Escriptura de constitució de S.A. amb desembós parcial (aportacions dineràries o no dineràries)

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de constitució de SA, en la qual els fundadors desembossen parcialment el capital subscrit, realitzant el desembós actual amb aportacions dineràries o no dineràries. Supòsit de capital nacional i resident.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Normes generals
  • 3.2 Cas de desembós parcial
  • 3.3 Noves normes
  • 3.4 Notes fiscals
 • 4 Jurisprudencia citada
 • 5 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada d'acord amb la Ley de Sociedades de Capital i, en el seu cas, amb les modificacions fetes per les lleis posteriors; vegeu les modificacions posteriors en el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Convé mencionar per la seva actualitat:

 • La Llei 11/2018, de 28 de desembre per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes, en matèria d'informació no financera i diversitat, que ha modificat de la LSC:

Articles: art. 62, art. 253, art. 262, art. 276, art. 279, art. 348.bis, art. 514, art. 529.bis, art. 529.ter i art. 540.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

El senyor *, major d'edat, * (estat civil, règim matrimonial, i professió o activitat), de nacionalitat i residència espanyoles, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

El senyor *, major d'edat, * (estat civil, règim matrimonial, i professió o activitat), de nacionalitat i residència espanyoles, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

(Etc.)

Tots són de nacionalitat i residència espanyoles i de veïnatge civil català. (Indicar, si escau, la documentació aportada: certificat d'empadronament, declaració davant de Registre Civil, etc.)

Intervenen en el seu propi nom i dret.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura de CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT ANÒNIMA i DIUEN:

I.- Que han decidit constituir una Societat anònima de nacionalitat espanyola que es denominarà « * »

II.- Que amb aquesta denominació no n'existeix cap altra al Registre de Societats, la qual cosa acrediten amb el pertinent certificat de l'esmentat Registre, que em lliuren i incorporo a aquesta matriu, per a la seva transcripció a les còpies (o es farà referència al certificat obtingut en forma telemàtica).

III.- Que la quantia total aproximada de les despeses de constitució de la societat, tant ja satisfetes com les merament previstes fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil, és de * Euros.

IV.- Després d'exposar el que precedeix:

ATORGUEN:

PRIMER.- Els senyors compareixents, com a únics socis, constitueixen una societat anònima, de nacionalitat espanyola, que s'anomena «*» i que es regirà per la Ley de Sociedades de Capital, altres disposicions legals aplicables i, especialment, pels seus estatuts, estesos en * folis, sèrie *.

Aquests estatuts, són llegits, aprovats i firmats pels socis fundadors i, jo, el notari, els incorporo a aquesta matriu, de la qual en formen part integrant.

SEGON.- CNAE: Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu la Clasificación Nacional de Actividades Económicas)

TERCER. - SUBSCRIPCIÓ I DESEMBÓS.

El capital social es fixa en * accions nominatives, de * euros de valor nominal cada una, representades per títols, numerades correlativament de l'1 al *, ambdós inclosos, i desembossades en un *%.

Les accions representatives del capital social han quedat íntegrament subscrites i parcialment desembossades pels socis fundadors, en la forma i mitjançant les aportacions que a continuació s'indiquen:

A.- El senyor * subscriu * accions, números 1 a *, i desembossa un *% del seu valor mitjançant l'aportació (expressar si dinerària o no dinerària).

B.- El senyor subscriu * accions, números * a * i aporta (ídem).

Acrediten els compareixents (segons siguin aportacions dineràries o no dineràries)....

QUART.- TERMINI i FORMA del desembós pendent: Els socis fundadors acorden que el desembós pendent s'haurà de realitzar en el termini màxim de ..(no pot excedir de 5 anys) i es verificarà en * (metàl·lic o mitjançant aportació no dinerària, esmentant el compliment de les formalitats previstes segons l'aportació que es tracti.)

CINQUÈ.- NOMENAMENT DE L'ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ.-

-. Els socis fundadors, per unanimitat, nomenen administrador/s pel termini de sis anys * el/s Sr./s *.. (o solidaris, mancomunats, consellers, etc.)

El/s nomenat/s accepta/en el/s seu/s càrrec/s i en pren/en possessió, prometent desenvolupar-lo/s amb lleialtat i diligència i manifesta/en que no l'/els afecta cap de les prohibicions de l'article 213 de la Llei de societats de capital, ni cap de les incompatibilitats legals, en especial les de la Llei 3/2015 de 30 de març la qual cosa ratifiquen els socis fundadors.

(Si escau):

-.. Seguidament, reunits tots els components del consell d'administració, decideixen per unanimitat celebrar la primera reunió del mateix i, també per unanimitat, adopten els següents acords:

1.- Distribuir els següents càrrecs en el sí del consell:

PRESIDENT: El Sr. *.

SECRETARI: El Sr. *.

VOCALS: El Sr. *. (etc.)

Els nomenats accepten els respectius càrrecs i en prenen possessió.

2.-.- Nomenar CONSELLERS DELEGATS de la societat els senyors * amb les següents facultats.....(ó amb totes les facultats delegables del consell d'administració)

Els nomenats accepten els seus càrrecs.

SISÈ.- (Si s'aporten immobles) Declara l'aportant que està al corrent en el pagament de l'impost de béns immobles que afecta la finca objecte d'aquesta escriptura, i en especial el corresponent als darrers 4 anys. Jo, el Notari, d'acord amb la llei, he informat de l'afecció de l'immoble transmès al pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes legals previstos.

SISÈ.- INICI D'ACTIVITATS.- La societat comença les seves activitats, tal com determinen els estatuts socials.

(Si segons els estatuts les activitats s'inicien el mateix dia de la constitució, es podrà dir) L'òrgan d'administració, conforme al número 3 de l'art. 37 de la Llei de societats de capital queda facultat per al ple desenvolupament de l'objecte social i per a realitzar tota classe d'actes i contractes.

SETÈ. - (Si està previst en els estatuts): CREACIÓ DE LA WEB DE LA SOCIETAT: Els socis, per unanimitat, acorden la creació de la pàgina web corporativa de la Societat, (ha d'estar prevista en els estatuts) prevista en els Estatuts socials i la Llei de Societats de Capital, i es delega en l'òrgan d'administració l'elecció de la direcció URL o lloc a la Web del web corporatiu, l'òrgan d'administració ho ha de comunicar, un cop concretada, a tots els socis. "

Els socis fundadors i en relació amb el que estableixen els Estatuts socials, designen com comptes de correu electrònic de cada un d'ells ia tots els efectes, les següents: * (Nom i compte.)

PRESENTACIÓ AL REGISTRE MERCANTIL:

Possibilitat 1.- Per expressa indicació de la part interessada, i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial, procediré a la presentació telemàtica i amb firma electrònica al Registre Mercantil corresponent. (Indiqueu si el presentador és el Notari, el mateix interessat o un gestor, etc.)

Possibilitat 2.- Per expressa indicació de la part interessada, i fetes les advertències expresses, no es procedirà a la presentació telemàtica ni per tele-fax d'aquesta escriptura al Registre Mercantil, d'acord amb el que disposa el número 3 de l'article 249 del Reglament notarial.

MANIFESTACIÓ NOTARIAL SOBRE EL TITULAR REAL (Quan hi ha un soci persona jurídica):

Opció 1.- Sense resultat:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat jo el Notari la Base de dades de Titular Real, no havent-se obtingut cap resultat, havent-se atorgat davant meu el dia d'avui la corresponent acta per a la seva deguda constància. Procediré, jo el Notari, a remetre aquesta informació a la Base de dades de Titular Real.

Opció 2.- Amb resultat coincident

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat, jo el Notari, la Base de dades de Titular Real, resultant de la mateixa una informació de titulars reals que el representant de la Societat manifesta ser correcta.

Opció 3. Amb resultat no...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA