5 Legislación citada
Model d'Escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

El Sr. *, major d'edat, * (estat civil, règim matrimonial, i professió o activitat), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

El Sr. *, major d'edat, * (estat civil, règim matrimonial, i professió o activitat), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

(Etc.)

Tots són de nacionalitat i residència espanyoles i veïnatge civil català. (Indicar, si escau, la documentació aportada: certificat d'empadronament, declaració davant de Registre Civil, etc.)

Intervenen en el seu propi nom i dret.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta Escriptura de CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT LIMITADA NOVA EMPRESA i a aquest efecte, EXPOSEN:

I.- Que han decidit constituir una societat limitada Nova Empresa de nacionalitat espanyola que es denominarà * Societat Limitada Nova Empresa. (Calen DOS COGNOMS I EL NOM D'UN DELS SOCIS SEGUIT D'UN CODI ALFANUMÈRIC i afegint Societat Limitada Nova Empresa o * SLNE)

II.- Que amb aquesta denominació no n'existeix cap altra al Registre de societats, la qual cosa acrediten amb el pertinent certificat que em lliuren i deixo unit a la present matriu, per a la seva transcripció a les còpies (o referència a la seva obtenció telemàtica).

III.- Que, amb caràcter previ al present atorgament, han eximit el Notari autoritzant de la utilització de les tècniques a què es refereix l'art. 440 de la Ley de Sociedades de Capital i manifesten que realitzaran els mateixos socis els tràmits per a la seva inscripció (o designen representant a l'efecte dels pertinents tràmits a ... ¿el mateix notari.)

IV.- (Si és unipersonal): Manifesta el compareixent que no és soci únic d'una altra societat nova empresa.

Després d'exposar el que precedeix:

ATORGUEN:

PRIMER.- CONSTITUCIÓ.- Els senyors compareixents, com a únics socis, constitueixen una societat de responsabilitat limitada, de nacionalitat espanyola, que es denomina * Societat Limitada Nova Empresa i que es regirà per la vigent Llei de societats de capital, altres disposicions legals aplicables i, especialment, pels seus estatuts, estesos en * folis de paper comú.

Aquests estatuts són llegits, aprovats i firmats pels socis fundadors i, jo, el Notari, els incorporo a aquesta matriu, de la que formen part integrant.

SEGON.- CNAE: Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu laClasificación Nacional de Actividades Económicas).

TERCER.- ASSUMPCIÓ I DESEMBORSAMENT.- El capital social es fixa en la suma de * (mínim 3.012 euros) dividit en * participacions, iguals, acumulables i indivisibles, numerades correlativament del número 1 al *, ambdós inclosos, desemborsades en la seva totalitat i d'un valor nominal de * euros cadascuna d'elles.

Les participacions representatives del capital social han estat íntegrament assumides i desemborsades pels socis fundadors, mitjançant les aportacions que a continuació s'indiquen (necessàriament amb aportacions dineràries):

a). El Sr. * aporta en metàl·lic * euros, en pagament de les quals se li adjudiquen * participacions, números 1 al *, ambdós inclosos.

b). El Sr. * aporta en metàl·lic * euros, en pagament de les quals se li adjudiquen * participacions, números * al *, ambdós inclosos.

Justifiquen els compareixents la realitat de l'aportació dinerària mitjançant certificat bancari que queda unit a aquesta matriu.

QUART.- DESIGNACIÓ DE L'ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ.-

(En cas de no estar ja previst en els estatuts): Els socis fundadors, per unanimitat, determinen que inicialment l'òrgan d'administració estarà format per un (o dos o més administradors solidaris). (No s'admet mai un consell d'administració i els administradors han de ser socis)

Els socis fundadors, unànimement designen per ocupar els càrrecs de l'òrgan d'administració els senyors * i *, les dades personals dels quals consten a la compareixença, per temps indefinit i amb les facultats que legalment els corresponen, que podran exercir cadascun d'ells, en forma indistinta.

El/s nomenat/s accepta/en el/s seu/s càrrec/s i en pren/en possessió, prometent desenvolupar-lo/s amb lleialtat i diligència i manifesta/en que no l'/els afecta cap de les prohibicions de l'article 213 de la Llei de societats de capital, ni cap de les incompatibilitats legals, en especial les de la Llei 3/2015 de 30 de març la qual cosa ratifiquen els socis fundadors.

(Si segons els estatuts les activitats s'inicien el mateix dia de la constitució, es podrà dir) L'òrgan d'administració, conforme al número 3 de l'art. 37 de la Llei de societats de capital queda facultat per al ple desenvolupament de l'objecte social i per a realitzar tota classe d'actes i contractes.

CINQUÈ.- INICI D'ACTIVITATS.- La societat comença les seves activitats, tal com determinen els estatuts socials.

PRESENTACIÓ AL REGISTRE MERCANTIL:

Possibilitat 1.- Per expressa indicació de la part interessada, i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial, procediré a la presentació telemàtica i amb firma electrònica al Registre Mercantil corresponent. (Indiqueu si el presentador és el Notari, el mateix interessat o un gestor, etc.)

Possibilitat 2.- Per expressa indicació de la part interessada, i fetes les advertències expresses, no es procedirà a la presentació telemàtica ni per tele-fax d'aquesta escriptura al Registre Mercantil, d'acord amb el que disposa l'article 249. número 3 del reglament notarial.

MANIFESTACIÓ ESPECIAL.- Els atorgants, havent estat prèviament informats per mi, el Notari, sobre el procediment de constitució telemàtica, en especial sobre terminis i reduccions aranzelàries, manifesten expressament que no s'han acollit a les normes especials del Decret Llei 13/2010 de 3 de desembre, en els seus números 1 i 2.

PETICIÓ FISCAL: Se sol·licita l'exempció totes les modalitats de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats que afecten aquesta constitució de societat, d'acord amb el que ordena la redacció actual del número 11, lletra B de l'apartat I de l'art. 45 de Reial Decret...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA