Demanda de divorci contenciós amb sol·licitud de guarda i custòdia compartida d'acord amb el dret civil català

Autor:vLex
RESUMEN

Demanda dirigida al jutjat de família si n’hi ha o al de primera instància amb la pretensió que es declari la dissolució del vincle matrimonial. El demandant sol•licita l’atorgament de guarda i custòdia compartida entre els dos progenitors.

 
EXTRACTO GRATUITO

AL JUTJAT DE FAMÍLIA DE ………………… 

…………………, procurador dels tribunals, en nom de ……………, amb domicili a ……………………, al carrer ……………, núm. ……… i amb DNI ……………, la representació de la qual acredito mitjançant l'escriptura de poders adjunta, comparec davant d'aquest Jutjat, sota la direcció lletrada de ......

MANIFESTO: 

I. Que, per mitjà de la representació esmentada, formulo DEMANDA CONTENCIOSA DE DIVORCI contra …………………, amb domicili a ………… al carrer ……… núm. …… i amb DNI …………….

FETS 

PRIMER. Que la meva representada va contraure matrimoni amb el demandat en data ……, unió que va ser inscrita al Registre Civil de ………………. 

Adjunto com a document núm. 1 certificat de matrimoni expedit pel Registre Civil de …………….. 

SEGON. Que d’aquest matrimoni van néixer …… fills. 

-………………, nascuda en data …… i que per tant, actualment té l’edat de …… anys.

- ………………, nascut en data …… i que per tant, actualment té l’edat de …… anys. 

[Identificar la totalitat de fills nascuts del matrimoni] 

Acompanyo com a document núm. 2 els certificats de naixement dels fills del matrimoni expedit pel Registre Civil de …………… 

TERCER.  Que el matrimoni es va celebrar a l'empara de la normativa de veïnatge civil català i com que no hi ha cap pacte entre els contraents respecte al règim econòmic matrimonial, aquest és de separació de béns. 

QUART. Que tant la meva representada com el demandat disposen de contracte laboral indefinit amb ingressos similars, per tant, el divorci no genera una situació de desequilibri que requereixi la sol·licitud de pensió compensatòria, ni cap mena de compensació econòmica. 

[En cas que es produeixi un desequilibri econòmic entre els cònjuges en motiu del divorci, s’haurà de sol·licitar la pensió compensatòria establerta a l’article 233-14 del Llibre II del Codi Civil de Catalunya (CCCat) o compensació econòmica establerta a l’article 232-5 CCCat] 

CINQUÈ. Que la meva representada viu a l'habitatge familiar assenyalat a l'encapçalament de la present demanda. 

Que l'habitatge familiar és propietat de la meva representada en virtut de l’acceptació d’herència dels seus pares. 

S’aporta com a document núm. 3 la còpia de l’empadronament de la meva representada i com a document núm. 4 l'escriptura pública de propietat de l'habitatge familiar. 

SISÈ. Que la meva representada manté una relació estreta de confiança, respecte i amor paterno-filial  amb els seus dos fills, els quals han continuat vivint amb ella durant el període en què el seu pare ha marxat de casa. 

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA