Escriptura d'acceptació d'herència i dret de transmissió. Dret de Catalunya

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura en la qual els hereus d'una persona accepten aquesta herència i a més la que corresponia al seu causant.

 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA: és procedent indicar que cap dels articles del CCCat. que literalment es transcriuen en aquest tema no ha estat modificat per la Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè, en vigor l'1 de gener de 2018.

Contenido
 • 1 Model
 • 2 Comentari
  • 2.1 Supòsit
  • 2.2 El dret de transmissió a Catalunya
  • 2.3 Normes
  • 2.4 Certificat successori europeu
  • 2.5 Normes del derogat Codi de Successions
  • 2.6 Reduccions i deduccions
  • 2.7 Contractes d'assegurança de cobertura de defunció
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de *, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

El senyor *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

La senyora *, major d'edat, *, veïna de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

De veïnatge civil català.

Intervenen en nom propi.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació aquesta escriptura de MANIFESTACIÓ I ACCEPTACIÓ D'HERÈNCIES i DIUEN:

A.- MANIFESTACIÓ D'HERÈNCIA de la senyora *.

a.1.- Que la senyora *, de veïnatge civil català i resident a *, va morir en aquesta ciutat, el dia *, en estat de casada amb el senyor *, únic matrimoni contret, del qual va tenir * fills anomenats * i *. Queda acreditada la defunció amb el certificat de defunció que tinc a la vista i protocol·litzo.

a.2.- La successió del causant s'ha de regular pel que va disposar en el testament atorgat, davant meu, el dia *. S'acredita el títol successori amb el certificat del Registre General d'Actes de Darrera Voluntat, que els compareixents m'exhibeixen i protocol·litzo.

a.3.- Que de l'esmentat testament convé copiar aquí literalment el següent:

SEGONA: ...

TERCERA: Nomena i institueix hereu universal i lliure el seu espòs senyor *. El substitueix *.

Una còpia d'aquest Testament s'haurà d'acompanyar a la de la present.

a.4.- INVENTARI: es fa constar que els béns que integren l'herència del referit causant (afegir en les herències causades a partir de l'1 de gener del 2009: Conforme a l'article 461-14 del Codi Civil de Catalunya, a l'efecte d'entendre's acceptada l'herència a benefici d'inventari) són els següents:

IMMOBLES:

URBANA: DEPARTAMENT NÚMERO * (o rústica...)

Inscrita al volum *, llibre *, foli *, finca *, inscripció *, Registre de la Propietat de *.

TÍTOL: *

Valor: * euros. REFERÈNCIA CADASTRAL:

OPCIONS:

1a.- Ha estat obtinguda pel notari en forma telemàtica:

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habilitats i d'acord amb l'article 6.6 de la resolució de 28 d'abril de 2003 de la D.G. del Cadastre) i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

2a.- No existeix certificat cadastral gràfic, però sí certificat simplement descriptiu:

La que resulta del certificat cadastral simplement descriptiu; jo, el notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habilitats i d'acord amb l'article 6.6 de la resolució de 28 d'abril de 2003 de la D.G. del Cadastre) i ha estat sol·licitat als efectes del present atorgament, si bé, segons aquest certificat, el Cadastre no pot subministrar encara el certificat gràfic; l'esmentat certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

3a.- No s'aporta referència concreta (o només la de la finca matriu) i no s'ha obtingut pel notari en forma telemàtica.

Subopcions:

a): No té encara referència cadastral concreta.

b): No m'ha estat aportada la referència cadastral concreta, i tampoc no l'he obtinguda jo, el notari en forma telemàtica.

En totes dues subopcions (a continuació):

Tot això sense perjudici de quedar facultat, jo, el notari, per fer constar mitjançant diligència qualsevol informació adient. Faig expressa advertència de l'obligació de fer, davant la gerència territorial del cadastre, i en el termini de dos mesos, la pertinent declaració de l'alteració de titularitat que es formalitza en aquesta escriptura i en especial de les responsabilitats que indica la llei en el cas de no fer la presentació dintre el termini o de fer declaracions falses, incompletes o inexactes.

Jo, el notari, procediré a indicar la manca de referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

COINCIDÈNCIA DE LA DESCRIPCIÓ CADASTRAL I LA REALITAT FÍSICA:

Ha estat manifestat pels atorgants, després de la meva sol·licitud, la coincidència entre la realitat física i la que consta al certificat cadastral indicat i expressen la seva conformitat amb la nova descripció de la finca, realitzada d'acord amb les dades cadastrals actuals.

(Discrepàncies: En finques que estiguin en règim de propietat horitzontal no hi ha obligació notarial de notificar la discrepància; en les altres finques si hi ha discrepàncies entre la realitat de la finca i el Cadastre s'indicarà aquest fet, aplicant el supòsit que procedeixi conforme al que disposa el art. 18, Llei de Cadastre, redacció donada per la Llei 13/2015 de 24 de juny de reforma de la Llei Hipotecària.

En realitat són molts els supòsits que cal indicar a l'escriptura: que hi hagi coincidència de superfície i veïns entre el Cadastre, el Registre i la realitat i ja consti en el Registre la coordinació gràfica o que no consti (i podrà sol·licitar-se o no); que no concordi la superfície cadastral i/o els veïns amb la realitat i el que consta en el Registre, coneixent-se o desconeixent-se com és el real, per la qual cosa en aquest últim cas no pot iniciar-se ja el procediment pertinent per obtenir l'amb concordança; si la real es coneix i coincideix amb la cadastral i hi ha una diferència de superfície inferior al 10% es pot sol·licitar la major cabuda a l'empara de l'art. 201.3 de la LH, però, si supera el 10%, haurà d'informar-se als atorgants del procediment de l'art. 201.1 de la LH (que podran iniciar seguidament o no fer-ho); si la superfície real és la registral i no la cadastral s'advertirà als interessats del procediment de rectificació previst en art. 18.2, Llei de Cadastre; finalment si la diferència de superfície és inferior al 5%, cal demanar la major cabuda i simplement es comunica al Cadastre aquesta rectificació.)

CÀRREGUES: Tractant-se d'un acte a títol gratuït, jo, el Notari, estic dispensat de sol·licitar informació registral. Manifesten els compareixents que coneixen la situació de la finca en el Registre de la Propietat. Queden advertits que, en tot cas, prevaldrà la situació registral existent abans de la presentació en el Registre de la còpia autoritzada d'aquesta escriptura.

COMUNICACIÓ AL REGISTRE DE LA PROPIETAT:

Possibilitat 1.- Per expressa indicació dels compareixents i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial, procediré a la presentació telemàtica i amb firma electrònica al Registre de la Propietat corresponent. (Indiqueu si el presentador és el mateix Notari, el mateix interessat o un gestor, etc.).

Possibilitat 2.- Per expressa indicació dels interessats, previs els oportuns advertiments, no procediré a la presentació telemàtica d'aquesta escriptura al Registre de la Propietat, ni a la presentació per tele-fax, d'acord amb el que disposa l'article 249 núm. 3 del Reglament notarial.

BÉNS MOBLES:

· Una meitat indivisa del saldo de * euros en el compte número * existent en el banc *.

Valor de la meitat indivisa relicta: * euros.

· Aixovar domèstic, de valor : * Euros.

B.- Manifestació D'HERÈNCIA DEL SENYOR *.

b.1.- Que el senyor *, resident a *, va morir en aquesta ciutat, el dia *, segons el certificat de defunció expedit pel Registre Civil de *, que tinc a la vista, en estat de vidu de la senyora *, matrimoni del qual, únic contret, va tenir els fills abans esmentats.

b.2.- La successió del senyor * s'ha de regular pel testament que va atorgar, davant meu, el dia *, segons es dedueix del certificat del Registre General d'Actes d'Última Voluntat, que m'exhibeixen els compareixents.

b.3.- Que de l'esmentat Testament convé copiar aquí literalment el següent:

«...SEGONA:

TERCERA: Nomena i institueix hereva universal i lliure la seva esposa, senyora *. La substitueix, per la vulgar, pels fills del testador * i *».

Una còpia d'aquest Testament acompanyarà la de la present.

En haver premort l'esposa d'aquest causant, té lloc la substitució vulgar prevista a favor dels fills.

b.4.- El Sr. * va morir sense acceptar ni repudiar l'herència de la seva esposa a favor seu.

b.5.- L'herència del senyor *, a més del dret a acceptar o repudiar l'herència anterior, consisteix:

1.- Una meitat indivisa de la mateixa finca abans descrita, registral *, de * euros de valor aquesta meitat.

2.- La totalitat dels saldos següents: ...

3.- Aixovar domèstic, de valor : * Euros.

C.- Un cop exposat el que precedeix, ATORGUEN:

El Sr. * i la senyora * ACCEPTEN l'herència del pare Sr. * (el segon causant), i per dret de transmissió la de la seva mare, Sra. *(primer causant), i prèvies ambdues acceptacions, s'adjudiquen:

a).- Directament els béns que integren l'herència del seu pare, per iguals parts indivises.

b).- Directament els béns que integren l'herència de la seva mare, per iguals parts indivises.

ASSEGURANCES DE VIDA:

-. Si no existeix la certificat:

No m'ha estat aportat el pertinent certificat del Registre...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA