Escriptura de donació i pacte de renúncia a legítima futura a Catalunya

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura de donació a un descendent, el qual es dóna per pagat dels seus drets legitimaris futurs i hi renúncia definitivament.

 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA: és procedent indicar que cap dels articles del CCCat que literalment es transcriuen en aquest tema no ha estat modificat per la Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè, en vigor l'1 de gener de 2018.

Contenido
 • 1 Model
 • 2 Comentari: dret català
  • 2.1 Normes generals
  • 2.2 Normes del Llibre Quart del Codi Civil de Catalunya relatiu a Successions
  • 2.3 Donacions
  • 2.4 Normes de l'anterior Codi de Successions
  • 2.5 Tema fiscal
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, **, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part:

Els consorts, casat en règim legal de separació de béns, Senyor * i Senyora *, majors d'edat, veïns de *, amb domicili a * . Exhibeixen DNI/NIF * i *, respectivament.

I d'una altra:

El seu fill, Sr. *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

De veïnatge civil català.

Intervenen en el seu propi nom i dret.

Els identifico pels seus respectius documents nacionals d'identitat, EL SENYOR ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, el número dels quals coincideix amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura de DONACIÓ i RENÚNCIA i DIUEN:

I.- Que el Sr. * i la Sra. * són propietaris, per iguals parts indivises, de la següent finca:

URBANA: DEPARTAMENT NÚMERO * (o rústica...)

Inscrita al volum *, llibre *, foli *, finca *, inscripció *, Registre de la Propietat de *.

TÍTOL: *

Valor: * euros. REFERÈNCIA CADASTRAL:

OPCIONS:

1a.- Ha estat obtinguda pel notari en forma telemàtica:

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habilitats i d'acord amb l'article 6.6 de la resolució de 28 d'abril de 2003 de la D.G. del Cadastre) i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

2a.- No existeix certificat cadastral gràfic, però sí certificat simplement descriptiu:

La que resulta del certificat cadastral simplement descriptiu; jo, el notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habilitats i d'acord amb l'article 6.6 de la resolució de 28 d'abril de 2003 de la D.G. del Cadastre) i ha estat sol·licitat als efectes del present atorgament, si bé, segons aquest certificat, el Cadastre no pot subministrar encara el certificat gràfic; l'esmentat certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

3a.- No s'aporta referència concreta (o només la de la finca matriu) i no s'ha obtingut pel notari en forma telemàtica.

Subopcions:

a): No té encara referència cadastral concreta.

b): No m'ha estat aportada la referència cadastral concreta, i tampoc no l'he obtinguda jo, el notari en forma telemàtica.

En totes dues subopcions (a continuació):

Tot això sense perjudici de quedar facultat, jo, el notari, per fer constar mitjançant diligència qualsevol informació adient. Faig expressa advertència de l'obligació de fer, davant la gerència territorial del cadastre, i en el termini de dos mesos, la pertinent declaració de l'alteració de titularitat que es formalitza en aquesta escriptura i en especial de les responsabilitats que indica la llei en el cas de no fer la presentació dintre el termini o de fer declaracions falses, incompletes o inexactes.

Jo, el notari, procediré a indicar la manca de referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

COINCIDÈNCIA DE LA DESCRIPCIÓ CADASTRAL I LA REALITAT FÍSICA:

Ha estat manifestat pels atorgants, després de la meva sol·licitud, la coincidència entre la realitat física i la que consta al certificat cadastral indicat i expressen la seva conformitat amb la nova descripció de la finca, realitzada d'acord amb les dades cadastrals actuals.

(Discrepàncies: En finques que estiguin en règim de propietat horitzontal no hi ha obligació notarial de notificar la discrepància; en les altres finques si hi ha discrepàncies entre la realitat de la finca i el Cadastre s'indicarà aquest fet, aplicant el supòsit que procedeixi conforme al que disposa el art. 18, Llei de Cadastre, redacció donada per la Llei 13/2015 de 24 de juny de reforma de la Llei Hipotecària.

En realitat són molts els supòsits que cal indicar a l'escriptura: que hi hagi coincidència de superfície i veïns entre el Cadastre, el Registre i la realitat i ja consti en el Registre la coordinació gràfica o que no consti (i podrà sol·licitar-se o no); que no concordi la superfície cadastral i/o els veïns amb la realitat i el que consta en el Registre, coneixent-se o desconeixent-se com és el real, per la qual cosa en aquest últim cas no pot iniciar-se ja el procediment pertinent per obtenir l'amb concordança; si la real es coneix i coincideix amb la cadastral i hi ha una diferència de superfície inferior al 10% es pot sol·licitar la major cabuda a l'empara de l'art. 201.3 de la LH, però, si supera el 10%, haurà d'informar-se als atorgants del procediment de l'art. 201.1 de la LH (que podran iniciar seguidament o no fer-ho); si la superfície real és la registral i no la cadastral s'advertirà als interessats del procediment de rectificació previst en art. 18.2, Llei de Cadastre; finalment si la diferència de superfície és inferior al 5%, cal demanar la major cabuda i simplement es comunica al Cadastre aquesta rectificació.)

(Si és una entitat en PH: la LLEI 5/2015, del 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, en vigor el 20 de juny de 2015, ho exigeix a l'article 553-5 per a tota transmissió, s?ha d'entendre inter vius, donacions incloses).

DESPESES DE COMUNITAT.

(OPCIONS)

SI NO S'APORTA CERTIFICAT: El/s transmitent/s declara/en que la finca està al corrent en el pagament de les despeses generals de la comunitat de propietaris.

He sol·licitat, jo, el notari, al/s transmitent/s, el pertinent certificat acreditatiu de l'estat de deutes amb la comunitat; manifesta/en no disposar-ne, i la part adquiridora el/s dispensa expressament de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA