Escriptura de donació amb reserva d'usdefruit

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de donació de la nua propietat; el donant es reserva l'usdefruit vitalici i el reserva a favor del seu consort. Criteris fiscals.

 
EXTRACTO GRATUITO

† † † † † ††N⁄MERO

††††††††††† (Lloc i data)

††††††††††† DAVANT MEU, * Notari de l'Il∑lustre Col∑legi de Catalunya, amb residËncia a *,

††††††††††† COMPAREIXEN:

††††††††††† (Exemples:)

††††††††††† D'una part:

††††††††††† Els consorts, senyors *, de * i * anys d'edat, * (indiqueu el rËgim matrimonial i la professiÛ o activitat) veÔns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF n˙meros * i *.

††††††††††† I de l'altra:

††††††††††† El seu fill, senyor *, major d'edat, * (estat civil i professiÛ o activitat) , veÌ *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF n˙mero * que coincideix amb el seu NIF.

††††††††††† SÛn tots residents a Espanya i de veÔnatge civil catal‡. †(si escau, s'expressar‡ la documentaciÛ aportada: DNI, certificat d'empadronament, declaraciÛ davant el Registre Civil, etc.)

††††††††††† Intervenen en el seu propi nom i dret.

††††††††††† Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els n˙meros dels quals coincideixen amb els de la seva identificaciÛ fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat legal i legitimaciÛ per atorgar aquesta escriptura de DONACIO AMB RESERVA D'USDEFRUIT i EXPOSEN:

††††††††††† I.- El senyor * Ès propietari amb car‡cter privatiu de la seg¸ent finca:

††††††††††† URBANA: DEPARTAMENT N⁄MERO *. (O R⁄STICA...)

††††††††††† (SI ESTA EN PH): Quota de participaciÛ en el total immoble: *

††††††††††† Inscrita al tom *, llibre *, foli *, finca *, inscripciÛ *, Registre de la Propietat de *.

††††††††††† TÕTOL: *

††††††††††† Valor: * euros.

††††††††††† REFER»NCIA CADASTRAL:

††††††††††† OPCIONS:

††††††††††† 1a.- Ha estat obtinguda pel notari en forma telem‡tica:

††††††††††† La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gr‡fic; jo, el notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telem‡tics habilitats i d'acord amb l'article 6.6 de la resoluciÛ de 28 d'abril de 2003 de la D.G. del Cadastre) i ha estat sol∑licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu.

††††††††††† Jo, el notari, a l'efecte de la pertinent const‡ncia en el cadastre, procedirÈ a indicar l'expressada referËncia cadastral en els Ìndexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

††††††††††† 2a.- No existeix certificat cadastral gr‡fic, perÚ sÌ certificat simplement descriptiu:

††††††††††† La que resulta del certificat cadastral simplement descriptiu; jo, el notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telem‡tics habilitats i d'acord amb l'article 6.6 de la resoluciÛ de 28 d'abril de 2003 de la D.G. del Cadastre) i ha estat sol∑licitat als efectes del present atorgament, si bÈ, segons aquest certificat, el cadastre no pot subministrar encara el certificat gr‡fic; l'esmentat certificat queda unit a aquesta matriu.

††††††††††† Jo, el notari, a l'efecte de la pertinent const‡ncia en el cadastre, procedirÈ a indicar l'expressada referËncia cadastral en els Ìndexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.†

††††††††††† 3a.- No s'aporta referËncia concreta (o nomÈs la de la finca matriu) i no s'ha obtingut pel notari en forma telem‡tica.

††††††††††† Subopcions:

††††††††††† a) : No tÈ encara referËncia cadastral concreta.

††††† ††††† b): No m'ha estat aportada la referËncia cadastral concreta, i tampoc no l'he obtinguda jo, el notari en forma telem‡tica.

††††††††††† En totes dues subopcions (a continuaciÛ):

††††††††††† Tot aixÚ sense perjudici de quedar facultat, jo, el notari, per fer constar mitjanÁant diligËncia qualsevol informaciÛ adient. Faig expressa advertËncia de l'obligaciÛ de fer, davant la gerËncia territorial del Cadastre, i en el termini de dos mesos, la pertinent declaraciÛ de l'alteraciÛ de titularitat que es formalitza en aquesta escriptura i en especial de les responsabilitats que indica la llei en el cas de no fer la presentaciÛ dintre el termini o de fer declaracions falses, incompletes o inexactes.

††††††††††† Jo, el notari, procedirÈ a indicar la manca de referËncia cadastral en els Ìndexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

††††††††††† COINCID»NCIA DE LA DESCRIPCI” CADASTRAL I LA REALITAT† FÕSICA:

††††††††††† Ha estat manifestat pels atorgants, desprÈs de la meva sol∑licitud, la coincidËncia entre la realitat fÌsica i la que consta al† certificat cadastral indicat i expressen la seva conformitat amb la nova descripciÛ de la finca, realitzada díacord amb les dades cadastrals actuals.

††††††††††† (Si hi ha discrep‡ncies entre la realitat de la finca i el cadastre que no siguin esmenables en l'acte de l'atorgament síindicar‡ aquest fet i, a mÈs a mÈs, que s'ha realitzat o síha iniciat la seva rectificaciÛ, aplicant el supÚsit que sigui procedent díacord amb líarticle 18 de la llei del Cadastre, redacciÛ donada per la Llei estatal 2/2011, de 4 de marÁ, d'economia sostenible .

††††††††††† (Si Ès una entitat en PH):

††††††††††† DESPESES DE COMUNITAT.

††††††††††† (OPCIONS)

††††††††††† SI NO S'APORTA CERTIFICAT: El transmetent declara que la finca est‡ al corrent en el pagament de les despeses generals de la comunitat de propietaris.

††††††††††† He sol∑licitat, jo, el notari el pertinent certificat acreditatiu de l'estat de deutes amb la comunitat; manifesta no disposar-ne, i la part adquiridora el dispensa expressament de l'esmentada obligaciÛ, prËviament per mi advertits de la seva responsabilitat amb el mateix immoble adquirit, de les quantitats degudes a la comunitat corresponents a l'anualitat en curs i a l'any natural anterior, tot aixÚ d'acord amb el que est‡ previst a l'article 553-5 del Codi civil de Catalunya.

††††††††††† AixÌ mateix, informo les parts sobre l'obligaciÛ de comunicar al secretari de la comunitat el canvi de titularitat i de la responsabilitat solid‡ria que pot afectar el donant pels deutes futurs amb la comunitat, si no es verifica l'esmentada comunicaciÛ.

††††††††††† SI S'APORTA EL CERTIFICAT

††††††††††† El donant declara trobar-se al corrent en el pagament de les despeses generals de la comunitat de propietaris.

††††††††††† I el venedor em lliura certificat expedit per qui exerceix la secretaria de la comunitat, senyor *, amb el vistiplau del seu president Sr. *, el contingut de la qual Ès coincident amb la seva declaraciÛ; la part adquiridora l'accepta com a suficient a tots els efectes.

††††††††††† AixÌ mateix, informo els atorgants sobre l'obligaciÛ de comunicar al secretari de la comunitat el canvi de titularitat i de la responsabilitat solid‡ria que pot afectar el donant pels deutes futurs amb la comunitat, si no es verifica l'esmentada comunicaciÛ.

††††††††††† C¿RREGUES: Tractant-se d'un acte a tÌtol gratuÔt, jo, el Notari, estic dispensat de sol∑licitar informaciÛ registral. Manifesten els compareixents que coneixen la situaciÛ de la finca en el Registre de la Propietat. Queden advertits que, en tot cas, prevaldr‡ la situaciÛ registral existent abans de la presentaciÛ en el Registre de la cÚpia autoritzada d'aquesta escriptura.

††††††††††† Manifesten igualment que la finca descrita est‡ al corrent en el pagament de contribucions i lliure d'arrendaments.

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA