Escriptura de celebració del matrimoni davant Notari.

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
 
EXTRACTO GRATUITO

Nota prèvia: Hi ha opinions en contra de la possibilitat de poder celebrar el matrimoni davant notari abans del dia 30 juny 2017; així es defensa que la Disposició Transitòria 4a de la Ley de Jurisdicción voluntaria és una norma merament temporal, que tracta de resoldre què caldrà fer a partir del 30 juny 2017 amb els expedients la tramitació dels quals s'hagi iniciat davant l'encarregat del Registre Civil amb anterioritat a l'entrada en vigor de les normes del CC, LRC i LN que entren en vigor.

Però la DGRN i el Consell General del Notariat donen per suposada aquesta possibilitat, si bé l'expedient matrimonial fins aquesta data l'ha de tramitar i aprovar l'encarregat del Registre Civil.

Contenido
  • 1 Model d'escriptura de celebració del matrimoni davant Notari
  • 2 Comentari
    • 2.1 Requisits per a la celebració de matrimoni davant notari
    • 2.2 Situació a partir del 30 d'abril de 2021
  • 3 Legislación citada
  • 4 Jurisprudencia citada
Model d'escriptura de celebració del matrimoni davant Notari

NÚMERO *.

A *, a *, essent les * hores i * minuts. (Cal expressar l'hora de la celebració).

DAVANT MEU *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *, competent per al present atorgament, segons faig constar de forma expressa.

COMPAREIXEN:

Contraents:

La senyora *, nascuda el dia *, (soltera, vídua, divorciada), veïna de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI / NIF *. I el senyor *, nascut el * (solter, vidu, divorciat), veí de, amb domicili a *. Exhibeix DNI / NIF *.

Testimonis:

El senyor *...

I la senyora *...

Intervenen en el seu propi nom i dret.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat; tenen, a parer meu, capacitat legal i legitimació per aquesta Escriptura de CELEBRACIÓ DE MATRIMONI CIVIL I DIUEN:

I.- D'acord amb la legislació vigent, s'ha tramitat pels contraents abans indicats l’oportú expedient davant l’encarregat del Registre Civil de *, havent conclòs en forma favorable en considerar els contraents amb capacitat per poder celebrar matrimoni entre ells, sense cap impediment ni obstacle legal, situació que subsisteix al dia d'avui, segons asseveren els contraents.

Em lliuren i deixo unit a aquesta matriu el testimoni judicial de l'expressat expedient.

Asseveren que al dia d'avui no ha transcorregut un any des de la publicació dels edictes incorporats en aquesta escriptura (o des de la data de les diligències substitutòries).

II.- Assisteixen els esmentats testimonis, idonis per a això, segons resulta de les seves manifestacions.

III.- La senyora * i el senyor * manifesten a la meva presència i a la dels testimonis aquí compareixents la seva voluntat de contreure matrimoni, no tenint cap impediment per a això.

IV.- Jo, el Notari, procedeixo en veu alta a la lectura dels següents articles del Codi Civil espanyol:

Art. 66: Els cònjuges són iguals en drets i deures.

Art. 67: Els cònjuges han de respectar-se i ajudar-se mútuament i actuar en interès de la família.

Art. 68: Els cònjuges estan obligats a viure junts, guardar-se fidelitat i socórrer-se mútuament. Hauran, a més, de compartir les responsabilitats domèstiques i la cura i atenció d'ascendents i descendents i altres persones dependents a càrrec seu.

V.- Després de la lectura expressada, pregunto als contraents si desitgen lliurement contraure matrimoni i si efectivament el contrauen; la Sra.* i el Sr. * contesten afirmativament; davant els testimonis i davant meu, es ratifiquen la seva voluntat de contreure matrimoni i literalment diuen:

El senyor *: "vull i accepto com a esposa a la senyora *, amb la qual en aquest acte contrec matrimoni".

La Sra. *: "vull i accepto com espòs al senyor *, amb el que en aquest acte contrec matrimoni".

DECLARACIÓ NOTARIAL:

Jo, el Notari, després de les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA