Escriptura d'elevació a públic d'arrendament rústic subjecte a la Llei 26/2005

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'arrendament rústic subjecte a la llei 26/2005, que es podrà atorgar directament en escriptura o un cop signat ser elevat quan convingui a públic. Regles més importants. Legislació. Llei de contractes de Conreu.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Model de contracte
 • 3 Comentari
  • 3.1 LLei 83/1980
  • 3.2 Llei de 4 d'abril de 1995, sobre modernització de les explotacions agràries
  • 3.3 La llei de 26 de novembre de 2003
  • 3.4 Modificacions per la llei 26/2005
  • 3.5 El contracte d'arrendament com acte d'administració o de disposició
  • 3.6 Inscripció de contractes de conreu
  • 3.7 Dret d'adquisició preferent de la Generalitat de Catalunya
 • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part:

(exemple) El senyor *, major d'edat, * (estat civil, professió o activitat i si està casat: règim matrimonial), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi (o en nom i ...)

I de l'altra:

(exemple) Els consorts, casats en règim legal de separació de béns, senyors * i *, majors d'edat, * (professió o activitat), veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF números * i *.

Intervenen en nom propi.

Són tots residents a Espanya i de veïnatge civil català. (si escau, s'expressarà la documentació aportada: DNI, certificat d'empadronament, declaració davant el Registre Civil, etc.).

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal.

Tenen, a judici meu, capacitat legal i legitimació per atorgar aquesta escriptura d'elevació a públic de document privat I DIUEN:

I.- Que el dia * els compareixents van atorgar un contracte d'arrendament; reconeixen ser seves les firmes, es ratifiquen en el seu contingut i declaren la seva voluntat que quedi elevat a públic.

II.- En conseqüència em lliuren un exemplar de l'esmentat contracte, que a instància dels compareixents deixo protocol·litzat i s'aixeca a públic.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a la part atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals i en particular, i a efectes fiscals, els adverteixo de l'obligació de presentació de la documentació a liquidació dintre termini i, en general, de les obligacions i responsabilitats tributàries que els afecten en l'aspecte material, formal i sancionador i de les conseqüències de tota mena que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta Escriptura, advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesten quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

Model de contracte

Contracte D'ARRENDAMENT (atenció fa referència a un contracte segons llei 26/2005; si és amb la llei nova, cal anar al formulari Contracte privat d'arrendament rústic subjecte a la derogada Llei de 1/2008, de contractes de conreu

A *, a * de * de l'any dos mil *

REUNITS:

D'una part, el senyor *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a * i DNI número *.

I de l'altra el senyor *, major d'edat, veí de *, amb domicili a * i DNI número *.

Intervenen en nom i interès propis.

Es reconeixen amb capacitat per a aquest acte i,

DIUEN I PACTEN:

1). El senyor * és propietari de dues finques, situades al terme de *, paratge *, de cabuda superficial total aproximada * ; una de les peces de terra, limita amb * i l'altra peça de terra i l'altra és la registral *.

2). El Sr. * arrenda al senyor *, el qual accepta, les dues peces de terra descrites pel termini inicial de cinc anys, pel preu de * euros a l'any.

3). El contracte començarà a regir el dia d'avui. Transcorregut el termini de vigència establert, es prorrogarà en els termes que indica la Llei, és a dir, per cinc anys més i així successivament, llevat que es doni comiat, que s'haurà de trametre amb un any d'anticipació mínima respecte de la data d'acabament del primer termini convingut o de les seves possibles pròrrogues.

4). El pagament de la renda es farà cada any vençut el dia primer de *, de forma que el primer rebut serà pagat el primer de * de l'any 2.00*. La possessió d'un rebut de lloguer no prejutja el pagament dels anteriors.

5). Es prohibeix especialment a l'arrendatari cedir o sots-arrendar totalment o parcial les finques arrendades sense el consentiment escrit de l'arrendador, excepte quan la cessió o subarrendament s'efectuï a favor del cònjuge o d'un dels descendents de l'arrendatari. No obstant això, les parts atorgants notificaran fefaentment a l'arrendador la cessió o el subarrendament en el termini de 60 dies hàbils a partir de la seva celebració.

6) Mentre subsisteixi la relació arrendatícia, la renda es podrà rectificar, cada any, segons les variacions que, en més o en menys experimenti el sistema d'índex de preus de consum que elabora l'Institut Nacional d'Estadística. Tret que per disposició legal s'estableixi cap limitació o base diferent, servirà de mòdul comparatiu l'índex general del conjunt nacional total, o el que se li sembli més, que s'aplicarà sobre la renda que es pagui en el moment de l'actualització, i tindrà efectivitat un cop...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA