Escriptura de constitució d'una S.A laboral

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de constitució d'una societat anònima laboral. Normativa legal.

 
EXTRACTO GRATUITO

Formulari adaptat a la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas

Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Normes generals
  • 3.2 Normes que regulen la societat laboral
  • 3.3 Formes d'arribar una societat a ser laboral
  • 3.4 Notes importants
  • 3.5 Beneficis fiscals
  • 3.6 Doctrina de la Direcció general dels Registres i del Notariado (DGRN)
  • 3.7 Notes fiscals
  • 3.8 Adaptació de les societats ja constituïdes
  • 3.9 MODEL D'ESTATUTS DE SAL
 • 4 Jurisprudencia citada
 • 5 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada d'acord amb la Ley de Sociedades de Capital i, en el seu cas, amb les modificacions fetes per les lleis posteriors; vegeu les modificacions posteriors en el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Convé mencionar per la seva actualitat:

 • La Llei 11/2018, de 28 de desembre per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes, en matèria d'informació no financera i diversitat, que ha modificat de la LSC:

Articles: art. 62, art. 253, art. 262, art. 276, art. 279, art. 348.bis, art. 514, art. 529.bis, art. 529.ter i art. 540.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

El senyor *, major d'edat, * (estat civil, règim matrimonial, i professió o activitat), de nacionalitat i residència espanyoles, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

El senyor *, major d'edat, * (estat civil, règim matrimonial, i professió o activitat), de nacionalitat i residència espanyoles, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

(Etc.)

Tots són nacionalitat i residència espanyoles i de veïnatge civil català. (Indicar, si escau, la documentació aportada: certificat d'empadronament, declaració davant de Registre Civil, etc.)

Intervenen tots ells en nom i interès propis.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta Escriptura de constitució de societat anònima LABORAL i DIUEN:

I.- Que han decidit constituir una societat anònima de nacionalitat espanyola, que es denominarà «*», societat anònima laboral.

II.- Que amb aquesta denominació no n'existeix cap altra al Registre de Societats, la qual cosa acrediten amb el pertinent certificat de l'esmentat Registre, que em lliuren i incorporo a aquesta matriu, per a la seva transcripció a les còpies (o es farà referència al certificat obtingut en forma telemàtica).

III.- Que la quantia total aproximada de les despeses de constitució de la societat, tant ja satisfetes com les merament previstes fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil, és * d'Euros.

IV.- Després d'exposar el que precedeix:

ATORGUEN:

PRIMER.- CONSTITUCIÓ.- Els senyors compareixents, com a únics socis, constitueixen una societat anònima, de nacionalitat espanyola, que es denomina «* societat anònima laboral» i que es regirà per la "Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas", "Ley de Sociedades de Capital", altres disposicions legals aplicables, i en particular pels seus estatuts, estesos en * folis de classe 8ª, sèrie *.

Aquests estatuts són llegits, aprovats i signats pels socis fundadors i jo, el notari, els incorporo a aquesta matriu, de la qual en formen part integrant.

SEGON.- CNAE: Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu laClasificación Nacional de Actividades Económicas).

TERCER. - SUBSCRIPCIÓ I DESEMBÓS.

El capital social es fixa en * euros, representat per * accions nominatives, de * euros * de valor nominal cadascuna, representades per títols, numerades correlativament del número 1 al *, ambdós inclosos, totalment desembossades.

Les accions representatives del capital social han quedat íntegrament subscrites i desembossades pels socis fundadors, mitjançant les aportacions que a continuació s'indiquen:

Accions de «classe laboral»: Les números * a *, ambdós inclosos.

a).- El Sr. * aporta en metàl·lic * euros, en pagament dels quals se li adjudiquen * accions, números 1 al *, ambdós inclosos, que són de la classe laboral.

b).- El Sr. * aporta en metàl·lic * euros, en pagament dels quals se li adjudiquen * accions, números * al *, ambdós inclosos, que són de la classe laboral.

(Etc. Etc.)

Accions de la «classe general»: Les números * a *, ambdós inclosos.

a).- El Sr. * aporta en metàl·lic * euros, en pagament dels quals se li adjudiquen * accions, números 1 al *, ambdós inclosos, que són de la classe general.

b).- El Sr. * aporta en metàl·lic * euros, en pagament dels quals se li adjudiquen * acccions, números * al *, ambdós inclosos, que són de la classe general.

(Etc. Etc.)

Els compareixents justifiquen la realitat de les aportacions dineràries, amb certificat bancari que queda incorporat a aquesta matriu (ATENCIÓ LA DATA DEL CERTIFICAT NO POT SER ANTERIOR, EN MÉS DE DOS MESOS, A LA DATA DE l'ESCRIPTURA).

QUART.-DESIGNACIÓ DE L'ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ.-

D'acord amb el que estableixen els estatuts socials, la societat serà regida i administrada per *.

Els socis fundadors, per unanimitat, nomenen per a aquest/s càrrec/s i pel termini de sis anys el/s senyor/s *.

El/s nomenat/s accepta/en el/s seu/s càrrec/s i en pren/en possessió, prometent desenvolupar-lo/s amb lleialtat i diligència i manifesta/en que no l'/els afecta cap de les prohibicions de l'article 213 de la Llei de societats de capital, ni cap de les incompatibilitats legals, en especial les de la Llei 3/2015 de 30 de març, la qual cosa ratifiquen els socis fundadors.

CINQUÈ.- (SI S'APORTEN IMMOBLES) Declara l'aportant que està al corrent en el pagament de l'impost de béns immobles que afecta la finca objecte d'aquesta escriptura, i en especial el corresponent als darrers 4 anys. Jo, el Notari, d'acord amb les normes legals he informat de l'afecció de l'immoble transmès al pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes legals previstos.

SISÈ.- INICI d'ACTIVITATS.- La societat comença les seves activitats, tal com determinen els estatuts socials.

(Si segons els estatuts'' les activitats s'inicien el mateix dia de la constitució, es podrà dir) L'òrgan d'administració, conforme al número 3 de l'art. 37 de la Llei de societats de capital queda facultat per al ple desenvolupament de l'objecte social i per a realitzar tota classe d'actes i contractes.

INSCRIPCIÓ: Queden advertits que amb anterioritat a la inscripció en el Registre Mercantil, aquesta societat haurà d'aportar certificat que acrediti la seva qualificació com a laboral i la seva inscripció en el Registre administratiu corresponent.

PRESENTACIÓ AL REGISTRE MERCANTIL:

Possibilitat 1.- Per expressa indicació de la part interessada, i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial, procediré a la presentació telemàtica i amb firma electrònica al Registre Mercantil corresponent. (Indiqueu si el presentador és el Notari, el mateix interessat o un gestor, etc.)

Possibilitat 2.- Per expressa indicació de la part interessada, i fetes les advertències expresses, no es procedirà a la presentació telemàtica ni per tele-fax d'aquesta escriptura al Registre Mercantil, d'acord amb el que disposa el número 3 de l'article 249 del Reglament notarial.

MANIFESTACIÓ NOTARIAL SOBRE EL TITULAR REAL (Quan hi ha un soci persona jurídica):

Opció 1.- Sense resultat:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat jo el Notari la Base de dades de Titular Real, no havent-se obtingut cap resultat, havent-se atorgat davant meu el dia d'avui la corresponent acta per a la seva deguda constància. Procediré, jo el Notari, a remetre aquesta informació a la Base de dades de Titular Real.

Opció 2.- Amb resultat coincident

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat, jo el Notari, la Base de dades de Titular Real, resultant de la mateixa una informació de titulars reals que el representant de la Societat manifesta ser correcta.

Opció 3. Amb resultat no coincident i Acta davant el mateix Notari:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat, jo el Notari ,la Base de dades de Titular Real, resultant de la mateixa una informació de titulars reals que el representant de la Societat manifesta NO ser correcta, havent-se atorgat, davant meu, el dia d'avui la corresponent acta per a la seva deguda constància. Procediré, jo el Notari, a remetre aquesta informació a la Base de dades de Titular Real.

Opció 4. Amb resultat no coincident i Acta davant un altre Notari:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat,jo el Notari, la Base de dades de Titular Real, resultant de la mateixa una informació de titulars reals que el representant de la Societat manifesta NO ser correcta, indicant que la correcta és la que consta en l'acta autoritzada pel Notari de * Sr. * el dia *, Protocol número *. Procediré, jo el Notari, a remetre aquesta informació a la Base de dades de Titular Real.

PETICIÓ FISCAL: Se sol·licita l'exempció totes les modalitats de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats que afecten aquesta constitució de societat, d'acord amb el que ordena la redacció actual de l'apartat 11 de l'art. 45 de Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA