Demanda de separació de mutu acord d'acord amb el dret civil català

Autor:vLex
RESUMEN

Demanda de dissolució del matrimoni per la via de la separació, sense que hi hagi fills.

 
EXTRACTO GRATUITO

AL JUTJAT DE FAMÍLIA DE ………………….. 

…………………., procurador dels tribunals, en nom de ……………, amb domicili a ……………………, carrer ……………., núm. ……… i amb núm. de DNI ……………., i …………………., amb domicili a ……………………, carrer ……………., núm. ……… i amb núm. de DNI ……………., la representació de la qual acredito mitjançant l'escriptura de poder adjunta, que presento perquè em sigui retornada després de confrontar-la amb la seva còpia, que lliuro annexa perquè sigui inserida a les actuacions, comparec davant del Jutjat sota la direcció lletrada de ......

DIC: 

I. Que, per mitjà de la representació esmentada formulo DEMANDA DE SEPARACIÓ MATRIMONIAL DE MUTU ACORD entre les parts indicades a l’encapçalament.

FETS 

PRIMER. Que la meva representada va contraure matrimoni amb el demandat en data …….., unió que va ser inscrita al Registre Civil de ……………….. 

Acompanyo com a document núm. 1 certificat de matrimoni del Registre Civil de …………….. 

SEGON. Que d’aquest matrimoni no va néixer cap fill. 

[En cas d’haver fills en comú s’hauran d’identificar, i afegir un pla de parentalitat a aquesta demanda] 

TERCER. Que es va celebrar el matrimoni sota la normativa de veïnatge civil català i com que no hi ha cap pacte entre els contraents respecte del règim econòmic matrimonial aquest és de separació de béns, i per tant, no és necessària cap liquidació. 

QUART. Que la sra. …………………... resideix a l'habitatge familiar identificat a l'encapçalament d'aquesta demanda. 

Que l'habitatge familiar és propietat d’ambdós cònjuges per meitats indivises. 

Aporto com a document núm. 2 la còpia de l’empadronament de la sra. …………. i com a document núm. 3 l'escriptura pública de propietat de l'habitatge familiar.  

FONAMENTS DE DRET 

I. JURISDICCIÓ I COMPETÈNCIA: Correspon a la jurisdicció civil de conformitat amb el establert pels articles 9.2 i 21.1 de la Llei orgànica del poder judicial (LOPJ ), així com als Jutjats de Família / Primera Instància del lloc on se situa la residència conjugal, d'acord amb el que estableix l’article 769.2 de la Llei d’enjudiciament civil (LEC ). 

II. PROCEDIMENT: Per conèixer del procediment de les demandes de separació de mutu acord o amb el consentiment de l’altre cònjuge cal seguir el que estableix l’article 777 de la LEC

III. CAPACITAT I LEGITIMACIÓ: D'acord amb el que s’estableix a l’article 6.1 de la LEC, la meva mandant té plena capacitat processal per personar-se en el present plet, d’igual manera està legitimada per interposar-lo d'acord amb l’article 81.2 del...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA