Hipoteca entre particulars, en garantia de deutes o préstecs amb interès variable referència IRPH o EURIBOR

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'una hipoteca formalitzada entre particulars en garantia de qualsevol deute. Doctrina de la DGRN. -

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
  • 1.1 Normativa urbanística
 • 2 Model si hi ha garants
 • 3 Comentari
  • 3.1 Doctrina de la DGRN
  • 3.2 Procediment concursal
  • 3.3 Norma fiscal
  • 3.4 Reformes de la legislació hipotecària
  • 3.5 Clàusules no admeses
  • 3.6 Cláusules abusives pel TS i la DGRN
  • 3.7 Impostos i despeses
  • 3.8 Domicili per a notificacions i requeriments
  • 3.9 Apunt final
  • 3.10 Es pot veure
 • 4 Jurisprudencia citada
 • 5 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part:

(exemple) El senyor *, major d'edat, * (estat civil, professió o activitat i si està casat: règim matrimonial), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi (o en nom i ...)

I de l'altra:

(exemple) Els consorts, casats en règim legal de separació de béns, senyors * i *, majors d'edat, * (professió o activitat), veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF números * i *.

Intervenen en nom propi.

Són tots residents a Espanya i de veïnatge civil català. (si escau, s'expressarà la documentació aportada: DNI, certificat d'empadronament, declaració davant el Registre Civil, etc.).

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat legal i legitimació per atorgar aquesta escriptura de reconeixement de deute (o de préstec) amb garantia hipotecària, i a l'efecte,

E X P O S E N:

I. Que el senyor * (part deutora) és propietari en ple domini de les finques que es ressenyen al final de la present escriptura i que es troben lliures de càrregues, arrendaments, ocupants o qualsevol altre gravamen.

II.- Que pacten les següents clàusules:

'Primera.- Deute. 'El Sr. * reconeix deure a *, la quantitat de * Euros per * (ha d'expressar-se la causa concreta, no n'hi ha prou dir per raons comercials) (Atenció: si es tracta de diners rebuts, s'exigeix la identificació del mitjà de pagament, conforme al que es disposa per la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal) i el RD 1804/2008, de 3 de novembre.

Segona.- Amortització: El deutor s'obliga a reintegrar el deute mitjançant * quotes, comprensives de capital i interessos, que seran satisfetes l'últim dia hàbil de cada mes, tenint lloc el primer venciment el dia *, i coincidint l'últim amb la data de venciment del préstec.

Tots els pagaments que correspongui realitzar a la part deutora, en virtut del present contracte, s'hauran de fer en el domicili social de la part creditora, situat a *.

El deute podrà ser, en qualsevol moment, objecte d'amortització anticipada, total o parcial, si així convingués a la part deutora.

Tant en un com en un altre cas, les quantitats lliurades per la part deutora amb tal finalitat s'aplicaran en primer lloc a satisfer interessos (fins i tot de demora), despeses que estiguessin meritats i no satisfets, a fi de deixar el deute al corrent de pagaments, i la diferència serà la que s'apliqui a l'amortització anticipada en la forma prevista en els paràgrafs anteriors.

Tercera. (Interessos ordinaris).

El capital degut meritarà el tipus d'interès anual nominal del *%.

Revisió: L'esmentat tipus d'interès serà revisat en la forma que s'indica en la clàusula Tercera-bis, tenint lloc la primera revisió el dia * i els següents cada 12 mesos a comptar des d'aquesta data.

La part creditora girarà l'últim dia del mes de l'atorgament d'aquesta escriptura una liquidació d'interessos pels meritats en el període que medi entre la data de formalització d'aquesta escriptura i l'últim dia del mes de la formalització, considerant-se aquesta liquidació com complementària i independent de la primera quota pactada.

Aquesta liquidació d'interessos complementària té com a única finalitat la d'adaptar la durada del contracte a la fórmula de pagaments a fi de cada mes.

Com queda establert a la clàusula segona, el pagament d'interessos es farà conjuntament amb les amortitzacions de capital, mitjançant les quotes, periodicitat i dates de pagament que han estat indicades en l'esmentada clàusula.

Tercera-bis. (Tipus d'interès variable).

El tipus d'interès a aplicar a partir del cada data de revisió serà el resultant de dos sumands: l'interès de referència i un diferencial.

El tipus de referència serà la "Referència Interbancària a un any (EURÍBOR) publicada mensualment pel Banc d'Espanya (ajustat matemàticament a enters i dos decimals), corresponent al mes anterior al de la data de revisió, d'acord amb el que s'estableix en la Circular 7/1999 del Banc d'Espanya de 29 de juny, que modifica la Circular 8/1990 de 7 de Setembre, sobre transparència de les operacions de protecció de la clientela.

La "Referència Interbancària a un any" (EURÍBOR) es defineix com a la mitjana aritmètica simple dels valors diaris dels dies amb mercat de cada mes del tipus de comptat publicat per la Federació Bancària Europea per a les operacions de dipòsits en Euros a termini d'un any calculat a partir de l'ofert per una mostra de bancs per a operacions entre entitats de similar qualificació (EURÍBOR).

A la referència, publicada com TAE, se li sumaran * punts percentuals.

Quarta.- (Comissions).

No hi ha comissions.

Cinquena. (Despeses).

Regiran les següents regles:

Per pacte exprés, les despeses de Notaria per aquesta escriptura seran, en general, de compte del prestatari, excepte l'expedició de còpies autoritzades que seran de càrrec de qui ho sol·liciti.

Despeses registrals: en general seran de càrrec del prestador, excepte les despeses registrals accessoris referents a la publicitat registral que seran a càrrec del prestatari si ell ho sol·licita.

Despeses de Gestoria: les despeses de tramitació de la liquidació dels impostos seran de càrrec del prestatari i els de tramitació per a la inscripció seran a càrrec del prestador.

En tot cas, fan constar els atorgants que les clàusules de despeses i el tipus d'interès i condicions concretes del préstec han estat objecte de la deguda negociació d'ambdues parts.

Sisena.- (Interessos de demora).

Les obligacions dineràries del deutor (o prestatari/s), derivades d'aquest contracte, vençudes i no satisfetes, meritaran, des de l'endemà al del seu venciment, un interès de demora del *% nominal anual, calculat i liquidable per mesos naturals o fracció en el seu cas i sempre per períodes vençuts, amb el límit, en tot cas, de tres vegades l'interès legal dels diners. Les quantitats resultants com a indemnització es consideraran fermes en el moment en què es percebin, sense perjudici del dret del creditor a exigir la indemnització meritada fins a cada moment.

L'esmentat tipus d'interès serà aplicable a les quantitats vençudes i no pagades, tant de capital com d'interessos.

Sisena-bis. (Resolució anticipada pel creditor.)

No obstant el termini pactat per satisfer el deute, el creditor podrà considerar-lo vençut de ple dret i exigible la totalitat de les obligacions de pagament que tingui contretes la part deutora (o prestatari/s) quan concorri qualsevol de les circumstàncies següents:

a). La manca de pagament de, almenys, tres terminis mensuals sense complir el deutor l'obligació de pagament, o en el seu cas, la manca de pagament d'un nombre de quotes que suposi que el deutor ha incomplit la seva obligació per un termini, almenys, equivalent a tres mesos. Se sol·licita expressament la constància d'aquest pacte en el Registre de la Propietat.

b) Si el deutor arribés a un conveni en un procediment concursal o en un procediment concursal es procedís a liquidació final per qualsevol causa, fossin embargats béns de la seva propietat o per qualsevol causa disminuís la seva solvència en forma apreciable.

C L A U S U L E S - N O - F I N A N C E R E S:

PRIMERA. (Hipoteca).

Sense perjudici de la responsabilitat personal i solidària de la part deutora, en garantia total del deute indicat, és a dir, * euros; dels seus interessos ordinaris d'un any al tipus màxim del *%; dels interessos de demora de dos anys al tipus màxim del * % sense excedir, en cap cas, de tres vegades l'interès legal dels diners, i d'un quinze per cent del principal per a costes i despeses, el senyor * constitueix hipoteca a favor de * que l'accepta, sobre la finca/ques descrita/es al final d'aquesta escriptura.

La hipoteca s'estén, a més a més, a tot el que s'esmenta en els articles 109 i 110 de la Llei hipotecària i per pacte exprés als edificis de nova construcció on abans no els hagués, sempre que la seva construcció hagi estat costejada per la part hipotecant i no per un tercer adquirent, als objectes mobles que es trobin permanentment a la finca hipotecada, bé per al seu adorn, comoditat o explotació, o bé per al servei d'alguna indústria, així com als fruits, qualsevol que sigui la situació en què es trobin, i a les rendes vençudes i no satisfetes al temps d'exigir-se el compliment de l'obligació garantida, conforme a l'article 111 de la Llei Hipotecària, amb l'única limitació establerta a l'article 112 de la Llei hipotecària.

El creditor podrà renunciar expressament a l'esmentada ampliació en sol·licitar la subhasta de la finca davant el Jutjat que conegui del procediment.

Si per motiu de sinistre o per causa d'expropiació forçosa tinguessin els propietaris de les finques hipotecades que rebre alguna quantitat, la percebrà en nom seu el creditor, el qual apoderen irrevocablement per a això, el qual destinarà les quantitats que amb tal motiu percebi a l'amortització del principal i interessos fins a on arribessin.

SEGONA. (Obligacions de la part hipotecant pel que fa a les finques hipotecades).

La part hipotecant queda obligat:

a) A conservar els immobles amb la diligència deguda, així com a reparar i posar en coneixement del creditor, en el terme de quinze dies, qualsevol novetat que perjudiqui la finca.

b) A tenir assegurades les finques hipotecades durant la vigència de l'operació, mitjançant una assegurança a tot risc, en una companyia de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA