Demanda de reclamació de danys i perjudicis per incompliment de contracte

Autor:vLex
RESUMEN

Demanda per la qual es reclamen els danys i perjudicis patits per l’incompliment de contracte per part del demandat (art. 250.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y ... (ver resumen completo)

 
EXTRACTO GRATUITO

AL JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA DE …………………..
 

D./Dª. ........................, Procurador/a dels Tribunals, en nom de ……………… ………………., amb DNI …………..., domicili a …..., al carrer …….., número ……….., segons designa apud acta que es verificarà davant el secretari judicial del jutjat que correspongui el dia i a l'hora que a l’efecte s’assenyali, comparec sota la direcció lletrada de ………………..,  col·legiat/da número…………... de l’Il·lustre col·legi d’advocats de ……………..

MANIFESTO

Que, per mitjà de la representació esmentada formulo DEMANDA DE JUDICI VERBAL en exercici de l' ACCIÓ DE RECLAMACIÓ DE QUANTITAT de …………….. euros i ………..cèntims d'euro (...........-€) per incompliment del contracte verbal contra la mercantil ……………………..., domiciliada al carrer ………….., número………., Polígon………………, de la localitat de ……………..

FETS
 

PRIMER.- La demandada ……………………….., va pactar amb els meus representats la compravenda i la instal·lació d’una caldera model…………..., així com la retirada de la caldera instal·lada anteriorment al domicili dels meus representats. 

Aquest pacte de compra així com la modalitat de pagament, que indicarem més endavant,  es va consensuar verbalment entre les parts, mitjançant un pressupost i uns mesuraments efectuats en data ……….., indicant les tasques a realitzar per part de la mercantil: 

………... 

SEGON.- Aquest servei es va pressupostar per un import total de …………….€ i segons el que es va pactar inicialment, el sistema de caldera que van adquirir els meus representats de la demandada havia de mantenir la seva casa a una temperatura superior a ……. graus durant tota la nit.

Aquest tret característic de la caldera va ser la raó essencial per la qual els meus representants es van decidir a adquirir-la perquè el seu domicili particular és una casa on a l’hivern poden arribar a unes temperatures mínimes d’aproximadament ……. graus sota zero. 

TERCER.- La característica esmentada a l'apartat anterior era per als meus representants, un element condicionant per tal d’efectuar la compra de la caldera …………. i això va ser exposat a la mercantil des d’un principi per part seva al llarg de tota la negociació prèvia a la compravenda. 

QUART.- En compliment del pacte de compravenda establert entre la demandada i els meus representats, aquests s'obligaven a lliurar la quantitat total de ………..-€, a satisfer en dos pagaments: 

1r.- El 50% de la quantitat total en el moment de la instal·lació de la caldera.

2n.- L’altre 50% restant després de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA