Demanda de divorci contenciós amb separació judicial prèvia d'acord amb el dret civil català

Autor:vLex
RESUMEN

Demanda dirigida al jutjat de família si n’hi ha o al jutjat de primera instància amb la qual es pretén que es declari la dissolució del vincle matrimonial, una vegada ja ha estat declarada, en un procés previ, la separació judicial.

 
EXTRACTO GRATUITO

AL JUTJAT DE FAMÍLIA DE ………………… 

…………………, procurador dels tribunals, en nom de ……………, amb domicili a ……………………, al carrer ……………., núm. ……… i amb DNI ……………, la representació de la qual acredito mitjançant l'escriptura de poder adjunta, comparec davant d'aquest Jutjat, sota la direcció lletrada de …………………, amb núm. de col·legiat …………… de l’il·lustre col·legi d’advocats de …………

MANIFESTO 

I. Que, per mitjà de la representació esmentada, formulo DEMANDA CONTENCIOSA DE DIVORCI contra …………………, amb domicili a …………al carrer ……… núm. …… i amb DNI ……………. 

FETS 

1. Que la meva representada va contraure matrimoni amb el demandat en data ……, unió que va ser inscrita al Registre Civil de ………………. 

Aporto com a document núm. 1 certificat de matrimoni expedit pel Registre Civil de ……………. 

2. Que d’aquest matrimoni van néixer …… fills. 

- ………………, nascuda en data ……, i que per tant, actualment té l’edat de …… anys. 

- ………………, nascut en data ……, i que per tant, actualment té l’edat de …… anys. 

[Identificar la totalitat de fills nascuts del matrimoni] 

Adjunto com a document número 2 els certificats de naixement dels fills del matrimoni expedits pel Registre Civil de …………… 

3. Que el matrimoni es va celebrar a l'empara de la normativa de veïnatge civil català i com que no hi ha cap pacte entre els contraents respecte al règim econòmic matrimonial aquest és el de separació de béns. 

4. Que tant la meva representada com el demandat disposen de contracte laboral indefinit amb ingressos similars, per tant, el divorci no genera una situació de desequilibri que requereixi la sol·licitud de pensió compensatòria, ni cap mena de compensació econòmica. 

[En cas que es produeixi un desequilibri econòmic entre els cònjuges a conseqüència del divorci, s’ha de sol·licitar la pensió compensatòria establerta a l’article 233-14 del Llibre II del Codi Civil de Catalunya (CCCat ) o compensació econòmica establerta a l’article 232-5 CCCat ] 

5. Que en data ………… la meva mandant va interposar demanda de separació …………… al jutjat de ………, el qual va dictar sentència en data …….. 

Acompanyo com a document núm. 3 testimoni de la sentència. 

6. Que és la voluntat de la meva representada trencar el vincle matrimonial per mitjà del divorci per les conseqüències que això comporta a diferència de la separació.

7. Sol·licito que es mantinguin les mesures aprovades a la sentència de separació ja que s’han complert per ambdues parts i segueixen sent adequades per tots els membres de la família. 

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA