Escrit d'oposició succinta i enervació al procediment de desnonament per falta de pagament i reclamació de rendes. Adaptat a la Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d'habitatges

Autor:M. Paz Cano Sallares
Cargo del Autor:Abogada
RESUMEN

Inclou (únicament per al partit judicial de Barcelona) ALTRESSÍ sobre l'existència de circumstàncies de risc en el supòsit de llançament del demandat i la seva família d'acord amb el conveni subscrit entre el Col•legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el Col•legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona, el Departament de Justícia de la... (ver resumen completo)

 
EXTRACTO GRATUITO

JUTJAT PRIMERA INSTÀNCIA..............................

JUDICI VERBAL (DESNONAMENT FALTA PAGAMENT) ..............

Al JUTJAT

......................, procurador dels tribunals i de ... ...................., segons designa del torn d'ofici que consta en les presents actuacions/ la representació del qual acredito mitjançant escriptura de poder adjunta, que presento perquè em sigui retornada després de confrontar-la amb la seva còpia, que lliuro annexa perquè sigui inserida a les actuacions, comparec davant d'aquest Jutjat, sota la direcció lletrada de ......... ..........., col·legiat ..........................,

MANIFESTO:

Que, per mitjà de la representació esmentada, formalitzo OPOSICIÓ a la demanda de desnonament, d'acord amb el que disposa l'article 440.3 de la Llei d'enjudiciament civil.

FETS:

1. - CONTRACTE

Conforme amb el fet primer de la demanda pel que fa a la data i contingut del contracte.

2. - OPOSICIÓ:

Disconformes amb el correlatiu de la demanda pel que fa al càlcul de pagaments i deutes pendents.

L'actora reclama la quantitat de ................... - €, corresponents als mesos de ...................... (tots dos inclosos).

Aquesta part no reconeix les quantitats reclamades en l'escrit de demanda, atès que la demanda no reflecteix l'abonament per part del meu representat de les quantitats següents:

(És important senyalar si són anteriors a demanda / a emplaçament / a oposició, a efecte costes)

Adjunto com a documents números ................... comprovants de pagament .....................

Dels documents aportats es desprèn que el meu representat va abonar la quantitat de ................. del deute total que se li reclama, i, concretament els rebuts corresponents als mesos de ................

(OPCIONAL supòsits de negociacions prèvies sobre quantitat, rendes o contracte que afectarien les quantitats reclamades)

TERCER. - ACORDS INTER PARTS:

En disconformitat amb el correlatiu de la demanda, d'acord amb els acords adoptats per les parts en data ........................

Els acords a què ens referim tenen el seu origen quan la demandada, constreta per la seva situació econòmica va sol·licitar de l'arrendadora una reducció de la renda contractual.

A aquest efecte, l'arrendadora ......... ........., arriben a un acord procedint a la novació contractual reduint la renda en els següents termes:

................................... (Aportar documental probatòria)

De l'anterior es desprèn, que la quantitat pendent de pagament...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA