Escriptura d'elevació a públic d'arrendament rústic subjecte a la Llei 26/2005

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'arrendament rústic subjecte a la llei 26/2005, que es podrà atorgar directament en escriptura o un cop signat ser elevat quan convingui a públic. Regles més importants. Legislació. Llei de contractes de Conreu.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Model de contracte
 • 3 Comentari
  • 3.1 LLei 83/1980
  • 3.2 Llei de 4 d'abril de 1995, sobre modernització de les explotacions agràries
  • 3.3 La llei de 26 de novembre de 2003
  • 3.4 Modificacions per la llei 26/2005
  • 3.5 El contracte d'arrendament com acte d'administració o de disposició
  • 3.6 Inscripció de contractes de conreu
  • 3.7 Dret d'adquisició preferent de la Generalitat de Catalunya
 • 4 Legislación citada
 • 5 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part:

(exemple) El senyor *, major d'edat, * (estat civil, professió o activitat i si està casat: règim matrimonial), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

Intervé en nom propi (o en nom i ...)

I de l'altra:

(exemple) Els consorts, casats en règim legal de separació de béns, senyors * i *, majors d'edat, * (professió o activitat), veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF vigents, números * i *.

Intervenen en nom propi.

Són tots residents a Espanya i de veïnatge civil català. (si escau, s'expressarà la documentació aportada: DNI, certificat d'empadronament, declaració davant el Registre Civil, etc.).

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal.

Tenen, a judici meu, capacitat legal i legitimació per atorgar aquesta escriptura d'elevació a públic de document privat I DIUEN:

I.- Que el dia * els compareixents van atorgar un contracte d'arrendament; reconeixen ser seves les firmes, es ratifiquen en el seu contingut i declaren la seva voluntat que quedi elevat a públic.

II.- En conseqüència em lliuren un exemplar de l'esmentat contracte, que a instància dels compareixents deixo protocol·litzat i s'aixeca a públic.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a la part atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, si escau, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals i en particular, i a efectes fiscals, els adverteixo de l'obligació de presentació de la documentació a liquidació dintre termini i, en general, de les obligacions i responsabilitats tributàries que els afecten en l'aspecte material, formal i sancionador i de les conseqüències de tota mena que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta Escriptura, advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesten quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

Model de contracte

Contracte D'ARRENDAMENT (atenció fa referència a un contracte segons llei 26/2005; si és amb la llei nova, cal anar al formulari Contracte privat d'arrendament rústic subjecte a la derogada Llei de 1/2008, de contractes de conreu

A *, a * de * de l'any dos mil *

REUNITS:

D'una part, el senyor *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a * i DNI número *.

I de l'altra el senyor *, major d'edat, veí de *, amb domicili a * i DNI número *.

Intervenen en nom i interès propis.

Es reconeixen amb capacitat per a aquest acte i,

DIUEN I PACTEN:

1). El senyor * és propietari de dues finques, situades al terme de *, paratge *, de cabuda superficial total aproximada * ; una de les peces de terra, limita amb * i l'altra peça de terra i l'altra és la registral *.

2). El Sr. * arrenda al senyor *, el qual accepta, les dues peces de terra descrites pel termini inicial de cinc anys, pel preu de * euros a l'any.

3). El contracte començarà a regir el dia d'avui. Transcorregut el termini de vigència establert, es prorrogarà en els termes que indica la Llei, és a dir, per cinc anys més i així successivament, llevat que es doni comiat, que s'haurà de trametre amb un any d'anticipació mínima respecte de la data d'acabament del primer termini convingut o de les seves possibles pròrrogues.

4). El pagament de la renda es farà cada any vençut el dia primer de *, de forma que el primer rebut serà pagat el primer de * de l'any 2.00*. La possessió d'un rebut de lloguer no prejutja el pagament dels anteriors.

5). Es prohibeix especialment a l'arrendatari cedir o sots-arrendar totalment o parcial les finques arrendades sense el consentiment escrit de l'arrendador, excepte quan la cessió o subarrendament s'efectuï a favor del cònjuge o d'un dels descendents de l'arrendatari. No obstant això, les parts atorgants notificaran fefaentment a l'arrendador la cessió o el subarrendament en el termini de 60 dies hàbils a partir de la seva celebració.

6) Mentre subsisteixi la relació arrendatícia, la renda es podrà rectificar, cada any, segons les variacions que, en més o en menys experimenti el sistema d'índex de preus de consum que elabora l'Institut Nacional d'Estadística. Tret que per disposició legal s'estableixi cap limitació o base diferent, servirà de mòdul comparatiu l'índex general del conjunt nacional total, o el que se li sembli més, que s'aplicarà sobre la renda que es pagui en el moment de l'actualització, i tindrà efectivitat un cop transcorreguts 30 dies de la notificació que, amb aquest fi, s'hauran de dirigir les parts contractants.

7) El contracte s'extingirà per les causes previstes en la Llei.

8) En tot el no previst les parts se sotmeten a la legislació aplicable.

Així ho diuen i pacten i ho signen per suplicat en el lloc i en la data abans esmentats.

Comentari

Cal analitzar les següents situacions, segons la llei aplicable.

LLei 83/1980

La...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA