Demanda de divorci de mutu acord (Catalunya)

Autor:vLex
RESUMEN

Demanda de divorci de mutu acord d'acord amb el dret civil de Catalunya.

 
EXTRACTO GRATUITO

AL JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA

D./Dª. ................, Procurador/a dels Tribunals, en nom de ........................., domiciliat a ......., al carrer, la representació de la qual acredito mitjançant l'escriptura de poder adjunta, comparec davant d'aquest Jutjat, sota la direcció lletrada de.......................

MANIFESTO

Que, per mitjà de la representació esmentada, formulo DEMANDA DE DIVORCI DE COMÚ ACORD, davant del cònjuge ..........................., amb domicili a .....................

FETS

1. - Que el meu representat va contraure matrimoni civil / canònic amb ................, en data ................... a ................

Adjunto com a document núm. 2 el certificat de matrimoni de les parts expedit pel Registre Civil.

2. - Que d'aquest matrimoni va néixer un fill, .................. el dia..... del mes .... de l'any.... , que ara té ..... anys.

Acompanyo com a document núm. 3 el certificat de naixement del fill en comú expedit pel Registre Civil.

[Indicar tots els fills comuns de la parella].

3. - Amb el pas dels anys van sorgir diferències irreconciliables entre la parella i es va fer impossible la relació entre tots dos, portant una convivència separada desde ..............

4. - Que no hi ha béns en comú del matrimoni per estar sota el règim de separació de béns. [indicar segons el cas en concret el que li correspongui].

5. - Que ambdós cònjuges formulen aquesta demanda de mutu acord i subscriuen un conveni regulador d'acord amb el que disposa l'art. 233-2 de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya,relatiu a la persona i la família (CCCat), el qual posem a disposició de l'autoritat judicial perquè aprovi els pactes que s'hi recullen tal com es disposa en l'art. 233-3 del CCCat.

Adjunto com a document núm. 4 la proposta de conveni regulador amb tots els requisits que preveu l'art. 233-2 CCCat.

FONAMENTS DE DRET

1. - JURISDICCIÓ I COMPETÈNCIA. Correspon al present jutjat d'acord amb el que preveu l'art. 769.1 de la Llei d'enjudiciament civil.

La jurisdicció corresponent és la civil segons el que disposa l'art. 9.2 de la Llei orgànica del poder judicial (LOPJ).

2. -La CAPACITAT i LEGITIMACIÓ l'ostenten les dues parts com a subjectes del matrimoni segons els articles 6.1.1 i 10 de la Llei d'enjudiciament civil.

3. - FONAMENTS JURÍDICS DE FONS. Pel que fa a la dissolució del matrimoni la demanda es fonamenta en l'art. 86 Codi civil (CC) el qual ens remet a l'art. 81 del mateix text legal.

Pel que...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA