Escriptura de donació Dret comú. Normes sobre la col·lació i imputació

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura de donació de consorts donants de veïnatge civil comú, no col·lacionable però imputable a llegítima en la successió dels donants.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 Dret comú
  • 2.2 En general
  • 2.3 Notes fiscals
   • 2.3.1 La tarifa aplicable
   • 2.3.2 Donacio de béns de la societat de guanys
   • 2.3.3 Normes estatals sobre punts de connexió
   • 2.3.4 L'impost sobre l'increment del valor dels terrenys urbans i la donació
  • 2.4 Normativa urbanística
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

Exemples:

D'una part:

Els consorts senyors *, majors d'edat, * (estat civil, si està casat, indiqueu el règim matrimonial, professió o activitat) veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF números *.

Intervenen en nom propi.

I de l'altra:

El seu comú fill, senyor *, major d'edat, * (estat civil i professió o activitat) , veí *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi.

Són tots residents a Espanya i de veïnatge civil comú.  (si escau, s'expressarà la documentació aportada: DNI, certificat d'empadronament, declaració davant el Registre Civil, etc.)

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat legal i legitimació per atorgar aquesta escriptura de DONACIÓ i DIUEN:

I.- Que els senyors * i * són propietaris (béns de la societat conjugal) de la finca següent:

URBANA: *.

Quota *.

Inscrita al tom *, llibre *, foli *, finca *, inscripció *, Registre de la Propietat de *.

TÍTOL: *

Valor: * euros.

(ATENCIÓ: En cas de transmissió o gravamen d'un habitatge o en el cas de terreny (rústic o urbà) en el qual hi hagi un habitatge i que, en qualsevol dels dos casos, per ser titularitat d'un sol dels cònjuges, comparegui únicament el seu titular, s'indicarà: «declara el titular de la finca descrita que aquesta no és el seu habitatge familiar i, en cas de persona soltera, vídua o divorciada, cal indicar que la finca no és l'habitatge comú amb cap parella»).

REFERÈNCIA CADASTRAL:

OPCIONS:

1a.- Ha estat obtinguda pel notari en forma telemàtica:

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008) i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el Notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

2a.- No existeix certificat cadastral gràfic, però sí certificat simplement descriptiu:

La que resulta del certificat cadastral simplement descriptiu; jo, el notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008) i ha estat sol·licitat als efectes del present atorgament, si bé, segons aquest certificat, el Cadastre no pot subministrar encara el certificat gràfic; l'esmentat certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

3a.- No s'aporta referència concreta (o només la de la finca matriu) i no s'ha obtingut pel notari en forma telemàtica.

(Possibilitats)

a): No té encara referència cadastral concreta.

b): No m'ha estat aportada la referència cadastral concreta, i tampoc no l'he obtinguda jo, el notari en forma telemàtica.

En totes dues subopcions (a continuació):

Tot això sense perjudici de quedar facultat, jo, el Notari, per fer constar mitjançant diligència qualsevol informació adient. Faig expressa advertència de l'obligació de fer, davant la gerència territorial del cadastre, i en el termini de dos mesos, la pertinent declaració de l'alteració de titularitat que es formalitza en aquesta escriptura i en especial de les responsabilitats que indica la llei en el cas de no fer la presentació dintre el termini o de fer declaracions falses, incompletes o inexactes.

Jo, el Notari, procediré a indicar la manca de referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

COINCIDÈNCIA DE LA DESCRIPCIÓ CADASTRAL I LA REALITAT FÍSICA:

Ha estat manifestat pels atorgants, després de la meva sol·licitud, la coincidència entre la realitat física i la que consta al certificat cadastral indicat i expressen la seva conformitat amb la nova descripció de la finca, realitzada d'acord amb les dades cadastrals actuals.

(Discrepàncies: En finques que estiguin en règim de propietat horitzontal no hi ha obligació notarial de notificar la discrepància; en les altres finques si hi ha discrepàncies entre la realitat de la finca i el Cadastre s'indicarà aquest fet, aplicant el supòsit que procedeixi conforme al que disposa el art. 18, Llei de Cadastre, redacció donada per la Llei 13/2015 de 24 de juny de reforma de la Llei Hipotecària).

En realitat són molts els supòsits que cal indicar a l'escriptura: que hi hagi coincidència de superfície i veïns entre el Cadastre, el Registre i la realitat i ja consti en el Registre la coordinació gràfica o que no consti (i podrà sol·licitar-se o no); que no concordi la superfície cadastral i/o els veïns amb la realitat i el que consta en el Registre, coneixent-se o desconeixent-se com és el real, per la qual cosa en aquest últim cas no pot iniciar-se ja el procediment pertinent per obtenir l'amb concordança; si la real es coneix i coincideix amb la cadastral i hi ha una diferència de superfície inferior al 10% es pot sol·licitar la major cabuda a l'empara de l'art. 201.3 de la LH, però, si supera el 10%, haurà d'informar-se als atorgants del procediment de l'art. 201.1 de la LH (que podran iniciar seguidament o no fer-ho); si la superfície real és la registral i no la cadastral s'advertirà als interessats del procediment de rectificació previst en art. 18.2, Llei de Cadastre; finalment si la diferència de superfície és inferior al 5%, cal demanar la major cabuda i simplement es comunica al Cadastre aquesta rectificació.

CÀRREGUES: Tractant-se d'un acte a títol gratuït, jo, el Notari, estic dispensat de sol·licitar informació registral. Manifesten els compareixents que coneixen la situació de la finca en el Registre de la Propietat. Queden advertits que, en tot cas, prevaldrà la situació registral existent abans de la presentació en el Registre de la còpia autoritzada d'aquesta escriptura.

Lliure d'arrendataris i pecraristes i corrent en el pagament de contribucions.

(SI ÉS RÚSTICA I ESTÀ LLOGADA: Vegeu el formulari Venda de finca rústica arrendada (pagament al comptat) on es tracta el retracte de l'arrendatari I el retracte de confrontants).

II.- Que volen formalitzar el que han convingut entre ells, d'acord amb les següents ESTIPULACIONS:

PRIMERA.- Els senyors * i * donen al seu fill, senyor *, la finca descrita a l'apartat anterior d'aquesta escriptura, que no serà col·lacionable en l'herència dels donants, però sí imputable a la llegítima del donatari en la respectiva herència dels donants.

El donatari accepta la donació i el seu caràcter d'imputable al pagament dels seus drets de llegítima futura en la successió del donant.

SEGONA.- Es valora aquesta donació a efectes fiscals en * euros.

TERCERA.- Els donants transmeten al donatari la possessió lliure i el ple domini de la finca donada, amb tots els seus drets, usos i pertinences.

QUARTA.- Totes les despeses d'aquesta escriptura i els impostos que la gravin, incloent-hi l'impost municipal sobre l'increment del valor dels terrenys urbans, aniran a càrrec del donatari.

COMUNICACIÓ AL REGISTRE DE LA PROPIETAT:

Possibilitat 1.- Per expressa indicació dels compareixents i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial, procediré a la presentació telemàtica i amb firma electrònica al Registre de la Propietat corresponent. (Indiqueu si el presentador és el mateix Notari, el mateix interessat o un gestor, etc.)

Possibilitat 2.- Per expressa indicació dels interessats, previs els oportuns advertiments, no procediré a la presentació telemàtica d'aquesta escriptura al Registre de la Propietat, ni a la presentació per tele-fax, d'acord amb el que disposa l'article 249 núm. 3 del Reglament notarial.

IMPOST DE BÉNS IMMOBLES:

Declara la part transmetent que està al corrent en el pagament de l'Impost de Béns Immobles de la finca objecte d'aquesta escriptura, i en especial el corresponent als últims quatre anys. Jo, el Notari, de conformitat amb l'art. 64 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, he informat de l'afecció de l'immoble transmès al pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes legals. (Quan això sigui possible, podrà el notari fer constar, feta la pertinent consulta, si resulten o no deutes pendents referides a l'impost de béns immobles que afecta la finca objecte de l'escriptura).

IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS URBANS:

Adverteixo expressament a la part adquirent que per aixecar el tancament registral s'ha d'acreditar la liquidació o autoliquidació de l'impost sobre increment del valor dels terrenys urbans, no sent suficient acreditar la comunicació de la transmissió.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a la part atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA