Demanda d'expedient de major cabuda

Autor:vLex
Actualizado a:Julio 2019
RESUMEN

Demanda de jurisdicció voluntària sol•licitant que es dicti expedient de major cabuda d’una finca rústica.

 
EXTRACTO GRATUITO

AL JUTJAT DE …………………...

D./Dª. …………………..., Procurador dels Tribunals, en nom de D./Dª. ……………..., proveït/da de DNI número ……….., amb domicili a…………….., al carrer ……. número …..., la representació de la qual acredito mitjançant l'escriptura de poder adjunta, comparec davant d'aquest Jutjat, sota la direcció lletrada de D./Dª. ............

MANIFESTO:

Que, per mitjà de la representació esmentada i a l’empara dels articles 200 i 201 de la Llei hipotecària i 285 i següents del seu reglament formulo EXPEDIENT DE DOMINI amb l’objecte de fer constar la major cabuda de la finca……… propietat del meu representat en el Registre de la Propietat número …..de …….., finca que posteriorment es descriurà, i que té una superfície registral de …………... metres quadrats (..............m²), mentre que en realitat la superfície és de ……………….metres quadrats (...........m²).

FETS

PRIMER.- Que ………….. és propietària de les següents finques situades en el terme municipal de ………..:

[Transcriure la descripció registral de l’immoble]

La finca es troba inscrita en el Registre de la Propietat número ….. de……,  al volum….., llibre …..., foli …….finca número ……...

Tanmateix l’esmentada finca constitueix les següents parcel·les del municipi de …………..:

  • Parcel·la ……. del polígon …….. amb número de referència cadastral …………………., amb una superfície de ………….. m².
  • Parcel·la ..…..del polígon ….amb número de referència cadastral ……………...….., amb una superfície de .. m².
  • ...

[Transcriure la descripció registral de l’immoble]

La finca es troba inscrita en el Registre de la Propietat número ….. de……,  al volum….., llibre …..., foli ……., Finca número ……...

Tanmateix l’esmentada finca constitueix les següents parcel·les del municipi de …………..:

  • Parcel·la ……. del polígon …….. amb número de referència cadastral …………………., amb una superfície de ………….. m².

SEGON.- Que en data………….. es va encarregar la realització d’un estudi topogràfic  de les finques del meu representat.

L'estudi va determinar que la finca disposava d'una superfície total de ……………… metres quadrats (..................m²) superfície que és ……………………. metres quadrats (........m²) superior a la prevista pel Cadastre.

Que a data ………….. es va sol·licitar la unificació de les parcel·les …. i …..del polígon …..., quedant constituïda la següent parcel·la:

  • Parcel·la …... del polígon ….. amb referència cadastral …………., amb una superfície de …….., pertanyent a la finca …....

Tanmateix també es va sol·licitar la creació d’una...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA