Emancipació d'un fill per ambdós pares (Codi civil català i Codi civil espanyol)

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura d'emancipació, atorgada per ambdós pares i el menor.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model
  • 1.1 Opció primera
  • 1.2 Opció segona
 • 2 Comentari
  • 2.1 Dret civil català
  • 2.2 Normes del CC espanyol
  • 2.3 Registre Civil
 • 3 Legislación citada
Model Opció primera

EMANCIPACIÓ DE PERSONA SUBJECTA AL DRET CIVIL CATALÀ.

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU,*, Notari de l'Il·lustre Col·legi de *, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part:

Els consorts, SENYORS * i *, majors d'edat, veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI * i *.

I d'una altra,

El seu fill senyor *, de * anys, solter, amb el seu mateix veïnatge i domicili i DNI *.

De veïnatge civil català.

Intervenen en nom propi.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat; tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per a aquesta Escriptura d'EMANCIPACIÓ I DIUEN:

I.- El senyor * i la senyora *, concedeixen al seu fill, Sr. *, nascut el dia * i inscrit el seu naixement al Registre Civil de *, al tom *, l'emancipació que fa referència l'article 211-9 del Codi Civil de Catalunya que l'habilita per regir la seva persona i béns com si fos major, sense més limitacions que les establertes a l'article 211-12 de l'esmentat Codi.

I, jo, el Notari, procediré a la pertinent comunicació al Registre Civil.

II.- El Sr. * dóna el seu consentiment i accepta l'emancipació concedida a favor seu.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al/s atorgant/s que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals i en particular els adverteixo de la necessitat d'inscriure aquesta escriptura en el Registre Civil.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta escriptura, advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals per tal que tinguin un adequat coneixement, manifesten quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

NOTA: EL mateix dia remeto al Registre Civil de *, la pertinent comunicació. Dono fe.

Opció segona

EMANCIPACIÓ DE PERSONA SUBJECTA AL DRET CIVIL COMÚ (Código Civil).

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU,*, Notari de l'Il·lustre Col·legi de ..., amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part:

Els consorts, SENYORS * i *, majors d'edat, veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI * i *.

I d'una altra,

El seu fill senyor *, de * anys, solter, amb el seu mateix veïnatge i domicili i DNI *.

De veïnatge civil català.

Intervenen en nom propi.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat; tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per a aquesta Escriptura d'EMANCIPACIÓ I DIUEN:

I. El senyor * i la senyora *, concedeixen al seu fill, Sr. *, nascut el dia * i inscrit el seu naixement al Registre Civil de *, al tom *, l'emancipació què es refereix l'apartat 3º. de l'article 314 del Código Civil i que l'habilita per regir la seva persona i béns com si fos major, sense més limitacions que les establertes a l'article 323 d'aquest cos legal.

II. El Sr. * dóna el seu consentiment i accepta l'emancipació a favor seu concedida.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al/s atorgant/s que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA